Till startsidan

Tidslinje för omställningen till nära vård i Värmland

2024

Våren 2024

Gemensam plan för primärvård

Uppstart av arbete och dialoger med företrädare för Värmlands kommuner och region i befintliga nätverk. Företrädare för invånare i länet i befintliga nätverk.

Illustration över en färdväg.

Uppföljningen beskriver arbetet under 2023 och belyser framsteg, utmaningar och den fortsatta vägen framåt.

Uppföljning av färdplanen

Nya verktyg

Nya verktyg och utbildningar för chefer och ledare

2023

Hösten 2023

Arbete i processer mot målbilden

Omställningen till nära vård sker lokalt, regionalt och länsövergripande. För att komma framåt i arbetet behöver vi ta hänsyn till de fyra utvecklingsområden som beskrivs i färdplanen.

Mer om processarbetet

Mars

Nätverksmöte för hälso- och sjukvårdsledningen och länets socialchefer

30-31 mars hade länets socialchefer och regionens hälso- och sjukvårdsledning ett lunch- till lunchmöte för att diskutera fortsatt samverkan, systemledning och om vilka förutsättningar som behövs för att arbeta med omställningen till god och nära vård. Gruppen jobbade också med fyra processer:

 • Psykisk hälsa barn och unga
 • Minskade försflyttningar
 • Levnadvanor
 • Fallprevention

Utvecklingsprogram för länets systemledning

Länets systemledningen (direktörsberedning) har påbörjat ett utvecklingsprogram för att utveckla förmågan att leda systemet som en helhet, följa upp och gemensamt reflektera hur det går för att proaktivt styra omställningen.

Redovisning av överenskommelse god och nära vård 2022

Sveriges kommuner och regioner, SKR, och staten träffar årligen en överenskommelse om att vidareutveckla den nära vården. Regionerna redovisar genomförda insatser och användning av medlen till Socialstyrelsen.

Dialogguide - stöd för dialog och reflektion på omställningsresan

Dialogguiden hjälper, guidar och ger dig mer kunskap om vad omställningen till nära vård är och innebär för dig och din arbetsplats. Lär dig mer om Värmlands målbild, testa hur mycket nära-vård du jobbar redan idag, inspireras av andra och få verktyg till hur du kan arbeta i din verksamhet.

Dialogguide

Januari

Illustration över en färdväg.

Länsgemensam färdplan godkänd

I januari godkände direktörsberedningen den länsgemensamma färdplanen som ska vägleda i arbetet mot Värmlands målbild för god och nära vård, hälsa och omsorg. Färdplanen riktar sig till tjänstepersoner i ledande positioner i Värmlands kommuner och Region Värmland.

Färdplan för omställningen

2022

September - december

Arbete med en länsgemensam färdplan

Hösten 2022 tas en länsgemensamma färdplan fram. Färdplanen vägleder i hur vi tillsammans ska arbeta för att nå Värmlands gemensamma målbild för god och nära vård, hälsa och omsorg.

Färdplanen riktar sig till de som arbetar i ledande position inom Värmlands kommuner och Region Värmland.

Juni

Målbilden godkänd

Samtliga kommuner och Region Värmland har godkänt målbilden för god och nära vård i Värmland.

Värmlands målbild

Maj

Workshopar om arbetet framåt kring färdplan

Under maj månad genomförs lokala workshops runt om i länet i syfte att forma Värmlands gemensamma färdplan för utvecklingen av god och nära vård, hälsa och omsorg.

Workshoparna är en uppföljning av de som ordnades under hösten 2021 och som handlade om målbilden och vad som behöver hända för att den ska bli verklighet.

Den här gången möts deltagarna i dialoger kring en påbörjad färdplan: vad gör man redan idag och vad behöver hända för att vi gemensamt ska nå målbilden? Det som framkommer i dialogerna kommer ligga till grund för länets gemensamma färdplan.

Mars-juni

Målbilden beslutas i länets kommuner och i Region Värmland

Värmlands målbild godkänd 2022

 • 28 mars i Arvika kommun.
 • 28 mars i Hammarö kommun.
 • 29 mars i Munkfors kommun.
 • 30 mars i Filipstads kommun.
 • 6 april i Region Värmland.
 • 25 april i Hagfors kommun.
 • 25 april i Torsby kommun.
 • 25 april i Säffle kommun.
 • 25 april i Årjängs kommun.
 • 26 april i Grums kommun.
 • 27 april i Eda kommun.
 • 16 maj i Storfors kommun.
 • 23 maj i Sunne kommun.
 • 24 maj i Kils kommun.
 • 24 maj i Kristinehamns kommun.
 • 7 juni i Forshaga kommun.
 • 16 juni i Karlstads kommun.

