Till startsidan
Start / Vård och behandling / Hjälpmedel, habilitering och rehabilitering / Generisk modell för rehabilitering och delar av försäkringsmedicinskt arbete

Generisk modell för rehabilitering och delar av försäkringsmedicinskt arbete

Den generiska modellen är tänkt att vara ett stöd i de kliniska verksamheterna då den tydligt beskriver och ger förslag på vad som bör ingå i de olika delarna av rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen.

Den generiska modellen beskriver på ett övergripande och allmängiltigt sätt hur rehabilitering och försäkringsmedicin kan integreras i den kliniska verksamheten. Modellen utgör ett stöd vid framtagande och implementering av nya vårdförlopp samt andra kunskapsstöd.

Vad menas med en generisk modell och hur kan den användas?

Modellen riktar sig till såväl ledning som till medarbetare för att stödja arbetet inom rehabilitering och försäkringsmedicin. Modellen stödjer arbetet så att rehabilitering integreras i vårdförlopp för att skapa en personcentrerad, teambaserad vård och behandling. Syftet är att rehabilitering och försäkringsmedicinskt arbete integreras i patientens vård och inte blir en fristående del.

Rehabiliteringsproces

En rehabiliteringsprocess har en början och ett slut över en viss tidsperiod. Vid kroniska tillstånd kan behov av rehabilitering vara återkommande. Den kan även sträcka sig över olika vårdnivåer och huvudmän. Starten av processen inleds när det finns misstanke om att ett rehabiliteringsbehov föreligger.

Schematisering av rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessens delar

Generisk modell för rehabilitering

Ingång/start av rehabiliteringsplan.

1. Bedömning av rehabliteringsbehov.
2. Behov av rehabliteringsåtgärder?

Om Nej gå vidare till "Uppföljning/utvärdering punkt 3".
Om Ja gå vidare till "Behandling punkt 1 och 2".

1. Planering och upprättande av individuell rehabiliteringsplan enligt ICF.
2. Behandling/åtgärd enligt rehabiliteringsplan.

1. Uppföljning av rehabiliteringsplanen.

2. Rehabiliteringsplanens mål är uppfyllda?

Om Nej gå vidare till "punkt 4 nedan".
Om Ja gå vidare till "punkt 3 nedan".

3. Information och dialog om avslut fortsatt planering.

4. Målen kan uppfyllas med ytterliggare åtgärder?

Om Nej gå vidare till "punkt 3 ovan".
Om Ja gå vidare till "Utredning/bedömning punkt 1".

Utgång/avslut av rehabiliteringsplan.

Centrala delar i patientens rehabiliterings- och sjukskrivningsprocess

1. Bedömning av rehabiliteringsbehov och vid behov bedömning av förmåga till arbete eller annan sysselsättning.
2. Bedömning av rehabliteringsbehov och eventuell sjukskrivning föreligger.

1. Planering och upprättande av individuell rehabiliteringsplan enligt ICF.
2. Behandling/åtgärd enligt rehabiliteringsplan.

1. Uppföljning av rehabiliteringsplanen.
2. Beslut om rehabiliteringsplanens mål är uppfyllda.
3. Beslut om målen kan uppfyllas med ytterliggare åtgärder.
4. Information och dialog om fortsatt planering.

Den generiska modellen för rehabilitering omfattar patienter med behov av rehabilitering. Rehabiliteringen ska integreras i ett så tidigt skede som möjligt i patientens vårdprocess och inte ses som en efterföljande, helt parallell eller separat process.

Modellen bygger på Socialstyrelsens definition av rehabilitering och basen är:

 • Tidig bedömning av rehabiliteringsbehov.
 • Tidig försäkringsmedicinsk bedömning, vid behov.
 • Personcentrerat förhållningssätt.
 • Rehabiliteringsplan med mål, åtgärder och uppföljning.
 • Teambaserat arbetssätt.
 • Samordning av rehabiliteringsåtgärder.

Målet med den generiska modellen för rehabilitering är:

 • Rehabiliteringen är personcentrerad och samordnad.
 • Patienten får sitt rehabiliteringsbehov bedömt tidigt i vårdprocessen.
 • En individuell rehabiliteringsplan upprättas och följs upp för de patienter som bedöms ha ett rehabiliteringsbehov.
 • Rehabiliteringen är en integrerad del i patientens vård och behandling.
 • Bedömning av sjukskrivningsbehov på grund av nedsatt arbetsförmåga till arbete/sysselsättning ingår som en del i vård och behandling när det är relevant.

Fördjupning

För mer information, modellen i sin helhet samt tillgång till webbinarium, se SKR:s information:

Nationellt programområde rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin (kunskapsstyrningvard.se)

Läget i Region Värmland

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats