Till startsidan

Mänskliga rättigheter

  • En beskrivande text för bilden
Jämlikhet Regionens verksamheter ska vara tillgängliga och inkluderande oavsett vem du är.
Våld i nära relationer För att kunna erbjuda god vård behöver hälso- och sjukvården ställa frågor om våld.
Barnets rättigheter Ett aktivt arbete pågår för att säkerställa att barnets rättigheter blir tillgodosedda.
Funktionsrätt Alla har rätt till självbestämmande och full delaktighet.
Samordnad transvård Regionen har en stödfunktion för frågor om könsidentitet.
Sexuell och reproduktiv hälsa Jämlika villkor för alla att bestämma över sin kropp.
Utvecklingsgrupp Ökad jämställdhet och jämlikhet är nyckelfaktorer.