Till startsidan
Rapportmall bild

Personalpolicy

Inledning

Personalpolicyn utgår från Region Värmlands värdegrund "För alla i Värmland" och beskriver värderingar och förhållningssätt som är viktiga både i relationerna mellan medarbetare på regionens arbetsplatser och till de människor vi möter i arbetet. Policyn beskriver också förväntningar på medarbetare och chefer inom Region Värmland.

Personalpolicyn omfattar alla som arbetar i Region Värmland och ska tydliggöra vad som förväntas av medarbetare och chefer inom regionen.

Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång i arbetet med att förverkliga regionens vision, mål och uppdrag. Vi ska attrahera och behålla medarbetare med rätt kompetens och vi vill skapa förutsättningar för medarbetarna att leverera bästa möjliga resultat gentemot medborgaren. Detta förutsätter ett arbetsgivarskap som står för goda värden och ett professionellt agerande i alla lägen.

Ingår i ett personalpolitiskt program

Personalpolicyn ingår tillsammans med den personalpolitiska planen och arbetsmiljöpolicy i Region Värmlands personalpolitiska program. Riktlinjer och rutiner är kompletterande och reglerande dokument inom personalområdet.

Modell över personalpolitiskt program. I programmet ingår personalpolitiskt plan, personalpolicy och arbetsmiljöpolicy.
- Lagar, avtal och omvärld anger de yttre ramarna.
- Den personalpolitiska planen styr organisationen mot vilka mål som ska uppnås och anger en färdriktning, långsiktiga strategier som ska ge resultat längre fram.
- Personalpolicyn beskriver värderingar och förhållningssätt som är viktiga både i relationerna mellan medarbetare på regionens arbetsplatser och till de människor vi möter i arbetet. 
- Arbetsmiljöpolicyn sätter ramarna för det systematiska arbetsmiljöarbetet och beskriver ansvaret på olika nivåer. Arbetsmiljöpolicyn ska stimulera till ett gott arbetsklimat där alla känner delaktighet och upplever arbetsglädje.
- Regionplan och verksamhetsplan anger inriktning och prioritering för året.
- Reglerande dokument som riktlinjer och rutiner anger hur organisationen ska utföra sitt arbete och förhålla sig internt och externt.

Hållbart arbetsliv

Region Värmland arbetar för ett hållbart arbetsliv som i den personalpolitiska planen innefattar målområdena:

 • Attraktiv arbetsgivare.
 • Hållbar arbetsmiljö över tid.
 • En arbetsgivare med trygga arbetsvillkor oavsett var i organisationen våra medarbetare arbetar.
 • Chefer och ledare inom Region Värmland som kännetecknas av ansvar, kompetens, utveckling, engagemang och vilja till samverkan.

Vi bedriver ett aktivt arbete för god samverkan och ett tillåtande arbetsklimat som vidareutvecklar vår verksamhet. Vi är måna om att våra medarbetare känner tillit till och förtroende för oss som arbetsgivare och att alla medarbetare ges möjlighet till delaktighet och samverkan.

I medborgarens tjänst

I offentlig verksamhet är den demokratiska värdegrunden utgångspunkten för allt arbete och all maktutövning. Att vara anställd i Region Värmland innebär att arbeta i medborgarens tjänst. Det medför att man som företrädare för regionen följer de lagar och regler som gäller, är objektiv och saklig och behandlar lika fall lika. Den innebär också att respektera medborgarnas rätt att uttrycka sina åsikter och att känna till hur man som anställd i offentlig verksamhet själv får göra det.

Att visa respekt för människors frihet och lika värde är en självklarhet. Målen för verksamheten ska nås effektivt och med god service.

För alla i Värmland

Vi är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Region Värmlands värdegrund "För alla i Värmland" ska prägla ord och handling, både i medarbetaroch chefskapet och ska hjälpa oss att arbeta mot vår vision Livskvalitet i världsklass!

Medarbetare och chefer har ett gemensamt ansvar för att värdegrunden levandegörs. Byggstenar i värdegrunden är: tillsammans, framåt, vi bryr oss och kvalitet.

Medarbetare

Vi är varandras arbetsmiljö, alla medarbetare har ansvar att bidra till ett en god arbetsmiljö.

Tillsammans

Med tillsammans menar vi att vara respektfulla och inkluderande.

 • Respektfulla medarbetare visar respekt för andras erfarenheter, bakgrund och åsikter.
 • Inkluderande medarbetare är lyhörda för nya perspektiv och ser olikheter som en tillgång.
 • Respektfulla och inkluderande medarbetare samverkar och arbetar för vårt gemensamma uppdrag och arbetsmiljö.

Framåt

Med framåt menar vi att vara ansvarsfulla och modiga.

 • Ansvarsfulla medarbetare är nyfikna och välkomnar nya idéer.
 • Modiga medarbetare ser möjligheter och lär sig av sina och andras erfarenheter.
 • Ansvarsfulla och modiga medarbetarna är öppna och handlingskraftiga.


Vi bryr oss

Med vi bryr oss menar vi att vara engagerade och visa tillit.

 • Engagerade medarbetare är aktiva och vill göra skillnad för andra människor.
 • Tillitsfulla medarbetare visar förtroende för andra och delar med sig av sin kunskap, känsla och kompetens.
 • Engagerade och tillitsfulla medarbetare visar respekt för allas okränkbara värde.


Kvalitet

Med kvalitet menar vi att ha helhetssyn och att vara professionell.

 • Medarbetare med helhetssyn förstår sin uppgift i förhållande till givna ramar, kostnader och mål.
 • Professionella medarbetare strävar efter att förbättra och utveckla verksamheten och sig själva.
 • Professionella medarbetare som har helhetssyn agerar som goda företrädare för verksamheten.

Region Värmlands värdegrund

Chef- och ledarskap

Chefer har förutom ovan dessutom ansvaret att leda verksamheten utifrån Region Värmlands värdegrund, beslut och riktlinjer.

Ansvaret innefattar verksamhet, ekonomi och personal. Chefer ska skapa goda förutsättningar för medarbetarna. Det handlar om att ge förståelse för helheten och agera utifrån sin roll som verksamhetsansvarig, arbetsgivare och ledare.

Chefer ska ha ett ansvarsfullt agerande som kännetecknas av ett gott föredöme, omtanke och förmåga till dialog. Chefer ska motivera och inspirera medarbetarna. Det är av vikt att reflektera över och utveckla ledarskapet löpande i syfte att förstärka de positiva delarna. Region Värmland använder Utvecklande Ledarskap (UL) som ledarskapsmodell.

Relaterade dokument

Personalpolicyn ingår tillsammans med den personalpolitiska planen och arbetsmiljöpolicy i Region Värmlands personalpolitiska program.