Till startsidan

Närståendeinformation

Anhörig- och närståendestöd
Anhörig- och närståendestöd är stöd till dig som vårdar och stödjer en familjemedlem eller en närstående. Det kan vara på grund av hög ålder, sjukdom, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller missbruk. En närstående kan vara ett barn, partner, förälder, granne eller vän. Anhörigstöd Pdf, 6 MB. får den som bor i Värmland genom att vända sig till sin kommun. På 1177.se hittar du mer information och kontaktuppgifter till din kommuns anhörigstödjare. Nationellt kompetenscentrum för anhöriga har också mycket information. 

Barn som anhörig
Barn som är anhöriga är särskilt sårbara av flera skäl. Barn är beroende av sina föräldrar och familj och kan också ha svårt att förstå det som händer. Enligt §2g i Hälso- och sjukvårdslagen har hälso- och sjukvården ett ansvar att ge information, råd och stöd Pdf, 38 kB. tillsammans med vårdnadshavare när förälder eller annan vuxen som barnet bor tillsammans med är sjuk eller plötsligt avlider. Genom elevhälsan som finns på samtliga skolor kan barnet få stöd. Vårdnadshavaren kan kontakta skolsköterskan eller också hjälper berörd personal till att förmedla kontakten.

Planering för fortsatt vårdbehov
När en patient bedöms vara i behov av fortsatt hälso- och sjukvård och omsorg och rehabilitering efter utskrivning från slutenvården, sker vårdplanering. En samordnad individuell plan (SIP) ska upprättas om någon inom Region Värmlands hälso- och sjukvård eller kommunal vård och omsorg uppmärksammar att en persons vård och/eller omsorgssituation sviktar eller kan samordnas bättre.

Självhjälpsgrupper
En självhjälpsgrupp Pdf, 287 kB. kan vara ett sätt för deltagare från en patient- och närståendeutbildningen att fortsätta träffas. I en självhjälpsgrupp möts människor runt gemensamma erfarenheter och funderingar för att prata och lyssna. Fokus läggs på de positiva bitarna i livet, som finns kvar även i en förändrad vardag.

Hur startar man en självhjälpsgrupp efter genomförd patient-och närståendeutbildning?
Fråga samtalsledaren vid den utbildning du gått, kontakta något av studieförbunden i Värmland eller ta kontakt med någon av patientorganistionerna i länet via Funktionsrätt Värmland.Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?