Till startsidan

Barnets rättigheter

Alla barn har samma rättigheter och lika värde och barnets bästa ska alltid beaktas i beslut som rör barn. FN:s konventionen om barnets rättigheter är en lag som ska följas.

Barnkonventionens symbol med världskartan i mitten.

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989 och året därpå var Sverige ett av de första länderna som förband sig att förverkliga konventionen. Sedan januari 2020 är Barnkonventionen lag i Sverige.

Barnkonventionen ger en beskrivning av vilka rättigheter som borde gälla för alla barn i hela världen. Den ska avse alla samhällen oavsett kultur, religion, etnicitet, funktionsnedsättningar eller andra särdrag. I Sverige räknas alla som barn tills den dagen de fyller 18 år.

Konventionen är ett rättsligt avtal som slår fast att varje enskilt barn är en individ med egna rättigheter. Den innehåller 54 artiklar varav fyra är grundläggande principer som alltid ska beaktas i frågor som rör barn.

De fyra grundläggande artiklarna är:
Artikel 2 – Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.

Artikel 3 – Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.

Artikel 6 – Alla barn har rätt till liv, överlevnad och rätt att utvecklas i sin egen takt och utifrån sina egna förutsättningar.

Artikel 12 – Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.

Läs mer om de grundläggande artiklarna här.

Länkar om Barnkonventionen

Här finns lagen om barnets rättigheter:
Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter Svensk författningssamling 2018:2018:1197 (riksdagen.se)

Här finns barnkonventionen, välj om du vill läsa hela texten eller kortversionen:
Barnkonventionen (unicef.se)

SKR:s information om Barnets rättigheter:
Barnets rättigheter (skr.se)

Barnombudsmannen berättar mer om Barnets rättigheter:
Barnombudsmannen (barnombudsmannen.se)

Fler olikfärgade händer håller i varandra-

Region Värmland arbetar på många olika sätt för barnets rättigheter. En barnrättsstrateg, en utvecklingsgrupp och flera barnrättsombud ska bidra till att barnkonventionen följs. Alla i Region Värmland ska följa den handlingsplan som finns och snart ska uppdateras.

Läs mer nedan.

Handlingsplanen FN:s konvention om barnets rättigheter
2009 antog landstingsfullmäktige en handlingsplan för FN:s konvention om barnets rättigheter, som sedan uppdaterades 2014. Handlingsplanen syftar till att öka kunskapen om barnkonventionen, förbättra barnkompetens hos regionanställda, utveckla barn och ungdomars inflytande samt att barns bästa ska lyftas i beslut och avtal, verksamhetsplaner och budget.

En barnchecklista ska upprättas vid beredning av ärenden som på ett allmänt och avgörande sätt, direkt eller indirekt, rör eller berör barn och ungdomar. Den finns som bilaga till handlingsplanen.

Handlingsplanen gäller tills vidare och finns här:
FN:s konvention om barnets rättigheter – handlingsplan för Landstinget i Värmland 2014–2017 Pdf, 163 kB.

Ny handlingsplan är på gång

Det finns ett politiskt beslut att Region Värmland ska ta fram en ny handlingsplan för hur arbetet med den nya lagen följs i Värmland. Politikerna vill att arbetet med planen sker i samverkan med andra viktiga aktörer i regionen, såsom kommuner, idéburen sektor, myndigheter och näringsliv.

Här finns information om arbetet med att ta fram en ny handlingsplan.

Region Värmland har tagit fram två kortlekar om FN:s konvention om barnets rättigheter. Det finns en för barn och en för vuxna. Kortlekarna kan användas på flera olika sätt för att få dialog och reflektion om de rättigheter som barn har. Korleken för barn har tagits fram i samband med framtagandet av den nya handlingsplanen.

Här finns mer information om kortlekarna.

Inom hälsovård, sjukvård och tandvård i Region Värmland finns det många väntrums- och dagrumsmiljöer där barn vistas i samband med eget eller anhörigs vårdbesök.

Här finns mer information om barnrättsbaserade väntrum och dagrum.

Inför beslut eller förändringar i Region Värmland ska en barnkonssekvensanalys göras. Det gäller för alla verksamheter och inför alla beslut som rör eller kan påverka barn.

Mer information och mall för analysen finns här.

Inom alla verksamheter i Region Värmland finns barn, exempelvis som patient, anhörig, kund eller besökare. Barn har rätt att bemötas med respekt. De kan ges möjlighet till utveckling och trygghet samt göras delaktiga och ha inflytande. Region Värmlands ledning har ansvaret för att omsätta barnets rättigheter i praktisk handling.

