Till startsidan
Start /Samverkan, avtal och vårdval /Vårdgivare på nationella taxan /Frågor och svar om ersättningsetablering

Frågor och svar om ersättningsetablering

Här hittar du vanliga frågor och svar om ersättningsetablering.

Frågor och svar

Om en läkare eller sjukgymnast som verkar enligt Lagen om läkarvårdsersättning (LOL) eller Lagen om ersättning för sjukgymnastik (LOS) vill överlåta sin verksamhet kan läkaren eller sjukgymnasten i samband med detta säga upp sin rätt till ersättning enligt den nationella taxan. Det gör det möjligt för den som övertar verksamheten att få rätt till ersättning genom att teckna ett samverkansavtal med regionen. Begreppet "ersättningsetablering" innebär att rätten till ersättning övergår från säljaren till köparen.

Lagändringen trädde i kraft 1 april 2009 och innebär att privata läkare och sjukgymnaster som verkar under den så kallade nationella taxan ges möjlighet att överlåta sin rätt till ersättningen till en efterträdare. Lagändringen gäller de två lagar som reglerar verksamheten för privata läkare och sjukgymnaster som arbetar med stöd av den nationella taxan: Lagen om läkarvårdsersättning, LOL, (1993:1651) och Lagen om ersättning för sjukgymnastik LOS (1993:1652).

Den nya lagstiftningen innehåller flera begränsningar i rätten att genomföra ersättningsetablering.

Ja. Du har rätt att inom 10 dagar från att du har fått del av beslutet övarklaga detta till länsrätten. Överklagan kan lämnas till regionen eller den förvaltningsrätt där regionen har sitt hemvist.

Säljaren har rätt att fram till dess att det nya samverkansavtalet har ingåtts återkalla sin anmälan. Regionen får i sådant fall fatta ett beslut att avskriva ärendet.

Av samverkansavtalet som sluts mellan köparen och regionen kommer det bland annat att framgå när avtalet äger giltighet.

Ett samverkansavtal kommer att tecknas med köparen när rätten till ersättning enligt lagen sägs upp av säljaren samt en vidimerad kopia av aktuellt köpekontrakt lämnas till regionen.

Nej, vid ett ansökningsförfarande rörande ersättningsetablering gäller absolut sekretess. Detta innebär att uppgifter som rör en ansökan inte får lämnas ut till annan än den som inlämnat ansökan.

Du övertar överlåtarens kvarvarande ersättningstak för kvarvarande tiden av året. Ett ersättningstak räknas alltid per kalenderår.

Mottagningen får inte flyttas utan samråd med regionen.

Ja, du som köpare är bunden av den ansökan som du lämnat in. I detta omfattas även det pris som du lämnat i ansökan. Du har dock rätt att dra tillbaka din ansökan innan tidsfristen för inlämnande av en ansökan har gått ut. Av ansökningsinbjudan kommer det att framgå under vilken period som en ansökan kommer att vara bindande.

Av den ansökningsinbjudan som offentliggörs på regionens hemsida kommer säljarens kontaktuppgifter att framgå.

Uppgifter om vilken verksamhet som ska överlåtas kommer att framgå i varje ansökningsinbjudan. Inlämnat pris avser den verksamhet som är till försäljning. Närmare uppgifter om den verksamhet som ska överlåtas kan inhämtas hos säljaren.

Annonseringen avseende ersättningsetableringar kommer att ske på e-avrop. Information finns också på regionens webbplats under upphandlingar och avtal. I varje publicerad ansökningsinbjudan finns uppgifter om var sökanden ska lämna sin ansökan.

En ansökningsinbjudan publiceras i åtta veckor från den dag då den offentliggörs. Uppgiften om sista dag för att lämna in en ansökan kommer att framgå av ansökningsinbjudan.

Av regionens annons (ansökningsinbjudan) ska det framgå uppgifter om den verksamhet som ska överlåtas, exempelvis information om eventuella inventarier, lokal eller övrigt. Här finns också information om de villkor som ska gälla för det samverkansavtal som ska träffas med den övertagande läkaren eller sjukgymnasten, samt de krav som en sökande ska uppfylla för att ingå samverkansavtal.

En ansökningsinbjudan anger också vilket kriterium som regionen ska tillämpa vid valet av sökande, beskrivning om hur en ansökan ska se ut samt information om vilken dag som ansökan senast ska ha kommit in till regionen.

Regionen ska publicera ansökningsinbjudan på en elektronisk databas som är allmänt tillgänglig. Denna annonsering görs på e-avrop. Information finns också på regionens webbplats under upphandlingar och avtal. Det står vårdgivaren fritt att även annonsera ut sin verksamhet i annan form, exempelvis i tidningar och tidskrifter. Kostnader för detta svarar vårdgivaren själv för.

Eftersom lagändringen innebär att helt nya rutiner måste tillämpas av regionen är det i dagsläget svårt att uppskatta hur lång tid det kommer att ta att genomföra en ersättningsetablering. När regionen tagit emot en anmälan om ersättningsetablering sker den administrativa processen i ett antal steg.

Det är i dag oklart hur ett framtida system med ersättning till privata vårdgivare inom öppenvården utanför primärvården kommer att se ut. Den statliga utredningen Patientens rätt i vården utreder detta och ska lämna sitt förslag senast den 1 oktober 2009. Enligt regeringens direktiv till utredningen är utgångspunkten att systemet med samverkansavtal för läkare och sjukgymnaster med ersättning enligt den nationella taxan ska upphöra.

Läs mer om regeringens direktiv till utredningen här.

Regionen har ingen ytterligare information kring det framtida systemet och vid vilken tidpunkt detta kommer att införas.

Regionen har i uppgift att genomföra processen med att under sekretess ta fram den sökande som uppfyller fastställda villkor och som erbjuder det högsta priset på en verksamhet.

Ja, beslutet kan överklagas enligt lagen om offentlig upphandling inom 10 dagar från det att regionen lämnat underrättelse till sökanden om beslutet.

Ja. Beslutet går att överklaga endast enligt 10 kap. Kommunallagen (1991:900) hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningen av sådant beslut är begränsad till lagligheten av ett sådant beslut.

Nej, det går inte. Lagändringen innebär att tecknande av samverkansavtal måste konkurrensutsättas. Detta är nödvändigt eftersom ersättningsetableringarna annars kommer att strida mot EU:s lagstiftning. En konsekvens av detta för den enskilda läkaren och sjukgymnasten som vill överlåta sin verksamhet är att de inte själva kan utse sin efterträdare.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?