Utbildningsmaterial

Till startsidan
Rapportmall bild

Vad är vårdgaranti?

Här har vi samlat det du som vårdgivare behöver veta om vårdgarantin.

Syftet med vårdgarantin är enkel

Vårdgarantin anger hur länge patienter som längst ska behöva vänta på att få kontakt med vården. Den anger också hur länge patienter som längst ska behöva vänta på att få den vård som de behöver.

Vårdgarantin styr inte om patienter ska få vård eller vilken vård de ska få. Vård ges först till den som har störst behov av vård.

Vårdgarantin styr så att patienter får den vård som vårdpersonalen bedömer att de ska få inom viss tid.

Långa väntetider lade grunden till lagen

Vårdgarantin är en lagstadgad rättighet som innebär att personer ska få vård inom en viss tid. Vårdgarantin anger inom vilka tidsgränser olika vårdinsatser ska erbjudas.

Reformen har växt fram efter många år av missnöje från invånare och patienter. Även i internationella jämförelser av sjukvård har utfallet varit till Sveriges nackdel, trots goda medicinska resultat.


Vårdgaranti – en rättighet

Patienter ska få vård inom viss tid, vårdgarantin anger tidsgränserna.


0 Kontakt med vårdcentralen där patienten är listad samma dag

Samma dag som patienten söker vård ska hen få kontakt med den vårdcentral som hen har valt att tillhöra. Att välja en vårdcentral kallas att vara listad på en vårdcentral.

Kontakten kan ske till exempel genom ett telefonsamtal, ett besök eller ett videosamtal.

3 Medicinsk bedömning av en legitimerad vårdpersonal inom tre dagar

Patienten ska få en medicinsk bedömning av en läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal på vårdcentralen där hen är listad. Det ska ske inom högst tre dagar.

Den vårdpersonal som patienten först har kontakt med avgör om den medicinska bedömningen ska göras av en läkare eller av till exempel en sjuksköterska, psykoterapeut eller fysioterapeut.

Den medicinska bedömningen kan göras vid ett besök eller genom till exempel ett videosamtal.

90 Besök i specialiserade vården inom 90 dagar

Vårdcentralen skickar en remiss till en specialistmottagning. Där görs en bedömning av vilket behov patienten har och hur hen kan få hjälp. Om specialistmottagningen erbjuder ett besök ska det ske inom 90 dagar.

Till vissa specialistmottagningar kan patienten söka själv, utan remiss från en läkare. Då gäller samma tidsgräns.

Ibland kan specialistmottagningen i stället välja att hänvisa patienten till någon annan vårdmottagning. Patienten kan också få råd om vad hen kan göra själv för att lindra sina besvär.

Tiden räknas från det datum då vårdgivaren i överenskommelse med patienten fattar beslut om remiss eller ankomstdatum för egen vårdbegäran.

90 Behandling påbörjad inom 90 dagar

Patienten ska få tid för behandling inom 90 dagar, räknat från det att läkaren tillsammans med patienten beslutade om behandlingen. En behandling kan till exempel vara en operation.

Om verksamheten inte kan erbjuda behandling inom 90 dagar ska
verksamheten erbjuda patienten behandling på annan ort i Sverige.
Verksamheten har också ansvar för att informera patienten om vårdgarantin och vilka val patienten har utifrån detta.

Prioritering

Prioritering av vilka åtgärder eller behandlingar samt vilken behandlingsmetod som ska ges påverkas inte av vårdgarantin.

Detta ska hanteras i steget före i samband med att den medicinska bedömningen om behovet av åtgärd eller behandling görs.

Vårdgaranti gäller inte

 • Utredningar och undersökningar eller obligatoriska patientutbildningar. Undantag; utredningar som kan övergå i behandling vid samma tillfälle, exempelvis koloskopi.
 • Om patienten på eget initiativ har sökt vård i annan region.
 • Om patienten väljer att söka vård hos privat vårdgivare utan regionfinansiering.
 • Om patienten tackar nej till erbjuden vård hos annan vårdgivare.
 • Akutvård - den akuta vården berörs inte av vårdgarantin. En akut sjuk patient ska få vård så fort som möjligt.
 • Återbesök eller kontroller.
 • Om patienten av medicinska skäl bör vänta längre än garantins tidsgränser.
 • Medicinsk service, till exempel röntgen eller laboratorieundersökningar.
 • Provtagningar och tester.
 • Hjälpmedel.'

Vårdgarantin gäller däremot för

 • Utprovning av hörhjälpmedel
 • Utredningar som rutinmässigt kan övergå i behandling vid samma tillfälle, till exempel koronarangiografi med inläggning av stent, diagnostisk laparoskopi, laparotomi etcetera.

Tandvård

Tandvård ingår i princip inte i vårdgarantin, oavsett om vården betalas enligt hälso- och sjukvårdens avgiftssystem. Denna vård regleras i tandvårdslagen.

Tandvård kan dock omfattas av vårdgarantin om tandvårdsinsatsen är ett led eller moment i – eller en förutsättning för – en medicinsk utredning eller behandling.

