Samverkan, avtal och vårdval

Vårdval

Vårdval vårdcentral och vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering.

Vårdgivare nationell taxa

Det nationella taxesystemet gäller för privata läkare (LOL) och fysioterapeuter (LOF).

Vårdgivare med vårdavtal

Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar villkor mellan vårdgivare och Region Värmland.

Samordnad individuell plan

Samordning av insatser från både hälso- och sjukvården och socialtjänst.

Samverkan vid in- och utskrivning från slutenvården

Riktlinjer vid in- och utskrivning från sjukhus för att övergången mellan olika vårdgivare ska ske så smidigt som möjligt för individen.

Folkhälsa

Om folkhälsa och det strategiska folkhälsoarbetet inom Region Värmland och i samverkan med andra aktörer.

AKO överenskommelser

Här finns rutiner som reglerar samarbetet mellan allmänmedicin och andra vårdgivare och samarbetspartners.

Avtal och överenskommelser

Tydlig ansvarsfördelning vad gäller arbetsuppgifter och ekonomi för en obruten vårdkedja för patienten.

Nätverk Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Regionen är medlem i det svenska nätverket för hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS).

Mödra- och barnhälsovård

Utvecklingsenheten för mödra- och barnhälsovård är en resurs och ett stöd till alla vårdgivare inom Hälsoval Värmland.

Mobilt resursteam Karlstad

Äldre personer med stort vårdbehov kan få hembesök av både läkare och sjuksköterska där Karlstads kommun och Region Värmland samverkar.

Närsjukvårdsteam

Samordningsrutiner vid insatser från fler än en huvudman för personer med omfattande vård- och omsorgsbehov.

Relationen till någon med svår sjukdom

Fem utbildningsfilmer med temat att vara närstående till en person som har svår sjukdom som kan leda till döden.

Palliativ vård

Rutiner och instruktioner för den palliativa vården.

Ambulanshelikopter

Ambulanshelikoptern och akutläkarbilen är en förstärkning av den akuta vården utanför sjukhusen i Värmland.

Avtalsdatabasen

Här hittar du Region Värmlands upphandlade avtal.

Beroende- & missbruksvård

Regionen och Värmlands läns Vårdförbund har en överenskommelse angående missbruks- och beroendevården i Värmland.

Hjälpredan

Hjälpredan i Värmland är ett dokument som tydliggör ansvarsfördelningen när det gäller barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

Nya perspektiv

Regional samverkansarena för utvecklingsfrågor kopplade till social hållbarhet.

Psykisk ohälsa projekt

Offentliga arbetsgivare i Värmland har arbetat tillsammans för att förebygga och hantera psykisk ohälsa hos sina medarbetare.

Samverkanskontakt barn-och ungdomspsykiatrin

Kontaktpersoner för samverkan med de värmländska kommunerna.

LSS-lagen

Kontaktuppgifter till Region Värmlands LSS-handläggare.

Funktionsrätt

Kontaktuppgifter till Region Värmlands funktionsrättsstrateg.