Till startsidan
Rapportmall bild

Personalpolitisk plan 2023‑2027

Inledning

Region Värmland är Värmlands största arbetsgivare och har ansvar för uppdragen inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling, kultur och bildning för varje värmlänning i hela länet. Styrningen av Region Värmland utgår från visionen Livskvalitet i världsklass och värdegrunden För alla i Värmland. Planeringen av verksamheten genomsyras av Agenda 2030 och Värmlandsstrategin.

Gäller för hela Region Värmland.

Medarbetare utgör den främsta och viktigaste resursen för att Region Värmland ska kunna bidra till trygghet, välfärd och livskvalitet för alla i Värmland. Region Värmland ska arbeta aktivt med att uppfattas som en attraktiv arbetsplats på en föränderlig arbetsmarknad med konkurrens om medarbetarna.

Ingår i ett personalpolitiskt program

Den personalpolitiska planen ingår tillsammans med personalpolicy och arbetsmiljöpolicy i Region Värmlands personalpolitiska program. Riktlinjer och rutiner är kompletterande och reglerande dokument inom personalområdet.

Modell över personalpolitiskt program. I programmet ingår personalpolitiskt plan, personalpolicy och arbetsmiljöpolicy.
- Lagar, avtal och omvärld anger de yttre ramarna.
- Den personalpolitiska planen styr organisationen mot vilka mål som ska uppnås och anger en färdriktning, långsiktiga strategier som ska ge resultat längre fram.
- Personalpolicyn beskriver värderingar och förhållningssätt som är viktiga både i relationerna mellan medarbetare på regionens arbetsplatser och till de människor vi möter i arbetet. 
- Arbetsmiljöpolicyn sätter ramarna för det systematiska arbetsmiljöarbetet och beskriver ansvaret på olika nivåer. Arbetsmiljöpolicyn ska stimulera till ett gott arbetsklimat där alla känner delaktighet och upplever arbetsglädje.
- Regionplan och verksamhetsplan anger inriktning och prioritering för året.
- Reglerande dokument som riktlinjer och rutiner anger hur organisationen ska utföra sitt arbete och förhålla sig internt och externt.

Om den personalpolitiska planen

Den personalpolitiska planen innehåller övergripande mål och långsiktiga strategier för Region Värmland som arbetsgivare som är särskilt viktiga att arbeta med i syfte att uppnå regionfullmäktiges vision, mål och verksamhetsresultat med engagerade medarbetare. Den personalpolitiska planen ska också bidra till samsyn och styrning av personalområdet inom regionens samtliga verksamheter.

Uppföljning av den personalpolitiska planen sker enligt Region Värmlands styrmodell och i personalutskottet. Medarbetarundersökningar och indikatorer inom personalområdet utgör viktiga delar i planens uppföljning. Resultatet från uppföljningen ska användas i syfte att utveckla verksamheten och för att skapa en lärande organisation.

Planen gäller under perioden 2023–2027 och beslutas av regionfullmäktige.

Modell för över personalpolitisk plans övergripande mål och långsiktiga strategier: Kompetensförsörjning, arbetsmiljö, arbetsvillkor och chef- och ledarskap.

Kompetensförsörjning:
Region Värmland ska vara en attraktiv arbetsgivare

För att vara en attraktiv arbetsgivare är det viktigt att Region Värmland kan attrahera och rekrytera nya medarbetare, utveckla och behålla befintliga medarbetare och skapa bra avslut när medarbetare slutar sin anställning. Varje medarbetare är en viktig ambassadör för Region Värmland.

Stödja medarbetarnas utveckling genom hela arbetslivet

Medarbetarna ska ges likvärdiga förutsättningar för ett engagerat medarbetarskap som utvecklar den egna kompetensen och verksamheten genom hela arbetslivet. Introduktion och mentorskap ska ge trygga medarbetare. Region Värmland är en stor arbetsgivare som ska verka för kompetens- och karriärutveckling i hela organisationen.

Använda kompetensen rätt

Vi ska använda medarbetarnas kompetens som finns i organisationen och utveckla den utifrån verksamhetens behov. Vi ska utveckla arbetssätt och kompetenserna exempelvis genom arbetsväxling. Rätt kompetens på rätt plats skapar högre kvalitet i verksamheten.

Marknadsföra jobben bredare

Att marknadsföra jobben är viktigt för vårt arbetsgivarvarumärke. Genom att belysa och profilera våra verksamheter, yrkesområden och förmåner, gentemot viktiga målgrupper ska vi öka träffsäkerheten i vår externa kommunikation. Vi ska ta vara på olika erfarenheter, bakgrunder och kompetenser genom att rekrytera bredare och säkerställa rätt kompetens till rätt uppgift för att skapa mer till kärnuppdraget. Aktivt jämställdhetsarbete och en jämnare könsfördelning är viktiga delar för att bredda rekryteringsbasen.

