Till startsidan

Varför ska hälso- och sjukvårdens utvecklingsplan revideras?

2015 togs en utvecklingsplan fram för framtidens hälso- och sjukvård i Värmland. Nu ska planen revideras, dels för att uppdatera befintliga delar och inkludera nya, dels för att fånga upp ny kunskap och information. Utvecklingsplanen ska vägleda och stödja i beslut för en tydlig och gemensam riktning i arbetet framåt mot 2040.

Utmaningar vi står inför

  • Förbättrade levnadsvillkor och tekniska framsteg i hälso- och sjukvården gör att vi lever allt längre. Det är en positiv utveckling men innebär också att befolkningens behov av vård och omsorg ökar.
  • Antalet äldre ökar i en betydligt snabbare takt än den arbetsföra delen av befolkningen. De närmaste tio åren ökar antalet äldre som är över 80 år med nästan 50 procent. Det ställer stora och nya krav på oss. Tillgången på arbetskraft räcker helt enkelt inte till och vi behöver arbeta på nya sätt.
  • Stora samhällsutmaningar som klimatförändringarna, konflikter, krig, den snabba digitala utvecklingen och AI påverkar också vårt arbete.

Källa: skr.se

Genomförande

Arbetet sker genom faktainsamling och omvärldsspaning för att se internationella, nationella och regionala samhällstrender. Det sker också i dialoger med hälso- och sjukvårdsverksamheter och med företrädarer för länets kommuner och invånare.

Dialogunderlaget inkluderas i arbetet och kommer att ligga till grund för den omarbetade utvecklingsplanen.

Arbetet förankras löpande med hälso- och sjukvårdsledningen och hälso- och sjukvårdsnämnden.

Tidsplan

Dialogerna hålls under april och maj 2024 enligt tidplanen nedan.

April-maj

Logotyper

Dialogarbete i regionens hälso- och sjukvård

Dialogarbetet kring utvecklingsplanen inom regionens hälso- och sjukvård drivs av chefer i linjen. Respektive chef avsätter tid på APT eller liknande möte för att samla in gruppens inspel till arbetet.

Samla in kunskap i dialoger

Logotyper

Dialogarbete med företrädare för länets kommuner

Dialogarbete i befintliga nätverk med länets kommuner:

  • MAS/MAR - nätverket
  • HocSoc - nätverket
  • Vårdvalsenheten
  • IFO-chef-nätverket
  • Elevhälsan
Logotyper

Dialogarbete med företrädare för medborgarna

Dialogarbete i befintliga nätverk såsom pensionärsråd och rådet för funktionsrätt.

31 maj

Slutdatum för att lämna in dialogunderlag

31 maj är slutdatum för att lämna in material från verksamhetsdialoger, kommundialoger och medborgardialoger.

Juni-augusti

Analys av faktainsamling

Under sommaren sker analays av insamlat material.

Underlag arbetas fram

Underlaget förankras i organisationen innan det lämnas till politiken.

September

Sammanställning av arbetet

Sammanställning av faktainsamling och dialogarbete.

18 september

Förslaget klart 18 september

Förslaget skickas till politiken.

Oktober

Politiken fattar beslut

Politiken fattar beslut baserat på underlaget.

Lars Gohde och Anna Frödin är processledare och kontaktpersoner för arbetet.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?