Region Värmland logga

Avslutade rapporter

Attityd- och resvaneundersökning RVU 2014.

Hösten 2004 genomfördes en resvaneundersökning i Värmland och hösten 2014 gjordes en uppföljande undersökning. 2014 års undersökning har genomförts i samverkan mellan Region Värmland, Trafikverket och samtliga kommuner i Värmland.

Slutrapporter för Karlstad och Värmland

Framtidens mobilitet

Som underlag i arbetet med Trafikförsörjningsprogram 2022-2026 samt Målbild för kollektivtrafik i Värmland 2040 togs en rapport om Framtidens mobilitet (pdf) Pdf, 15 MB. fram.

PM; Skatteväxling av kollektivtrafiken i Värmland

Som ett led i arbetet med att utreda förutsättningarna för ett överförande av huvudmannaskapet av kollektivtrafiken till landstinget, har Sveriges Kommuner och Randsting utrett de ekonomiska konsekvenserna av ett överförande.

PM; Skatteväxling av kollektivtrafik i Värmland (pdf) Pdf, 1 MB.

Rapport; Kollektivtrafikorganisation i Värmland

På uppdrag av Region Värmland, Landstinget i Värmland och Karlstads kommun har KPMG genomfört en utredning av hur kollektiv- och linjetrafiken i Värmland kan organiseras och finansieras i framtiden.

Kollektivtrafikorganisation i Värmland (pdf) Pdf, 17 MB.

Rapport; fördjupad resvaneundersökning Värmland Østfold 

Som en del i det fortsatta arbetet efter förstudien nedan genomfördes hösten 2015 en fördjupad resvaneundersökning av resandet mellan kommunerna i Värmland och Østfold som ligger flängs E18. Projektet genomfördes gemensamt av Region Värmland och Østfold fylkeskommune.

Fördjupad RVU Värmland Østfold (pdf) Pdf, 2 MB.

Rapport; förstudie om gränsöverskridande bussförbindelse längs E18

Tillsammans med Østfold fylkeskommunen bedrev Region Värmland en förstudie under våren 2014 där förutsättningarna för en bussförbindelse över gränsen studerades. Projektet finansierades med interreg-medel och avslutades den 31 augusti 2014.

Rapport om förutsättningar för gränsöverskridande busstrafik längs E18 (pdf) Pdf, 2 MB.

Utredning om Närtrafik i Värmland

I regionalt trafikförsörjningsprogram konstateras ett behov av resmöjligheter för att tillgodose grundläggande servicebehov för de som bor utanför linjetrafikens linjenät. På uppdrag av Region Värmland har därför Värmlandstrafik gjort en utredning som syftat till att ta fram förslag till nya trafiklösningar på landsbygden i Värmland. Regionfullmäktige beslutade i december 2014 att nedanstående förslag ska beredas inom ramen för översyn av regionalt trafikförsörjningsprogram.

Förslaget till Närtrafik (pdf) Pdf, 393 kB.

Sidan uppdaterad