Till startsidan
Till startsidan

Riktlinjer för inkontinenshjälpmedel

Det finns en rad riktlinjer du som förskrivare behöver ta hänsyn till.

Förskrivning

Region Värmland

Region Värmland ansvarar för förskrivning till personer som själva eller tillsammans med ledsagare kan ta sig till närmaste distriktsköterskemottagning/vårdcentral eller specialistklinik eller tillhör LSS och bor i ordinärt boende. LSS = stöd och service till vissa funktionshindrade i form av personlig assistent. Detta gäller oberoende om personen har privat personlig assistans eller inte.

Enheten för Asyl och flyktingsfrågor på Region Värmland administrerar kostnaderna för asylsökande i Värmland. Före förskrivning av hjälpmedel ska betalningsansvaret vara klarlagt, läs mer på sidan Rätt att få inkontinenshjälpmedel.

Det finns i Värmland ett team med olika yrkesgrupper som arbetar med frågor och omhändertagande av MMC-patienter som går från barn till vuxen. Om du förskriver inkontinensartiklar till MMC -patienter, kontrollera att patienten har en kontakt med uroterapeut.

Kommuner

Kommunerna ansvarar för förskrivning till vårdtagare i särskilt boende, olika former av avlastning- och korttidsboende, personer som tillhör LSS och stadigvarande bor i olika gruppboende och till personen i ordinärt boende inskrivna i hemsjukvården.

Sjukvårdshuvudmannen

Sjukvårdshuvudmannen ansvarar för vem eller vilka av den behöriga hälso- och sjukvårdspersonalen som får förskrivningsrätt. Detta regleras i författningarna och ska ske i enlighet med socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.

 • Rätt till förskrivning av inkontinenshjälpmedel finns då man kan påvisa varaktiga läckage, detta konstateras genom läckagemätning och individuell utprovning av lämpligt skydd innan förskrivning.
 • Under utprovningsfasen kan kontakt tas med urokonsulent på Hjälpmedelsservice för att erhålla provförpackning alternativt kontakta leverantör.
 • Förskrivning av inkontinensskydd bör vara 1 - 6 skydd per dag, om behov av mer än 6 skydd per dag ska ytterligare utredning ske i första hand via vårdcentral
 • Behovet av skydd kan se olika ut vid olika stunder under dygnet, rekommendationen är att inte förskriva fler olika skydd än nödvändigt, max 3 olika skydd.
 • Beställning av förskrivet inkontinenshjälpmedel ske för 3 månader åt gången, då allt material för kommande tre månader beställs vid samma tillfälle, dvs fyra till fem beställningar per år.
 • Patienten ska i första hand ha sina egna underkläder. Vid mindre skydd för fixering i byxa med tejpfixering ska alltid egen väl åtsittande underkläder användas.
 • Tvättbar fixeringsbyxa är ingen självklarhet att förskriva, men vid större skydd för fixering kan det vara nödvändigt. Om fixeringsbyxa behöver förskrivas tänk då på att den ska vara utprovad (mått) och inte för stor. Patienten kan få max fem förpackningar av tvättbar fixeringsbyxa per år, dessa är tvättbara 50-100 tvättar.
 • Det går att förskriva specifika skydd för större avföringsläckage.
 • Uppföljning av patientens läckage ska göras minst 1 gång per år om stadigvarande problem eller vid förändring av sjukdomstillstånd, läkemedel eller annat.
 • All förskrivning/beställning och utredning/uppföljning ska dokumenteras i patientens journal.

Syftet med riktlinjerna är att bidra till ökad kunskap bland användare och vårdpersonal för att kunna bedöma den enskildes behov av hjälpmedel samt att ge stöd vid utprovning av rätt hjälpmedel.

Patienten har rätt till en behovsbedömning för att kunna erbjudas rätt hjälpmedel samt kartlägga patientens förmåga till toalettbesök, vilket är viktigt vid förskrivning.

