Till startsidan
Start /Vård och behandling /Comprehensive Geriatric Assessment (CGA)

Comprehensive Geriatric Assessment (CGA)

Comprehensive Geriatric Assessment (CGA), är en behandlingsmetod för ett helhetsomhändertagande av äldre patienter. CGA används vid avdelning 9, Centralsjukhuset. I behandlingsmetoden ingår att ställa en skörhetsdiagnos och ibland även en kognitiv diagnos.

För dig som arbetar i kommuner och tar emot patienter där CGA anges i epikrisen eller journalen, är det viktigt att gå igenom epikrisen och ta del av helhetsbedömningen. Skörhetsdiagnosen anges på en skala samt planen för vidare vård. 

CGA-patienter har oftast upprepade sjukhusinläggningar i sin sjukdomshistoria. 

När du står du inför att eventuellt skicka in en patient till sjukhus igen, är det viktigt att kontrollera den tidigare epikrisen med tanke på planen för vidare vård. Är inläggning det bästa för patienten finns möjlighet till direktinläggning på avdelning 9 via vårdcentral. 

Epikrisen finner du i NPÖ, Nationell patientöversikt. 

Kriterier för CGA

Det är inte alla patienter som skrivs ut från avdelning 9 som genomgår CGA. Kriterier för en CGA-patient är:

 • Äldre än 70 år
 • Multisjuk
 • Fler än fyra diagnoser.
 • Varav minst två kroniska sjukdomar.
 • Flera läkemedel, polyfarmaci.
 • Funktionssvikt som blivit akut de senaste två veckorna.
 • Återkommande sjukhusinläggningar.

Att enbart vara äldre än 70 år är inte grund för CGA. 

I CGA ingår att bedöma och diagnostisera patientens skörhet. Uttalad skörhet Innebär att patienten är i sin sista fas i livet. Här är huvudfokus på symtomlindring och god omvårdnad.

Så här arbetar vi med CGA på avdelning 9

 • Sjuksköterska tar anamnes från patient och anhörig, Vad är målet för patienten?
 • Undersköterska gör ADL-bedömning.
 • Fysioterapeut gör bedömning av motorisk förmåga.
 • Arbetsterapeut gör kognitiv bedömning.
 • Kurator skattar oro och ångest hos patienten.
 • Farmaceut gör läkemedelsgenomgång.
 • Läkaren ställer en kognitiv- och skörhetsdiagnos.

Alla tester som genomförs är förutbestämda och alla bedömningsinstrument är standardiserade. Resultaten från testerna tas upp på teamronder. 

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?