Till startsidan
Start / Om regionen / Om Region Värmland / Styrande dokument

Styrande dokument

Styrande dokument ska säkerställa ett arbetssätt som främjar säkerhet och hög kvalitet. Styrande dokument behövs för att implementera regelverk, politiska beslut samt överenskomna arbetsmetoder.

Regionplan och flerårsplan är ett politiskt styrdokument som innehåller övergripande mål för hela Region Värmland. Styrdokumentet innehåller en regionplan för året och anger inriktningen för kommande regionplaner. Du hittar också budget, investeringsplan och en ekonomisk flerårsplan.

Regionfullmäktige följer i årsredovisning och delårsrapport upp hur regionstyrelsen och övriga nämnder fullgjort sina uppdrag, och säkerställer att de verkställt fullmäktiges beslut.

Årsredovisning och delårsrapport

Värmlandsstrategin är länets regionala utvecklingsstrategi. Det är en plan för hur Värmland ska vara och uppfattas år 2040.

Värmlandsstrategin

Hälso- och sjukvården står inför både fantastiska möjligheter och stora utmaningar. Värmland har en befolkningsutveckling som innebär extra stora behov av att tänka nytt.

Utvecklingsplan för framtidens hälso- och sjukvård

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är ett långsiktigt strategiskt dokument för kollektivtrafik i Värmlands län. Programmet ger en bild av hur kollektivtrafiken är tänkt att utvecklas.

Regionalt trafikförsörjningsprogram

Planen är trafikslagsövergripande och omfattar person- och godstransporter för den regionala infrastrukturen.

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Värmland 2018-2029

Kulturplanen har tagits fram i samverkan mellan Region Värmland och kommunerna och i dialog med regionens kulturliv.

Kulturplan

Region Värmlands folkhälsostrategiska plan tydliggör Region Värmlands folkhälsouppdrag och vilka insatsområden som är viktiga. Det långsiktiga målet i planen är God, jämlik och jämställd hälsa. Den folkhälsostrategiska planen för 2022–2030 ska fungera som inspiration och vägledning för systematiskt och långsiktigt folkhälsoarbete.

Mer om regionens arbete med folkhälsa

Region Värmlands miljöplan pekar ut tre insatsområden: Minskat klimatavtryck, hållbar resursanvändning och hälsosamma miljöer.

Regionens interna miljöarbete

Planen är styrande för den regionala biblioteksverksamheten, stödjande för kommunala biblioteksplaner samt ger underlag för att utveckla biblioteksverksamheterna och stimulera samverkan mellan biblioteken inom länet.

Regional biblioteksplan 2021-2024

Regioner bedriver en kunskapsintensiv verksamhet och behöver därmed medverka i kunskapsutveckling och framtagande av evidens som en del av kärnuppdraget. Forskning och utveckling förbättrar möjligheterna att ge god hälso- och sjukvård.

Smart specialisering är ett sätt att kraftsamla för innovation och hållbar utveckling inom de områden där det finns störst potential. Det är både en strategi och ett verktyg där syftet är att bidra till ett Värmland som är en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Värmlands forsknings- och innovationsstrategi för hållbar smart specialisering

Modell över det personalpolitiska programmet som innehåller personalpolitisk plan, personalpolicy och arbetsmiljöpolicy.

Personalpolitisk plan

Den personalpolitiska planen ingår tillsammans med personalpolicy och arbetsmiljöpolicy i Region Värmlands personalpolitiska program. Den personalpolitiska planen innehåller övergripande mål och långsiktiga strategier för Region Värmland som arbetsgivare som är särskilt viktiga att arbeta med i syfte att uppnå regionfullmäktiges vision, mål och verksamhetsresultat med engagerade medarbetare.

Den personalpolitiska planen ska också bidra till samsyn och styrning av personalområdet inom regionens samtliga verksamheter.

Personalpolitisk plan

Personalpolicy

Personalpolicyn utgår från Region Värmlands värdegrund och beskriver värderingar och förhållningssätt som är viktiga både i relationerna mellan medarbetare på regionens arbetsplatser och till de människor vi möter i arbetet. Policyn beskriver också förväntningar på medarbetare och chefer inom Region Värmland.

Personalpolicyn omfattar alla som arbetar i Region Värmland och ska tydliggöra vad som förväntas av medarbetare och chefer inom regionen.

Personalpolicy

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicyn anger den politiska viljeinriktningen att arbetsmiljön i regionen ska stimulera till engagemang i ett utvecklingsvänligt arbetsklimat karaktäriserat av respekt och tillit, där alla kan känna delaktighet, medskapande och uppleva arbetsglädje i en kontinuerlig verksamhetsutveckling.

Arbetsmiljöpolicy

Policyn för kommunikation och påverkan ska vägleda förtroendevalda, chefer och medarbetare när det gäller hur Region Värmland kommunicerar och bedriver påverkan i aktuella och strategiska samhällsfrågor.

Policy för kommunikation och påverkan (pdf) Pdf, 99 kB.

All marknadsföring som Region Värmland bedriver ska vara en integrerarad del av Region Värmlands strategiska kommunikation och syfta till att öka kunskapen om organisationen och dess verksamheter samt bidra till att organisationens varumärke stärks.

Policy för marknadsföring, reklam och sponsring (pdf) Pdf, 257 kB.

En av förutsättningarna för utvecklingsplanens genomförande är att Region Värmland tar stora steg framåt inom e-hälsoområdet, både för att möta patienternas förväntningar och för att kunna förbättra och effektivisera hälso- och sjukvården.

Strategi för e-hälsa (pdf) Pdf, 583 kB.

Kontakta oss för fler dokument

Ovan har vi valt ut några av våra övergripande styrande dokument som rör Region Värmlands verksamhet. För att ta del av fler styrande dokument är du välkommen att kontakta oss på region@regionvarmland.se.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?