Kompetensbaserad rekrytering

Vi ska attrahera nya medarbetare genom att ha en professionell, kvalitetssäkrad och icke diskriminerande rekryteringsprocess. Genom kompetensbaserad rekrytering har vi en träffsäker och effektiv rekrytering som inte diskriminerar. Rekryteringsprocessen ska kunna bedrivas skyndsamt för att kunna säkra och tillvarata värdefull kompetens.

Nyttja teknikens möjligheter

Vi ska nyttja tekniken och digitaliseringen för att möjliggöra innovativa lösningar och nya arbetssätt.

Förlänga arbetslivet

Vi ska värna om erfarna medarbetares värdefulla kompetens och skapa förutsättningar och modeller för dem att vilja och orka arbeta längre.

Öka heltidsarbetet

Heltid är det normala vid nyanställning och anställda medarbetare ska arbeta heltid i högre utsträckning än i dag. Heltid som norm ökar jämställdheten, yrkenas attraktivitet och förutsättningar för framtida kompetensförsörjning.

Arbetsmiljö:
Region Värmland ska ha en hållbar arbetsmiljö

Region Värmlands arbetsmiljöpolicy anger den politiska viljeinriktningen att arbetsmiljön i regionen ska stimulera till engagemang i ett utvecklingsvänligt arbetsklimat karaktäriserat av respekt och tillit, där alla kan känna delaktighet, medskapande och uppleva arbetsglädje i en kontinuerlig verksamhetsutveckling.

Region Värmland arbetar med arbetsmiljöfrågorna på ett systematiskt sätt genom att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp arbetsmiljön - SAM, det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöarbetet ska skapa förutsättningar för ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Förebygga, främja och rehabilitera

Arbetsmiljöarbetet ska bedrivas systematiskt som en naturlig del i det dagliga arbetet. Det ska kännetecknas av ett hälsofrämjande förhållningssätt samt förebyggande arbete och ett aktivt arbetsanpassnings- och rehabiliteringsarbete med tidiga insatser.

Prioritera arbetsmiljöarbetet

Vi ska tillsammans arbeta aktivt, systematiskt och långsiktigt med att skapa förutsättningar för en god, säker och utvecklande arbetsmiljö där medarbetare trivs och lyckas med sina uppdrag. Det ska finnas balans mellan krav och resurser samt tid för återhämtning för att uppnå en rimlig arbetsbelastning.

God organisatorisk och social arbetsmiljö

I arbetsmiljöarbetet ska stor uppmärksamhet riktas mot den organisatoriska och sociala arbetsmiljön som innefattar områdena arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling.

Ingen diskriminering och inga trakasserier

Regionen ska arbeta med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen för att säkerställa en arbetsmiljö fri från diskriminering och kränkande särbehandling samt jobba för inkluderande och respektfulla normer. Våra arbetsplatser ska vara fria från kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier, diskriminering och repressalier.

Arbeta med friskfaktorer

Arbetsklimat ska kännetecknas av dialog och delaktighet där gemensamt ansvar bidrar till hållbar arbetsmiljö och effektiv verksamhet. Vi arbetar med friskfaktorer som främjar hälsa och bidrar till en god arbetsmiljö vilket gör att verksamheten och medarbetare kan utvecklas. Friskfaktorer:

  • Tidiga insatser och arbetsanpassning
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete i vardagen
  • Delaktighet och inflytande
  • Kommunikation och återkoppling
  • Prioritering av arbetsuppgifter
  • Kompetensutveckling hela arbetslivet
  • Ledarskap – närvarande, tillitsfull och engagerat
  • Rättvis och transparent organisation

Följa upp arbetsmiljön årligen

Alla verksamheter ska årligen göra en uppföljning av sitt arbetsmiljöarbete med syftet att utveckla detta genom ständiga förbättringar. Vi följer upp tillbud och arbetsskador i syfte att förbättra arbetsmiljön för alla medarbetare

Arbetsvillkor:
Region Värmland ska ha trygga arbetsvillkor i hela organisationen

Arbetsvillkoren står för goda värden, ett professionellt och enhetligt agerande.

Region Värmland är en arbetsgivare och bedriver ett aktivt arbete för god samverkan och ett tillåtande arbetsklimat som vidareutvecklar vår verksamhet. Det ska finnas tillit och förtroende mellan medarbetare och arbetsgivare. Medarbetare ska ges möjlighet till påverkan.

Helhetserbjudande med flera delar

Regionen ska erbjuda sina medarbetare ett konkurrenskraftigt helhetserbjudande där lön, förmåner, flexibilitet och utveckling samt identitet inkluderas.

