Till startsidan

10.1 Bruksanvisning

I samband med utlämnande av hjälpmedel ansvarar förskrivaren för att brukaren förutom muntliga instruktioner om funktion och skötsel, erhåller en brukanvisning för aktuell produkt. Detta gäller oavsett om produkten är ny- eller återanvänd.

Enligt lagen om medicintekniska produkter och Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter utgår tillverkarens produktsäkerhetsansvar till stor del från den information som ges i säljmaterial och bruksanvisningar.

Behovet av information om hjälpmedlet beror på dess komplexitet och vem den riktar sig till.

Bruksanvisningars fyra nivåer:

  • Kortinformation, vilken fästs direkt på hjälpmedlet och informerar om användningen av ett hjälpmedel, t.ex. maxlast, nödstopp, hopfällning varningar etc.
  • Brukarinformationen, vilken levereras med produkten och riktar sig till den funktionshindrade och/eller den som assisterar denne. Syftet och användningsområdet för hjälpmedlet samt all övrig information som brukaren behöver för att kunna använda hjälpmedlet ska ingå i brukarinformationen.
  • Förskrivarinformation, vilken ska innehålla det som förskrivaren behöver för att kunna göra en lämplig utprovning. d.v.s. information om kombinationsmöjligheter, inställningar, tillbehör m.m.
  • Serviceanvisningen, vilken riktar sig till verkstadspersonal som ska underhålla, reparera, rekonditionera eller anpassa hjälpmedlet. Av serviceanvisningen ska det framgå vad som ska åtgärdas vid en rekonditionering. Den ska också innehålla reservdelslistor samt sprängskisser och elscheman.

Alla hjälpmedel behöver inte förses med alla fyra typerna av bruksanvisningar.
Begreppet bruksanvisning används som ett samlingsbegrepp för samtliga fyra nivåer.
All information som behövs för att produkten ska provas ut och användas på ett riktigt sätt ska vara på svenska.

Situationsanpassad information

Utformas med hänsyn till omgivningen och brukarens situation. Kan behövas då man kombinerar olika hjälpmedel och/eller andra produkter. Här ingår även information om vart brukaren ska vända sig när det uppstår problem med hjälpmedlet och vem som svarar för underhåll och service.
All brukarinformation ska anpassas till brukarens funktionsnedsättning och dennes förmåga att tillgodogöra sig information. Förskrivaren ansvarar för den situationsanpassade informationen.
Många bruksanvisningar finns att tillgå på olika språk.

Specialanpassad medicintekniskprodukt

Den som ansvarar för en specialanpassning av en medicinteknisk produkt ansvarar också för att brukaren får nödvändig kunskap om produkten, dess funktion och dess egenskap. Kraven på denna information skiljer sig inte från de som ställs på kommersiellt tillgängliga produkter.
Informationsmaterial ska märkas så att det enkelt kan kopplas ihop med rätt specialanpassning.

Om man specialanpassar en kommersiell produkt och väljer att använda den ursprungliga produktens bruksanvisning bör man:

  • Markera (inte klippa och klistra) de avsnitt som inte gäller och införa hänvisningar till eventuella ersättningsavsnitt.
  • Komplettera med den information som behövs med tanke på specialanpassningen. Kompletteringen görs lämpligen som bilagor till den ursprungliga bruksanvisningen.
  • Förse samtliga dokument med specialanpassningens id-nummer.

Många leverantörer har sina bruksanvisningar att hämta på sin hemsida eller via Hjälpmedelstjänsten.
Källa: Hjälpmedelsinstitutet: Bruksanvisningar till hjälpmedel, 1997 bestnr 97336

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?