Till startsidan
Rapportmall bild

Arbetsmiljöpolicy

Inledning

Arbetsmiljöpolicyn anger den politiska viljeinriktningen att arbetsmiljön i regionen ska stimulera till engagemang i ett utvecklingsvänligt arbetsklimat karaktäriserat av respekt och tillit, där alla kan känna delaktighet, medskapande och uppleva
arbetsglädje i en kontinuerlig verksamhetsutveckling.

Gäller för hela Region Värmland.

Ingår i ett personalpolitiskt program

Arbetsmiljöpolicy ingår tillsammans med den personalpolitiska planen och personalpolicyn i Region Värmlands personalpolitiska program. Riktlinjer och rutiner är kompletterande och reglerande dokument inom personalområdet.

Modell över personalpolitiskt program. I programmet ingår personalpolitiskt plan, personalpolicy och arbetsmiljöpolicy.
- Lagar, avtal och omvärld anger de yttre ramarna.
- Den personalpolitiska planen styr organisationen mot vilka mål som ska uppnås och anger en färdriktning, långsiktiga strategier som ska ge resultat längre fram.
- Personalpolicyn beskriver värderingar och förhållningssätt som är viktiga både i relationerna mellan medarbetare på regionens arbetsplatser och till de människor vi möter i arbetet. 
- Arbetsmiljöpolicyn sätter ramarna för det systematiska arbetsmiljöarbetet och beskriver ansvaret på olika nivåer. Arbetsmiljöpolicyn ska stimulera till ett gott arbetsklimat där alla känner delaktighet och upplever arbetsglädje.
- Regionplan och verksamhetsplan anger inriktning och prioritering för året.
- Reglerande dokument som riktlinjer och rutiner anger hur organisationen ska utföra sitt arbete och förhålla sig internt och externt.

Arbetsmiljöarbetet

Vid samtliga arbetsplatser inom regionen ska råda en såväl fysiskt, psykiskt som socialt, sund och utvecklande arbetsmiljö där alla medarbetare kan uppleva välbefinnande i sitt arbete. Kränkande särbehandling accepteras inte.

Arbetsmiljöarbetet ska bedrivas systematiskt som en naturlig del i det dagliga
arbetet och integreras i den normala planerings- och uppföljningsprocessen i
samverkan mellan chef, medarbetare och skyddsombud. Det ska kännetecknas av
en fokusering på ett hälsofrämjande förhållningssätt samt förebyggande arbete och
ett aktivt arbetsanpassnings- och rehabiliteringsarbete med tidiga insatser.

Alla ska ha kompetens och befogenheter för sina arbetsuppgifter, möjligheter att
påverka sin egen arbetssituation, medverka i utvecklingsarbetet och förstå sin egen
roll i organisationen.

Företagshälsovården är en oberoende expertresurs, tillgänglig för hela regionen i
alla delar av arbetsmiljöarbetet. Samarbetet sker enligt överenskommelse i enlighet
med reglering i avtal och lag.

I arbetsmiljöarbetet ska stor uppmärksamhet riktas mot den organisatoriska och
sociala arbetsmiljön men också systematiskt arbeta vidare med de fysiska
arbetsmiljöförutsättningarna.

Ansvarsstruktur

Regionfullmäktige har det yttersta arbetsgivaransvaret för arbetsmiljön och ger
förutsättningarna för det systematiska arbetsmiljöarbetet, bland annat genom
ekonomiska resurser till nämnderna.

Respektive nämnd fördelar arbetsmiljöuppgifterna till regiondirektören som i sin tur
fördelar dem till respektive direktör.

Chefer och arbetsledare har genom skriftlig fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter ett klargjort ansvar.

Regionens skyddskommitté har närmast under Regionstyrelsen det övergripande
ansvaret för bevakning och uppföljning av arbetsmiljön i regionen.

Samverkansgrupper och lokala skyddskommittéer planerar, kontrollerar och följer
upp arbetsmiljö- arbetsanpassnings- och rehabiliteringsarbetet inom de olika
verksamheterna.

Som chef innebär ansvaret att:

 • Planera, samordna och driva arbetsmiljöarbetet så att arbetsmiljön är
  hälsofrämjande och säker inom ansvarsområdet.
 • Följa gällande arbetsmiljörätt och regionens styrande dokument.
 • Ansvara för att alla möten är respektfulla och regionens värdegrund är känd och efterlevs.
 • Ge medarbetarna möjlighet att genom aktiv medverkan påverka
  arbetsmiljöarbetet.
 • Ta tillvara medarbetarnas engagemang.
 • Ansvara för att medarbetarna känner till eventuella risker i sitt arbete och att de har tillräcklig kunskap för att arbeta säkert och bidra till en god arbetsmiljö.

Medarbetarnas ansvar är att:

 • Aktivt medverka till en god arbetsmiljö i det dagliga arbetet.
 • Rapportera tillbud, arbetsskador och olyckor.
 • Aktivt medverka till att eliminera risker och bidra till att kontinuerligt förbättra
  arbetsmiljön.
 • Känna till och efterleva regionens värdegrund.
 • Aktivt medverka till respektfulla möten.
 • Följa gällande regler rutiner och instruktioner.

Skyddsombudens ansvar är att:

 • Verka för en god arbetsmiljö.
 • Bevaka skydd mot ohälsa och olycksfall.
 • Bevaka att arbetsgivaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagen.

Utifrån arbetsgivarens huvudansvar för arbetsmiljön sker samverkan med
skyddsombuden i enlighet med vad som är föreskrivet i arbetsmiljölagen.

Relaterade dokument

Arbetsmiljöpolicyn ingår tillsammans med den personalpolitiska planen och personalpolicyn i Region Värmlands personalpolitiska program.