Hur jobbar vi med vårdgarantifrågor

När vi inte kan ge vård inom vårdgarantin

Lagen om vårdgarantin innebär att om vårdenheten där patienten sökt vård inte kan erbjuda patienten bedömning eller vårdinsatser inom vårdgarantins tidsgränser ska patienten informeras om det och erbjudas vård hos en annan vårdgivare, offentlig eller privat, i regionen där patienten bor eller i annan region.

Det ska inte leda till någon merkostnad för patienten att åberopa vårdgarantin och ta emot vård i en annan region eller av privat vårdgivare. Som patient kan man avstå från erbjudandet om vård hos en annan vårdgivare och i stället välja att vänta kvar.

Om patienten gör det kan inte längre vårdgarantins tidsgränser åberopas. Ångrar patienten sitt val kan denne alltid kontakta sin vårdgivare på nytt. Vårdgarantin börjar då gälla från det nya kontaktdatumet.
.

När patienten erbjuds vård utanför Region Värmland

Vårdgivare som inte klarar att erbjuda tid inom vårdgarantin är skyldiga att erbjuda vård hos annan vårdgivare. Vårdgivaren bestämmer vad som ingår i den erbjudna vården. Samråd ska ske med patienten vid val av utförare. Valet ska, så långt som det är möjligt, ske i enlighet med patientens förutsättningar och önskemål.

Detta ska ske utan extra kostnad för patienten. Ersättning för resa och eventuell övernattning handläggs av sjukreseenheten på uppdrag av verksamheten.

Ditt ansvar som vårdgivare

 • Ha god kunskap om vårdgaranti- och vårdvalsfrågor, på vårdgivarwebben och på 1177.se finns det alltid aktuell information om vårdgarantin och på vantetider.se kan du se aktuella väntetider.
 • Informera patienten om vårdgarantin.
 • Informera patienten om väntetider redan vid remissbeslut.
 • Informera patienten om vad som händer när vi inte kan erbjuda vård inom vårdgarantins tidsgränser.
 • Informera patienten om hur det fungerar när vi behöver skicka de till en annan region och vad det innebär om de tackar nej.
 • Ta hjälp av vårdgarantikansliet och säkerställ att patienten har tagit emot och förstått informationen.

Information till patienter

 • I all kommunikation med patienten i samband med remissbekräftelse, tidbokning, eller uppsättning på väntelista ska patienten få relevant och anpassad information.
 • Vid egen vårdbegäran, eller om det inte framgår av remissen från remittenten att patienten fått information om vårdgarantin, ska information ges i samband med att remissbekräftelse sänds till patienten.
 • Vid tidbokning ska patienten alltid ges information om vårdgarantin.
 • Patient som inte kan erbjudas tid inom vårdgarantin men ändå väljer att vänta, ska ha information om rätten att ångra sig och på nytt åberopa vårdgarantin och vilka regler som gäller då.
 • Tid för besök eller behandling ska meddelas patienten så exakt som möjligt, gärna med angivet datum och tid. Om inte exakt tid kan ges, använd då uttryck som ”i oktober 2016” och inte ”om fyra månader”.
 • Information till patienter finns också på 1177.se.

Om patienten ångrar sig

En patient som erbjudits besök eller behandling inom 90 dagar men själv valt att vänta längre har möjlighet att ångra sig.

Om patienten ångrar sig och vill åberopa vårdgarantin igen har patienten rätt att göra så. Patienten tar då kontakt med den mottagning där hen står på väntelistan.

Det är viktigt att informera patienten om att hen inte kan tillgodoräkna sig redan väntad tid utan att de 90 dagarna i vårdgarantin börjar räknas från det datum patienten hörde av sig igen.

Patientens kostnader

När patienten erbjuds vård hos annan vårdgivare med anledning av vårdgarantin innebär det inte extra kostnader för patienten. Patienten betalar endast en egenavgift för sjukresan enligt hemregionens sjukresereglemente och den patientavgift som gäller i den region där patienten får vård. Högkostnadsskyddet gäller.

Dokumentation

Det ska alltid dokumenteras i patientens journal att patienten fått information om, tackat nej, avstått, ångrat sig eller på annat sätt förverkat sin rätt till vårdgaranti.

Orsak till varför patienten avstått är patientens ensak.

Remisshantering och betalningsförbindelse

Regionen skickar patient till annan vårdgivare för utförande av vård och denna betalas med en förbindelse.

Remiss

En handling som utgör beställning av en tjänst eller begäran om övertagande av vårdansvar för en patient. Remissen redogör för symtom och tidigare sjukdom och ska vara av sådan kvalitet att mottagande vårdgivare kan bedöma det medicinska behovet

Remisshantering

Remisshantering följer regionens rutin för remisshantering.

Tider ska erbjudas med framförhållning och helst ska tider överenskommas och bekräftas av patienten. Särskild hänsyn bör tas när det gäller barn.

Information om vårdgarantin ska ges till patienten i samband med att hen sätts upp på väntelista för besök eller behandling.

Om patienten på eget initiativ väljer att avstå från vårdgarantin ska patienten ändå erbjudas tid för besök eller behandling snarast utefter medicinsk bedömning. Detta ska registreras som patientvald väntan om verksamheten annars hade kunnat erbjuda en tid inom 90 dagar.

Patienten ska informeras om att rätten till vård inte går förlorad.

Betalningsförbindelse

Talar om att kostnaden för vården kommer att betalas av den som ställer ut betalningsförbindelse.

Fritt vårdval, patientens fria val

Patienter kan välja vilken offentligt finansierad vårdgivare som helst.

Patienter söker fram önskad vårdgivare och återkommer till regionen med information om sitt val av vårdgivare, vart remiss ska skickas. Det är viktigt att vald vårdgivare har avtal med en region och att avtalet medger.

Region Värmland skriver ut en remiss, skickar den direkt till utsedd vårdgivare eller enligt annan regel som avtalet anger.

Vård av patienter inom psykiatri, utredningar, hanteras inom ramen för fritt vårdval.


Vårdgarantikansliet

Bakgrund

Region Värmland uppfyller inte vårdgarantins gränser. Vi behöver jobba för att hitta nya arbetssätt för att se arbetet och se över processerna gällande information och stöd till invånare, patienter och medarbetare. Därför togs ett beslut att inrätta en central funktion dit både patienter och medarbetare kan vända sig för att få remiss eller behandling flyttad till annan vårdinstans eller vårdgivare.

Hur vi jobbar med vår tillgänglighet?

Strategi för att hitta vårdplatser inom vårdgaranti:

 • I första hand letar vi efter vårdplatser inom Region Värmlands kapacitet. Vi kan titta på om det finns andra verksamheter som har möjlighet att hjälpa till.
 • I andra hand letar vi efter om vi kan hitta vårdplatser genom egna avtal med privata vårdgivare.
 • I tredje hand letar vi efter om vi kan hitta vårdplatser via andra regioners kapacitet och avtal.

Vårdgarantikansliet

Kansliet inrättades under 2022 och har till uppgift att informera och lotsa patienter, medarbetare och invånare i frågor kring vårdgaranti och lösningar för att erbjuda vård.

Vårdgarantikansliet erbjuder hjälp inom följande områden:

 • Kunskapsstöd. Vi är sakkunniga inom valfrihetsvård och vårdgarantifrågor. Vi kan informera patienter, medarbetare och invånare i Värmland om regler kring vårdgaranti.
 • Vi kan stödja patienter för att få vård inom vårdgarantins gränser. Vi kan också hänvisa patienter till rätt verksamhet och vårdgivare med bättre tillgänglighet.
 • Vi kan förstärka, avlasta och komplettera vårdverksamheterna. Vi kan bistå verksamheterna med administrativt stöd, till exempel med att ta kontakter med andra vårdgivare eller att söka och tolka avtal. Kansliet kan också vara de som tar kontakt med en verksamhets patienter för att informera om eller erbjuda vård inom vårdgarantin.
 • Vi kan ha kontinuerlig avstämning och kontakt med vårdgivare.

Vårdgaranti – hur gör vi när vi inte kan uppfylla den?

Om patienten inte kan erbjudas vård inom vårdgarantin i inom Region Värmland ska vi erbjuda vård i annan region eller hos en annan vårdgivare. ​

Om vårdenheten inte kan erbjuda en tid inom vårdgarantins tidsgräns ska patient informeras om det och erbjudas vård på annan vårdenhet. Det kan ske inom samma eller annan region. Detta ska inte innebära någon merkostnad för patienten utöver patientavgift och egenavgift i sjukresa. Högkostnadsskyddet gäller. ​

Region kan också erbjuda vård hos privat vårdgivare utifrån regionens eget avtal med vårdgivare eller annan regions avtal med vårdgivare. ​

Patient kan avstå från erbjudandet om vård hos en annan vårdgivare och istället välja att vänta kvar i hemregionen. Om så sker, kan inte längre vårdgarantins tidsgränser åberopas. Ett avstående från vårdgarantin innebär inte att patient förlorar din rätt till vård. Om patienten ångrar sitt val kan den alltid kontakta vårdgivaren på nytt. Vårdgarantin börjar då gälla från det nya kontaktdatumet.

Kontakta oss

Vi finns tillgängliga för små och stora frågor kring vårdgaranti. Vi kan hjälpa och stötta, svara på frågor och i många fall avlasta och hjälpa till med vissa administrativa uppgifter. Hör gärna av dig om du eller din verksamhet har någon fundering.

Kontakta Region Värmlands Vårdgarantikansli.

Telefontider: Måndag–fredag klockan 10.00–12.00 och 13.00–15.00

Telefon: 010-831 42 00

E-post: vardgarantikansli@regionvarmland.se

Fakta, riktlinjer och lagar att hålla koll på

Riktlinje, förordning och patientlag

Riktlinje vårdgaranti

Förordning om vårdgaranti: svensk författningssamling, SFS 2010:349

Förordning (2010:349) om vårdgaranti Svensk författningssamling 2010:2010:349 - Riksdagen

Patientlag

Hitta fakta

Frågor om fritt vårdval, vårdgaranti och patientlagen

Frågor om fritt vårdval, vårdgaranti och patientlagen