Barnrättsombud utbildas kontinuerligt och målet är att ombud ska finnas inom alla verksamheter. Barnrättsombud är viktiga nyckelpersoner som representeras av olika yrkeskategorier. Deras uppgift är att omsätta barnets rättigheter på ett konkret och tydligt sätt.

För dig som jobbar inom hälso- och sjukvård inom Region Värmland (intranät)

Region Värmland har en barnrättsstrateg som arbetar för barns rättigheter. Barnrättsstrategen planerar, genomför och följer upp aktiviteter i linje med FN-konventionen om barnets rättigheter.

En viktig del av strategens uppdrag är framtagandet av en ny handlingsplan för barnets rättigheter. Framtagandet sker i bred samverkan med aktörer i Värmland som kommuner, idéburen sektor, myndigheter och näringsliv.

Strategen är också sammanhållande för nätverk till barnrättsombuden, bedriver utvecklingsarbete inom området samt genomför kunskapshöjande insatser internt och externt.

I Region Värmland finns en utvecklingsgrupp för barnrätt. I gruppen finns representanter för olika verksamheter och funktioner inom regionen.

En viktig del i gruppens arbete är att öka kunskapen om barnkonventionen och hur den ska tillämpas i Region Värmlands alla verksamheter. Gruppen är ett stöd till regionens barnrättsstrateg, bevakar forskning och utvecklingsfrågor, tar fram övergripande riktlinjer och rutiner samt arrangerar grundutbildningar och nätverksträffar för barnrättsombud.

Mer information om utvecklingsgruppen barnrätt.

Vårdpersonalen ska ta reda på och ta hänsyn till vad som är barnets bästa. Barnet har rätt att vara delaktigt och barnets åsikt och inställning är viktig.

Vårdnadshavare ska ha inflytande över barnets vård utifrån ålder och mognad. Syskon och andra närstående behöver också få information och ska kunna vara delaktiga kring barnets vård.

Vårdpersonal ska vara uppmärksamma och ha kunskap kring barnets rätt till skydd och en orosanmälans ska alltid göras vid misstanke om att barn far illa.

Läs mer här:

Barns och vårdnadshavares rättigheter i vården (1177.se)
Barnets rättigheter i familjen (barnombudsmannen.se)

När föräldrar, syskon eller andra vuxna i familjen har allvarliga svårigheter påverkar det barnen. Det får ofta allvarliga konsekvenser för deras hälsa, skolgång och arbetsliv.

Enligt 5 kap 7 § i Hälso- och sjukvårdslagen har hälso- och sjukvården ett ansvar att ge information, råd och stöd när förälder eller annan vuxen som barnet bor tillsammans med:

  • har en psykisk störning eller psykisk funktionsnedsättning.
  • har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada.
  • är missbrukare av alkohol, annat beroendeframkallande medel eller spel om pengar.
  • utsätter eller har utsatt barnet eller annan närstående till barnet för våld eller andra övergrepp.
  • oväntat avlider.

Om vården känner oro för ett barn finns en skyldighet att alltid göra en anmälan till socialtjänsten.

I Region Värmland finns riktlinje och rutin "Barnets rätt till information, råd och stöd vid närståendes sjukdom eller dödsfall". De ska säkerställa att barn ska uppmärksammas och får sina rättigheter tillgodosedda enligt barnkonventionen. Dokumentation ska ske i mallen ”Barn som närstående” i Cosmic.

Du som är anställd i Region Värmland hittar riktlinjen i dokumenthanteringsverktyget Vida. Sök på "Barns rätt till information, råd och stöd vid närtåendes sjukdom eller dödsfall".

Mer information om Barn som närstående

Barn som närstående (regionvarmland.se)

Barn och unga i sorg (regionvarmland.se)

Barn och unga och självmord (regionvarmland.se)

Region Värmland är en av Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) modellregioner för arbetet med att öka kunskapen om barnets rättigheter.

Ett 80-tal personer från hela Värmland gick under 2017–2019 utbildningen "FN:s konvention om barnets rättigheter i teori och svensk praktik". Lika många politiker gick en motsvarande utbildning med fokus på barnets rättigheter i styrning och ledning.

Kontakt

Sara Emsevik
Barnrättstrateg
sara.emsevik@regionvarmland.se

Lisa Lyckborn
Samordnare för barnrätt
lisa.lyckborn@regionvarmland.se

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?