Till startsidan
Till startsidan

Våld i nära relationer

Det finns ett starkt vetenskapligt stöd för att våld eller hot om våld påverkar hälsan negativt. För att kunna erbjuda god vård behöver hälso- och sjukvården ställa frågor om våld och berätta om våldets konsekvenser för hälsan.

Definition av våld i nära relation

Våld i nära relation innefattar allt våld som kan inträffa inom familjen eller av någon man står i beroendeställning till eller någon man har eller har haft en nära relation till. Våldet kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt och inkluderar hedersrealterat våld, kvinnlig könsstympning, materiellt våld, ekonomiskt våld.

Kvinnofridslinjen

Till Kvinnofridslinjens nationella stödtelefon (kvinnofridslinjen.se) kan du kostnadsfritt ringa dygnet runt om du utsätts för våld eller hot, om du är anhörig eller om du behöver stöd och råd som personal.

Hälso- och sjukvårdens ansvar:

  • Upptäcka och identifiera personer som utsatts för våld.
  • Behandla skador och symtom och dokumentera dessa.
  • Informera och motivera till stödinsatser.
  • Hänvisa till adekvat instans för patientens skydd och säkerhet.
  • Anmäla till socialtjänsten vid misstanke om att barn far illa.

Webbstöd för vården

Webbstöd för vården (nck.uu.se) vänder sig till personal inom hälso- och sjukvård och tandvård som möter patienter som utsatts för våld i nära relationer. Webbstödet innehåller faktatexter, filmer, expertintervjuer och reportage i form av lärande exempel.

Våld i nära relationer – handbok för regional samverkan i Värmland

Samverkan internt och med andra aktörer sker vid omhändertagande, behandling och rehabilitering av våldsutsatta personer.

Våld i nära relationer - handbok (lansstyrelsen.se)

Implementeringsansvar

Verksamhetschefen ansvarar för att verksamhetsanpassad vårdrutin tas fram.

Plattform våld i Värmland

En samlingssida för dig som möter våldsutsatta med länkar till myndigheter, organisationer och andra som kan ge kunskap, råd och stöd.

Plattform våld Värmland | Karlstads universitet (kau.se)

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats