Till startsidan
Till startsidan

Jämställdhet

Begreppet jämställdhet syftar på jämlikhet mellan kvinnor och män. Målet för svensk jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Nationella jämställdhetspolitiska mål

Jämställdhet innebär alltså att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet. Det är länsstyrelsen som har regeringens uppdrag att verka för att de nationella jämställdhetspolitiska målen får genomslag i länet. Region Värmland är en viktig medaktör.

Det övergripande målet för svensk jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Till det övergripande målet är sex delmål knutna:

  • En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattande.
  • Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.
  • Jämställd utbildning. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.
  • Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.
  • Jämställd hälsa. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma förutsättning för en god hälsa och erbjudas vård och omsorg på lika villkor.
  • Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Diskriminering på grund av kön

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön. Lagen definierar kön som att någon är kvinna eller man. Förbudet mot könsdiskriminering omfattar också personer som planerar att ändra eller har ändrat sin könstillhörighet. Det finns även andra perspektiv på kön och identitet som skyddas under diskrimineringsgrunden könsidentitet och könsuttryck (som du kan läsa mer om under Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter).

Jämställdhet ur ett intersektionellt perspektiv - "alltid kön, inte bara kön"

Varken kvinnor eller män utgör några enhetliga grupper. En människas möjligheter påverkas exempelvis av vilken socioekonomisk grupp man tillhör, var i landet man bor, liksom av etnicitet, ålder, sexuell orientering och funktionsförmåga.

I jämställd­hetsarbetet är det därför viktigt att reflektera över hur dessa kategorier samverkar, motverkar och påverkar varandra - det vill säga att göra en intersektionell analys. Först då blir det möjligt att förstå hur olika orsaker till ojämlikhet och diskriminering kan skapa skilda förutsättningar för grupper eller individer. Den förståelsen krävs för att rätt insatser ska kunna utformas.

CEMR-deklarationen

Region Värmland har undertecknat den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå och som riktar sig till Europas kommuner och regioner.

Läs mer om CEMR-deklarationen.

Jämställdhetsanalys

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram verktyg som kan underlätta jämställdhetsanalys:

Lästips om jämställdhet

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats