Till startsidan
Till startsidan
Vårdgivarwebben / Nyhetsarkiv / Nära vård i augusti 2023

Skriv gärna en trevlig bildtext. Glöm aldrig bildbeskrivingstexten.

Nära vård i augusti 2023

Vad händer i nära vård-omställningen i Värmland just nu? Inspireras av tre goda omställningsarbeten från länet, tipsa om eget arbete och anmäl dig till konferenser och utbildningar på området. Kolla också in det nya läromedlet Levla som handlar om levnadsvanor och nudging för lärare och elever och som visar att man med små medel kan ta stora hälsokliv. Verkligen ett gott exempel på nära vård!

Workshops på gång

Som ett stöd i omställningsarbetet pågår ett arbete med att ta fram olika workshops. Det handlar om filmer, bildspel och dialogfrågor om omställningen ur olika perspektiv. Materialet kommer att kunna användas för att ge information men också för att skapa diskussion om vad just din verksamhet behöver för att komma framåt i omställningen. Materialet är tänkt att användas på exempelvis APT men också av enskilda medarbetare som vill lära mer.

Redan nu finns många verktyg att ta del av som stöd och hjälp i omställningsarbetet

Fyra utvecklingsområden i fokus på vägen mot nära vård

Värmlands färdplan i nära vård-omställningen är framtagen för att konkretisera resan och arbetet mot Värmlands målbild. Där beskrivs fyra områden som alla behöver ta hänsyn till i pågående och framtida arbeten för att driva omställningen framåt. Områdena är:

  1. Proaktivt, hälsofrämjande och förebyggande arbete
  2. Personcentrerat förhållningssätt
  3. Överbrygga gränser och mellanrum och samordna våra resurser
  4. Digitala verktyg och välfärdsteknik

– Vi behöver säkerställa att vi både i dagens och morgondagens arbeten tar hänsyn till dessa fyra områden när vi jobbar, säger Kristin Törnqvist, samordnare för nära vård i Region Värmland. Har vi tänkt in dem i vårt nya sätt att arbeta och i den verksamhetsutveckling vi driver? Har vi bockat av att arbetssättet innebär att vi jobbar personcentrerat, att vi har de samverkansstrukturer som behövs och att vi använder de digitala verktyg vi kan för att underlätta arbetet eller för att göra invånaren mer delaktig? Och kanske viktigast av allt – finns det något vi kan göra tidigare i kedjan så att vår insats kanske helt kan undvikas?

Processbild nära vård

Bild ur Värmlands färdplan: I arbetet mot målbilden ska de fyra utvecklingsområdena beaktas i varje process vi jobbar i. Processerna är illustrerade som pilar i bilden ovan. Vi behöver också följa upp respektive process för att säkerställa att arbetet går i omställningens riktning.

Goda omställningsexempel från länet

Via webb-formuläret Tipsa om bra saker som händer hos er vill vi gärna ha in omställningsarbeten på gång runt om i länet. Här är tre inspirerande arbeten, mer information om dem publiceras på vår webbplats under hösten.

Kurator som riktar sig mot äldre i Hammarö kommun

Skoghalls vårdcentral i Hammarö kommun har anställt en kurator som riktar sig till äldre. Syftet är att nå fler äldre för samtal och stöd för att bryta isolering och hitta nya vägar till ett självständigt liv: att få rätt stöd i rätt tid. Avsikten är också att sprida kunskap till de äldre kring fysisk aktivitet, goda matvanor och meningsfullhet i vardagen. Arbetet är proaktivt, hälsofrämjande och personcentrerat samt överbryggar befintliga gränser och mellanrum.

Mobil tandvård vid Folktandvården

Mobil tandvård är en egen arbetsmodell som inte ingår i övriga lagstadgade uppdrag. Det handlar om arbete med mobila enheten på äldreboenden runtom i Värmland. Arbetet är exempel på proaktivt och förebyggande arbete med ett personcentrerat förhållningssätt.

Region Värmland och Karlstads kommun samarbetar kring höftpatienter

Tillsammans med Karlstads kommun har ortopedklinikerna i Karlstad och Arvika skapat ett gemensamt arbetssätt kring höftpatienter. Genom att arbeta efter en gemensam rutin frigörs vårdplatser i slutenvården samtidigt som arbetssättet bidrar till ökat lärande i kommunen. Samarbetet är ett led i att tänka nytt inom vård, hälsa och omsorg - en av de viktigaste pusselbitarna i omställningen till nära vård. Arbetssättet har testats under sommaren utvärderas i september. Det handlar om förebyggande arbete över vårdgivargränser.

Konferenser och utbildningar

SKR:s ledarskapsprogram om nära vård för tjänstepersoner och förtroendevalda

Ett program som omfattar fyra seminarier med arbetsuppgifter mellan dessa tillfällen samt tre tillfällen för fördjupad dialog mellan deltagarna i programmet.

Till ledarskapsprogrammet (SKR)

Inspirationskonferens om god och nära vård, hälsa och omsorg

Anmäl dig till höstens inspirationskonferens på Karlstad CCC den 15 november. Du får inspiration och mer kunskap om omställningen till nära vård som lyfter goda omställningsexempel från hela Värmland.

Inspirationskonferens 15 november

Fokusmånad om psykisk hälsa och suicidprevention 10 september–10 oktober

I samband med suicidpreventiva dagen och världsdagen för psykisk hälsa lyfts arbetet med psykisk hälsa och suicidprevention koncentrerat under en månad.

Evenemangssida för foksumånaden

Patientsäkerhetveckan vecka 38, lunchseminarier och möten med invånare

Söndag den 17 september är det den internationella patientsäkerhetsdagen, initierat av Världshälsoorganisationen, WHO. I samband med den arrangeras en patientsäkerhetsvecka gemensamt av Region Värmland och Värmlands alla kommuner, via Värmlands patientsäkerhetskommitté under vecka 38.

Till Patientsäkerhetsveckan (regionvarmland.se)

Utbildningar och rapporter

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats