Till startsidan
Start /Om oss /Behandling av personuppgifter inom folktandvården

Behandling av personuppgifter inom folktandvården

Dina personuppgifter behandlas för dig inom folktandvården i Region Värmland med stöd av patientdatalagen.

Det innebär att dina personuppgifter kan komma att behandlas för:

  • Dokumentation som behövs för vården av dig som patient.
  • Administration som avser dig som patient.
  • Utveckling och att säkra kvaliteten inom folktandvården.
  • Administration, planering, uppföljning, utvärdering och tillsyn av verksamheten.
  • Att framställa statistik om folktandvården.
  • Annan dokumentation som regionen är skyldigt att upprätta.

  Allmänna dataskyddsförordningen, mest känd som GDPR, är en europeisk förordning som reglerar behandlingen av personuppgifter och det fria flödet av sådana uppgifter inom Europeiska unionen.

  Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är:
  Region Värmland, 651 82 Karlstad.
  Besöksadress: Rosenborgsgatan 50.
  Telefon: 010-831 50 00.
  Organisationsnummer: 232100-0156.

  Dataskyddsombud för Region Värmland är Matilda Eng.
  E-post: dataskyddsombud@regionvarmland.se

  Information skapad inom eller inkommen till Region Värmland är allmän handling och hanteras enligt lag, men skyddas inom folktandvården av sekretess enligt 25 kap. Offentlighets- och sekretesslag (2009:400).

  Patientjournaler, liksom dina personuppgifter i dem, bevaras inom Region Värmland för alltid för forskningsändamål. Personuppgifter som inte ingår i patientjournal men ändå behandlas inom folktandvården gallras eller bevaras enligt beslut för respektive typ av behandling.

  Du har som patient rätt att begära information om respektive tillgång till personuppgifter som behandlas om dig. Du har också rätt att begära att felaktiga personuppgifter rättas.

  I vissa fall har du rätt att begära att dina personuppgifter raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du kan vidare invända mot att dina personuppgifter behandlas av landstinget.

  Du har också rätt att lämna klagomål angående regionens behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (fd Datainspektionen).

  Sidan uppdaterad

  Hjälpte sidan dig?