Faktablad Liv och hälsa 2022

Undersökningen Liv och hälsa 2022 genomfördes februari–maj 2022. Nedan finns faktablad med olika fokus baserade på resultaten från Värmland.

Faktabladet Äldres hälsa i Värmland visar bland annat:

 • Cirka 90 procent av äldre över 70 år har någon att dela sina innersta tankar och känslor med.
 • I åldersgruppen 85 år eller äldre besväras en av tre kvinnor och män av ensamhet och isolering.
 • De flesta personer över 70 år vistas utomhus i park, natur- eller grönområden minst några gånger i veckan.
 • Andelen med riskkonsumtion av alkohol har ökat i åldern 70–84 år sedan år 2004.
 • En tredjedel av personer över 85 år skattar sin hälsa som bra eller mycket bra och har en optimistisk syn på framtiden.
 • Nio av tio i åldersgruppen 70 år eller äldre anger att de har god aptit.

Läs faktabladet Äldres hälsa i Värmland här Pdf, 251 kB..

Faktabladet "Bostadsort och socioekonomi – ojämlikheter i hälsa och dess förutsättningar mellan Värmlands kommuner" visar att det finns skillnader i hälsa och dess förutsättningar mellan kommunerna i Värmland.

I faktabladet presenteras livsvillkor, levnadsvanor och hälsoutfall bland vuxna i länets kommuner i form av kartor som ger möjlighet till en översiktlig jämförelse mellan kommunerna. Genom att jämföra kartorna med varandra kan du se att de kommuner med högst andel eftergymnasial utbildning även har högst andel bra hälsa. I kommuner med hög andel med eftergymnasial utbildning är även medelåldern i befolkningen lägre än i övriga kommuner vilket bidrar till skillnaderna i bra hälsa.

Faktabladet Bostadsort och socioekonomi visar bland annat:

 • Karlstad och Hammarö har högst andel med eftergymnasial utbildning och även högst andel med bra självskattad hälsa.
 • 8 av 10 värmlänningar uppger att de trivs bra eller mycket bra med sitt nuvarande arbete, högst är andelen i Kil och Torsby.
 • I Säffle, Karlstad och Kristinehamn är det tre gånger fler kvinnor än i Eda som avstår från att gå ut ensamma av rädsla för att bli överfallna, rånade eller på annat sätt ofredade.
 • Eda, Munkfors och Storfors har högst andel dagligrökare.
 • Andelen med riskkonsumtion av alkohol är högst i Karlstad och lägst i Eda, Forshaga och Kristinehamn.
 • I sju kommuner besväras mer än 20 procent av vuxna av ensamhet och isolering.
 • I Filipstad, Hagfors, Munkfors och Storfors anger mer än hälften av den vuxna befolkningen att de besväras av värk i skuldror, nacke eller axlar.
 • Andelen med besvär av ängslan, oro och ångest är högst i Karlstad och Storfors.

Läs faktabladet Bostadsort och socioekonomi här Pdf, 792 kB..

Faktabladet "Utbildningsnivå och hälsa" visar bland annat att:

 • I Värmland är det fler som är oroliga att förlora arbetet bland de med förgymnasial utbildning (15 %) jämfört med de med eftergymnasial utbildning (7 %).
 • Svårigheter att klara löpande utgifter som hyra och räkningar är dubbelt så vanligt bland personer med förgymnasial utbildning (20 %) jämfört med personer med eftergymnasial utbildning (10 %).
 • Riskkonsumtion av alkohol och dagligsnusning är vanligast bland personer med gymnasial utbildning.
 • Personer med förgymnasial utbildning avstår oftare sjukvård, läkemedel eller tandvård på grund av ekonomi.
 • Personer med eftergymnasial utbildning har i högre utsträckning bra självskattad hälsa och tandhälsa jämfört med personer med förgymnasial utbildning.
 • Värk i skuldror, nacke och axlar, högt blodtryck och diabetes är vanligare bland personer med förgymnasial och gymnasial utbildning jämfört med personer med eftergymnasial utbildning.

Läs faktabladet Utbildningsnivå och hälsa här Pdf, 295 kB..

Sidan uppdaterad