Januari

Värmlands förslag till målbild för Nära vård klar att beslutas

I januari presenterades den målbild för Nära vård i Värmland som gemensamt arbetats fram av Värmlands kommuner och Region Värmland under 2021 för Värmlandsrådet. Nästa steg är att den ska beslutas om i Region Värmland samt i länets 16 kommuner.

2021

September - november

Workshopserie med olika målgrupper

Under 2021 arrangerades regionala och lokala workshops där över 500 medarbetare, chefer, ledare, politiker och värmlänningarna deltog. Syftet har varit att öka kunskapen om och skapa engagemang kring nära vård.

Några röster från målbildsarbetet

Börja med barnen

Utredningen om en sammanhållen god och nära vård för barn och unga har haft i uppdrag att föreslå insatser som ska bidra till en mer likvärdig vård som innefattar förebyggande och hälsofrämjande insatser för barn och unga i hela landet. I uppdraget har även ingått att främja utvecklingen av en sammanhållen god och nära vård för barn och unga med bland annat psykisk ohälsa.

Slutbetänkande: Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för en god och nära vård (regeringen.se)

Logotyper

Förslaget till målbild för Nära vård i Värmland klart

Den 19 november 2021 deltog ett 60-tal politiker, chefer och högre tjänstepersoner från Region Värmland och länets kommuner i den sista och avslutande workshopen för målbildsprocessen för nära vård i Värmland. Gruppen enades om att stå bakom en slutgiltig version av målbild som du ser en bild av nedan. Målbilden beskriver en "resa" som vi i Värmland tillsammans sak göra för att nå en god och nära hälsa, vård och omsorg.

Juni

Fokusvecka: Vad är viktigt för dig?

En av två fokusveckor för att öka kunskapen om och skapa engagemang kring Nära vård. Fokusveckan i juni handlade om frågan "Vad är viktigt för dig"?

Mars

Januari

Uppstart samordningsgrupp

Samordningsgruppen består av representanter från kommunerna och regionen och har i uppdrag att leda målbildsprocessen framåt i länet, och att koppla tillbaka arbetet till sina nätverk.

Till samordningsgruppen

Rätt vård vid psykisk hälsa

Förslag och bedömningar i det här betänkandet handlar om hur primärvården i regioner och kommuner ska vara ett stöd för människor med psykisk ohälsa, och tillhandahålla redskap som stödjer människor till psykisk hälsa. Det kan handla om insatser från hälso- och sjukvården, men också hur hälso- och sjukvården kan vara en brygga till andra insatser, till exempel från civila samhället i form av föreningslivet, när de egna resurserna och det nätverk man vanligtvis har omkring sig är för svagt, eller inte räcker till.

Delbetänkande God och nära vård - Rätt vård vid psykisk hälsa 2021 (regeringen.se)

2020

December

Uppstart processtöd

Processtödet har stöttat både processen och samordningsgruppen i arbetet med att ta fram målbilden.

Mer om processtödet

April

En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem

Anna Nergårdh, särskild utredare inom SOU, fick 2017 uppdraget att utifrån förslagen i Effektiv vård stödja arbetet med att utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso-och sjukvård med fokus på primärvården.

Slutbetänkande God och Nära Vård - En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem 2020 (regeringen.se)

Anna Nergårdh presenterar utredningens huvudbetänkande i filmen nedan. Filmen är cirka 20 minuter.

Februari

Uppstart politisk referensgrupp

Den politiska referensgruppen består av två representanter från varje kommun, samt presidiet i hälso- och sjukvårdsledningen i Region Värmland.

2018

En primärvårdsreform

Utredningen föreslår att primärvårdens uppdrag tydliggörs för att skapa förutsättningar för en stark och likvärdig primärvård i hela Sverige.
Delbetänkande God och Nära Vård - En primärvårdsreform 2018 (regeringen.se)

2017

En gemensam färdplan och målbild

Anna Nergårdh, särskild utredare inom SOU, fick 2017 uppdraget att utifrån förslagen i Effektiv vård stödja arbetet med att utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso-och sjukvård med fokus på primärvården.

Delbetänkande God och nära vård - En gemensam färdplan och målbild, 2017 (regeringen.se)

2014-2016

Rapporten Effektiv vård

Göran Stiernstedt, tidigare särskild utredare inom Statens offentliga utredningar (SOU), arbetade fram rapporten Effektiv vård (sou.gov.se) mellan 2014 och 2016. Anna Nergårdh, särskild utredare inom SOU, fick 2017 uppdraget att utifrån förslagen i Effektiv vård stödja arbetet med att utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso-och sjukvård med fokus på primärvården.

Effektiv vård (sou.gov.se)

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?