Väl fungerande lönebildning och lönesättning

Vi ska ha en lönebildning och lönesättning som bidrar till att nå verksamhetens mål, rekrytera och behålla medarbetare. Tydliga mål för verksamheten och väl förankrade lönekriterier är viktiga delar i att få lönebildningen accepterad samt en nödvändighet för en fungerande lönebildning. Lönen ska stimulera till att utveckla verksamheten och därför ska lönen vara individuell och differentierad samt avspegla medarbetarens bidrag till uppnådda mål. Lönen ska baseras på ansvar och befogenhet samt resultat och skicklighet utifrån kompetens och erfarenhet.

Regionen ska ha en lönebildning med jämställda löner som är fri från diskriminering. Detta innebär att Regionen ska säkerställa att samma grundläggande principer används för alla medarbetare och att osakliga skillnader i lön inte förekommer.

Tydliga arbetsgivarföreträdare

Samtliga chefer i regionen har ett ansvar som arbetsgivarföreträdare och det ska finnas en tydlighet i det ansvaret.

Lika rättigheter

Vi ska möta varandra respektfullt och med ömsesidig öppenhet och alla medarbetare ska behandlas jämställt och likvärdigt i fråga om arbetsförhållanden, anställningsvillkor och utvecklingsmöjligheter.

Alla medarbetare ska erbjudas lika möjligheter

Olika perspektiv och erfarenheter bidrar till utveckling, kreativitet och ett gott arbetsklimat. Alla medarbetare ska erbjudas lika möjligheter. Det gäller oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Delaktighet och samverkan

Tillsammans ska vi skapa en väl fungerande verksamhet. Dialogen är grunden för delaktighet och är allas ansvar. Genom allas möjlighet att bidra skapas goda resultat och utveckling. Det skapar trivsel, arbetsglädje och en god kvalitet i våra verksamheter. Samverkan utgår från Region Värmlands lokala kollektivavtal gällande samverkan.

Chef- och ledarskap:
Hållbart och utvecklande chef- och ledarskap

Alla som arbetar inom Region Värmland är medarbetare och några har dessutom uppdrag att vara chefer. Den förbättringskultur Region Värmland vill ha förutsätter ett ledarskap som kommunicerar klara och tydliga mål som stödjer regionens vision och värdegrund. Chefer har ansvar för verksamhet, ekonomi och personal.

Chefer ska skapa goda förutsättningar för medarbetarna. Det innefattar att ge förståelse för helheten och agera utifrån sin roll som verksamhetsansvarig, arbetsgivare och ledare.

Attraktivt att vara chef

Det ska vara attraktivt att vara chef inom Region Värmland. Det ska finnas förutsättningar för ett gott, utvecklande och hållbart ledarskap. Det i sin tur skapar förutsättningar för medarbetarna att utvecklas och göra sitt bästa, vilket är avgörande för möjligheten att attrahera och behålla kompetenta och engagerade medarbetare.

Stärka och stödja ledarskapet

Alla chefer ska ges tillgång till stöd, inspiration, utbildning och utveckling. Stöd ska finnas i olika former, anpassat efter erfarenhet, olika typer av chefsuppdrag och individuella behov. Stödet ska innefatta chefsprogram för nya chefer, erfarna chefer, mentorsstöd och handledning.

Arbetsgrupper som möjliggör en hållbar arbetsmiljö

Storleken på arbetsgruppen påverkar arbetsmiljön och chefens förutsättningar att utöva ett engagerande och utvecklande ledarskap. Chefer inom regionen ska ha ett rimligt antal medarbetare för att utöva ett gott ledarskap utifrån verksamhetens uppdrag och beskaffenhet.

Tydliga förväntningar

Genom kontinuerlig kommunikation och dialog mellan chef och närmaste chef ska uppdrag och chefsroll tydliggöras. Chefer inom regionen ska veta vad som förväntas i uppdraget och känna trygghet i sitt mandat.

Samsyn

Det ska råda en samsyn för hur ledarskapet ska fungera inom regionen. Utgångspunkt ska vara Region Värmlands vision och värdegrund samt de villkor som gäller för en politiskt styrd organisation.

Ansvar och befogenheter

Chefers ansvar och befogenheter ska vara tydliga. Chefer i Region Värmland ska ha ett helhetsansvar för sin verksamhet och för att nå uppsatta mål med fokus på att tillgodose behov hos dem vi är till för. Chefer ska bidra till ständiga förbättringar och att verksamheten genomförs inom givna ramar.

Leda genom samverkan

Vi ska ha en verksamhet med hög kvalité vilket uppnås genom att våra chefer leder genom dialog, delaktighet och samverkan. I ledarskapet ingår dialog både uppåt och nedåt i organisationen. Medarbetare och ledare ska ta ansvar för sitt uppdrag och för helheten.

Relaterade dokument

Den personalpolitiska planen ingår tillsammans med personalpolicy och arbetsmiljöpolicy i Region Värmlands personalpolitiska program.