Till startsidan

Folkhälsa

På den här sidan beskrivs vad folkhälsa innebär och hur det strategiska folkhälsoarbetet bedrivs inom regionen och i samverkan med andra aktörer i Värmland.

Begreppet folkhälsa

Folkhälsa är ett begrepp som avser hela befolkningens hälsotillstånd. En god folkhälsa innebär att hälsan både är god och jämlikt fördelad mellan olika grupper i samhället. Sett ur ett internationellt perspektiv är folkhälsan i Sverige god och utvecklingen har i flera avseenden varit positiv. Samtidigt är hälsan inte jämnt fördelad i befolkningen och ojämlikheten i hälsa mellan vissa grupper ökar.

Folkhälsoarbete

Folkhälsoarbete kännetecknas av systematiska och målinriktade insatser för att främja en god och jämlik hälsa hos befolkningen. Insatser kan vara generella (till alla) eller riktade till grupper. Kartläggning och analys av befolkningens hälsa ligger till grund för arbetet. Insatser kan främja hälsa genom att ta fasta på de faktorer som skapar hälsa. De kan också förebygga ohälsa genom att minimera de faktorer som skapar ohälsa.

Regionens folkhälsoarbete

Regionens folkhälsoarbete ska bidra till att nå målen god folkhälsa och trygg befolkning. För att arbetet ska fungera effektivt behövs tvärsektoriellt samarbete och samverkan, långsiktighet och folkhälso­kompetens.

Regionens folkhälso- och samhällsmedicinska enhet samverkar med verksamheter inom regionen, kommuner och andra aktörer i samhället. Det kan vara till exempel skola, ungdomsmottagningar, hudmottagning, socialtjänst, arbetsförmedling och polis. Dessa verksamheter når i sin tur länets befolkning och Region Värmlands patienter.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen