Till startsidan

Dokumenterad överenskommelse, patientkontrakt

Kärnan i nära vård är ett personcentrerat förhållningsätt som utgår från personens behov och förutsättningar. En del i omställningen är att utveckla och införa dokumenterad överenskommelse, patientkontrakt.

Bild på hur ett patientkontrakt fungerar

Bild från SKR: Patientkontrakt består av flera delar som tillsammans ska bidra till samförstånd och delat ansvar mellan patienten och vården. Syftet är att uppnå delaktighet, samordning, tillgänglighet och samverkan.

Vad är viktigt för dig?

Patientkontraktet tar avstamp i frågan Vad är viktigt för dig? Tillsammans med länets 16 kommuner och privata aktörer arbetar Region Värmland med att utveckla och införa patientkontrakt i sina verksamheter. I överenskommelsen om god och nära vård beskrivs hur patientkontrakt kan främja arbetet med personcentrering, samordning och kontinuitet i vården, som är ett av målen med vårdens omställning. Patientkontrakt lyfts även fram som en central del i överenskommelsen om personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp.

Dokumenterad överenskommelse, patientkontrakt...

... handlar om att i varje möte mellan patienten och vården arbeta för att stärka och ta tillvara personens egen förmåga och vilja utifrån vad som är viktigt för den. Mötet bygger på samskapande och gemensamt ansvar.

... är inte ett formellt eller juridiskt bindande kontrakt utan en överenskommelse mellan personen och vårdgivaren och något som personen och vården utformar tillsammans.

... kan se olika ut till innehåll eftersom den anpassas efter personens behov och förutsättningar.

En överenskommelse utifrån individuella behov

Överenskommelsen ska spegla följande delar:

 • Vad som ska ske i kontakt med vården och när.
 • Vem personen vänder sig till inom vård / omsorg.
 • Vad personen själv ska göra runt sin vård samt vad vården ansvarar för.

Överenskommelsen ska vara dokumenterad och tillgänglig för personen och aktuella parter. Det ska möta personens individuella behov vilket medför att alla delar i det inte behöver vara aktuella för att kallas för ett patientkontrakt. I dokumentation ska det framgå att man resonerat om de olika delarna med personen.

Patientkontraktets delar

Patientkontrakt består av flera delar som tillsammans ska bidra till samförstånd och delat ansvar mellan patienten och vården, för att uppnå delaktighet, samordning, tillgänglighet och samverkan.

Länk till verktyg och arbetsmaterial (ex på patientkontrakt)

Frågor och svar om Dokumenterad överenskommelse, patientkontrakt

Syftet med patientkontrakt är att genom en gemensam överenskommelse mellan patient och vårdgivare säkerställa delaktighet, samordning, tillgänglighet och samverkan, med patientens perspektiv som utgångspunkt. SKR stödjer regionernas arbete med att utveckla och införa patientkontrakt.

Ett patientkontrakt är ett sätt att säkerställa att patienten blir delaktig i sin egen hälsa och vård samt att stödja patienten att tillvarata och nyttja sina egna resurser. Innehållet i överenskommelsen ska spegla:

 • vad som ska ske i vårdkontakterna
 • när det ska ske
 • vem patienten ska vända sig till.

Överenskommelsen är ett gemensamt ansvar mellan vårdtagaren och vårdgivaren för att nå en god och nära vård. En viktig del är att och hur vi tillsammans bygger relationer för att främja en god hälsa och vård. En överenskommelse - ett patientkontrakt är ett sätt att ge patienten och närstående möjlighet att vara mer delaktiga och nyttja patientens egna resurser.

Alla som söker vård kan erbjudas ett patientkontrakt. Värdet kan vara lika stort även om det bara finns behov av något av dess delar. Patientkontraktet kan initieras av både vårdpersonal och av personen själv.

 1. Verksamheten behöver bestämma vilken information som ska finnas på patientkontraktets första sida, exemeplvis enhetsnamn, telefonnummer och telefontider. Här är ett exempel på hur ett patientkontrakt kan se ut
 2. Diskutera på enheten och bestäm vilken eller vilka journalmallar sökordet för överenskommelse-patientkontrakt behöver föras in i. Exempel kan vara Besöksmall, läkarepikris eller motsvarande.
 3. Lägg ett ärende till Region IT genom att fylla i "Blankett för beställning av patientkontrakt i Cosmic". Fyll i den här blanketten och bifoga den till din anmälan Regionen IT.
 4. Behöver du stöd i samband med att patientkontraktet införs, kontakta utvecklingsledare Annika Lind.

Sju frågor till patienten

 • Känner du att du kan ha fokus på att leva livet och litar på att du lätt får hjälp från vården när du behöver det?
 • Har du en överenskommelse med vården som utgår från vad som är viktigt för dig, där du vet vad du gör för att må bra, vad du gör om du blir sjuk och vad vården gör?
 • Har du enkla sätt att ta kontakt med vården?
 • Har du en fast vårdkontakt (vid behov)?
 • Vet du ditt nästa steg?
 • Har du och vården kommit överens om din nästa tid tillsammans?
 • Har du en överblick av dina olika planer i vården och hjälp med samordning vid behov?

Sju frågor till vårdgivaren

 • Vet ni om era patienter känner att de kan ha fokus på att leva livet och litar på att de lätt får hjälp från er när de behöver det?
 • Har ni en överenskommelse med patienterna som utgår från vad som är viktigt för dem, där de vet vad de ska göra för att må bra, vad de ska göra om de blir sjuka och vad ni i vården ska göra?
 • Har patienterna enkla sätt att ta kontakt med er?
 • Erbjuder ni patienterna en fast vårdkontakt (vid behov)?
 • Vet patienterna alltid sitt nästa steg?
 • Har ni och patienten tillsammans kommit överens om tiden för nästa kontakt?
 • Har era patienter en överblick av sina olika planer i vården och får hjälp med samordning vid behov?

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?