Region Värmland logga

Köpt vård

Med köpt vård menas vård som utförs av en annan vårdgivare och som betalas av Region Värmland. Det kan handla om akut vård eller planerad alternativt remitterad vård i öppen- eller slutenvård. Enligt lag har patienten även rätt att välja sin öppenvård, så kallad valfrihetsvård.

Betalningsförbindelse

Betalningsförbindelse är ett avtal som skrivs mellan vårdgivare och avtalet gäller vård för den enskilde patienten.

Att upprätta en betalningsförbindelse innebär att remitterande verksamhet kommer att stå för kostnaden av den beställda vården.

Betalningsförbindelse - RUT 20653 (rutin i Vida, intranät) 

Tänk på att

  • Remiss och vårdbegäran inte är det samma som en betalningsförbindelse.
  • Innan du utfärdar betalningsförbindelse ska du kontrollera att patienten är folkbokförd i Värmland.
  • Det finns tillfällen då du inte ska utfärda en betalningsförbindelse. Det kan du läsa mer om i rutinen.

Fakturagranskning

Alla inkommande fakturor för regionens köpta vård granskas av hälso- och sjukvårdens klassifikationsenhet. Granskning och kontroll görs utifrån gällande regler för prislista, kostnad per patient (KPP) eller diagnosrelaterade grupper (DRG). Enheten säkerställer att det finns en korrekt betalningsförbindelse och gör sedan en avstämning mot regionala och nationella avtal för köpt vård. I de fall något avviker från reglerna görs en bestridan av fakturan.

Vanliga frågor och svar

Vi har ett antal styrande avtal på olika nivåer som reglerar hur köpt vård ska gå till.

Riksavtal för utomlänsvård

Riksavtalet innehåller bestämmelser om vad som gäller när en person får vård utanför sin hemregion.

Riksavtal för utomlänsvård (skr.se)

Samverkansavtal för Sjukvårdsregion Mellansverige

Samverkansavtalet sätter de ekonomiska förutsättningarna för vård på sjukhus utanför den egna regionen för vård i Sjukvårdsregion Mellansverige, och ger möjlighet att utveckla regionala lösningar inom specialområden. Det övergripande målet är att erbjuda invånarna i Sjukvårdsregion Mellansverige en jämlik hälso- och sjukvård av god kvalitet.

Övriga avtal

Övriga avtal hittar du i regionens avtalsdatabas.

Avtalsdatabasen (e-avrop.se)

Kontakta inköpssupporten om du inte hittar den avtalsinformation som du söker. Det gör du genom att lägga ett ärende i kundwebben. Välj “inköpssupport”.

Om du fortfarande har frågor kring köpt vård

Kontakta klassifikationsenheten via koptvard@regionvarmland.se.

Ordlista

Patientens tillstånd kräver akut omhändertagande. Kostnaden för vården betalas oftast centralt. Läs mer i rutinen för betalningsförbindelse.

Betalningsförbindelse - RUT 20653 (rutin i Vida, intranät) 

Betalningsförbindelse är ett avtal som skrivs mellan vårdgivare och avtalet gäller vård för den enskilde patienten. Att upprätta en betalningsförbindelse innebär att remitterande verksamhet kommer att stå för kostnaden av den beställda vården. Vårdgivaren som utfört vården skickar faktura till remittenten.

Betalningsförbindelse - RUT 20653 (rutin i Vida, intranät) 

Patienter söker själv öppenvård utanför Region Värmland (där remisskrav inte finns). Ingen betalningsförbindelse krävs. Resor och logi betalas av patienten. Kostnaden för vården betalas centralt.

Specialistvård som inte finns inom Region Värmland eller som normalt inte finns på länssjukvårdsnivå.

Nationell högspecialiserad vård är vård som är komplex eller sällan förekommande och som får bedrivas vid som mest fem enheter i landet. Syftet med koncentration av denna vård är att vårdgivaren ska kunna upprätthålla kompetens i hela det multidisciplinära teamet, ha möjlighet att utveckla och hålla en god kvalitet på vården utan att tillgängligheten begränsas.

Nationell högspecialiserad vård - Socialstyrelsen

Patienten önskar få vård utanför Region Värmland. Remiss och betalningsförbindelse skrivs av verksamheten. Resor och logi betalas av patienten. Kostnaden för vården betalas av verksamheten.

Patientens tillstånd kan vara både akut och icke akut. Det är den medicinska bedömningen som avgör om patienten ska remitteras till vård utanför regionen. Kostnaden för vården, resor och logi betalas av verksamheten. Betalningsförbindelse ska skrivas.

Sidan uppdaterad