Till startsidan

Palliativ vård

Här kan du som vårdgivare hitta information som berör regionens och kommunernas arbete inom den palliativa vården.

Den palliativa vården bedrivs inom såväl kommunernas som i regionernas verksamheter. De gemensamma målen för vården är att det ska finnas resurser, kunskap och förmåga att ge patienten i behov av palliativ vård ett optimalt fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt omhändertagande. Patient och närstående ska uppleva trygghet i kontakten med vårdgivarna och de ska veta hur ansvarig vårdgivare kan kontaktas. Förutsättningar ska ges för att patienten ska kunna leva den sista perioden av sitt liv i hemmet om han eller hon så önskar.

Allmän palliativ vård ges till patienter vars behov kan tillgodoses av personal med grundläggande kunskap och kompetens i palliativ vård. Denna vårdnivå ansvarar kommunerna för och patienterna kan även vårdas inom slutenvårdens alla verksamheter.

Specialiserad palliativ vård ges till patienter med komplexa symtom eller vars livssituation medför särskilda behov och som utförs av ett multiprofessionellt team med särskild kunskap och kompetens inom palliativ vård.

Kommunens uppdrag

Kommunerna ansvarar för hemsjukvården från sju års ålder. I kommunens hemsjukvård finns bland annat följande professioner: sjuksköterska/distriktssköterska, undersköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut. För läkarinsatser ansvarar regionen. Detta gör det möjligt för personer med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning att vårdas i det egna hemmet, på korttidsenhet eller på särskilt boende.

Vid vård i livets slutskede kan personen under sin sista tid få hjälp och stöd av hemtjänst och hemsjukvård med personlig omvårdnad och mediciniska åtgärder. Hemtjänst och hemsjukvård samarbetar med läkare och sjuksköterskor på vårdcentraler, specialistmottagningar, palliativa team och vårdavdelningar på sjukhus. Hemtjänstinsatser beviljas av biståndshandläggare enligt socialtjänstlagen.

Hemsjukvårdens sjuksköterskor finns i tjänst dygnet runt under årets alla dagar och utför hälso- och sjukvårdsåtgärder enligt läkarordination och gör egen medicinsk bedömning. Hemsjukvårdens arbetsterapeuter och fysioterapeuter finns i tjänst vardagar och utför åtgärder som kan underlätta i det dagliga livet för den enskilde.

Vill du läsa mer om respektive kommuns hemsjukvård kan du göra det på varje enskild kommuns webbplats.

Regionens uppdrag

Onkologikliniken har det samordnande ansvaret för den specialiserade palliativa vården i Värmland, för i huvudsak cancerpatienter. För ändamålet finns palliativa vårdplatser i anslutning till onkologiklinikens vårdavdelning på Centralsjukhuset Karlstad. Det finns även vårdplatser på sjukhusen i Arvika och Torsby.

Det finns också fem palliativa konsultteam som kan göra hembesök, bestående av läkare, sjuksköterskor och fysioterapeut, med tillgång till fler yrkeskategorier. Teamens utgångsorter är Arvika, Karlstad, Kristinehamn och Torsby. Teamen arbetar kontorstid och arbetet består av att samordna resurser, göra kostnadsfria hembesök, telefonuppföljningar med patient och närstående, samt rådgivning och utbildning till olika vårdgivare.

De palliativa konsultteamen ska vara ett stöd för primärvård och kommunal hemsjukvård för snabb handläggning av patienter med komplexa symtom. För att klara uppdraget krävs ett nära samarbete mellan många olika specialiteter och professioner för att patienten ska kunna uppnå bästa möjliga livskvalitet utifrån givna förutsättningar.

Mer information om slutenvårdsplatserna och konsultteamen hittar du i Palliativguiden här.

Palliativa rådet

Palliativa rådet arbetar för att skapa en gemensam syn på processen för en god palliativ vård för att underlätta planering, ansvarsfördelning och samverkan mellan aktörer, där den kommunala vården är en viktig del.

Rådet består av representanter från kommunerna och regionens olika verksamheter. Till vänster kan du se alla representanter i palliativa rådet.

Svenska palliativregistret

Svenska palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister som skall användas vid alla dödsfall, med syfte att kvalitetssäkra vården för den döende patienten. Palliativregistret skapar unika möjligheter för att förbättra vården och kan användas för klinisk forskning. Läs mer i Palliativregistret

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?