Dessa hjälpmedel ska ses som ett komplement till toalettbesök under hela dygnet.

De främsta vinsterna för patienten är ökad trygghet vid hjälpmedelsanvändandet, ökad självständighet, rätt hantering vid hjälpmedelsanvändning samt ökad integritet.

Riktlinjerna är indelade i ett avsnitt för varje typ av hjälpmedel, se innehållsförteckningen.

 • Rätt till förskrivning av inkontinenshjälpmedel finns då man kan påvisa varaktiga läckage, detta konstateras genom läckagemätning och individuell utprovning av lämpligt skydd innan förskrivning.
 • Under utprovningsfasen kan kontakt tas med urokonsulent på Hjälpmedelsservice för att erhålla provförpackning alternativt kontakta leverantör.
 • Förskrivning av inkontinensskydd bör vara 1 - 6 skydd per dag, om behov av mer än 6 skydd per dag ska ytterligare utredning ske i första hand via vårdcentral
 • Behovet av skydd kan se olika ut vid olika stunder under dygnet, rekommendationen är att inte förskriva fler olika skydd än nödvändigt, max 3 olika skydd.
 • Beställning av förskrivet inkontinenshjälpmedel ske för 3 månader åt gången, då allt material för kommande tre månader beställs vid samma tillfälle, dvs fyra till fem beställningar per år.
 • Dubbla skydd ska inte användas, då effekten förstörs och det kan istället bli mer läckage.
 • Patienten kan behöva bekosta egna skydd om önskemålen inte motsvarar behovet för att ett hjälpmedel ska kunna förskrivas eller om patienten vill ha ett extra hjälpmedel som inte finns upphandlat.
 • Patienten ska i första hand ha sina egna underkläder. Vid mindre skydd för fixering i byxa med tejpfixering ska alltid egen väl åtsittande underkläder användas.
 • Tvättbar fixeringsbyxa är ingen självklarhet att förskriva, men vid större skydd för fixering kan det vara nödvändigt. Om fixeringsbyxa behöver förskrivas tänk då på att den ska vara utprovad (mått) och inte för stor. Patienten kan få max fem förpackningar av tvättbar fixeringsbyxa per år, dessa är tvättbara 50-100 tvättar.
 • Det går att förskriva specifika skydd för större avföringsläckage.
 • Om lakansskydd och sittunderlag behövs ska flergångsunderlägg förskrivas. Patienten kan få tre upp till nio stycken flergångsunderlägg förskrivet, dessa är tvättbara 450 tvättar. Observera att ny beställning görs
  först efter att flergångsunderlägg är urtvättat. Flergångsunderlägg kan förskrivas från 6 års ålder
 • För att kunna förskriva engångsunderlägg ska dispensansökan göras efter individuell bedömning och läckagemätning genomförts.
 • Uppföljning av patientens läckage ska göras minst 1 gång per år om stadigvarande problem eller vid förändring av sjukdomstillstånd, läkemedel eller annat.
 • All förskrivning/beställning och utredning/uppföljning ska dokumenteras i patientens journal.
 • Allt i ett byxa är inte ett förstahandsval och ersätter inte behovet av egna underkläder.
 • Allt i ett byxa förskrivs till uppegående patient där skydd för fixering i underbyxa inte bedöms vara lämpligt, exempelvis personer med demenssjukdom. Patienten kan självständigt eller med hjälp gå på toaletten. Förskrivs inte till sängliggande eller rullstolsburen patient.

Barnet ska utredas och erhålla behandling. Toaletträning ska uppmuntras och ingår som en viktig del i behandlingen. Förskrivning kan ske:

 • Efter behovsbedömning vid ett påvisbart och varaktigt urin- och/eller avföringsläckage.
 • Till barn under fem år med hormonell rubbning, missbildning eller tarmsjukdom.
  - Den mängd blöjor som överstiger normalbehovet (6 blöjor/dygn)
 • Till barn fem år och äldre som har en funktionsnedsättning eller medicinsk sjukdom.
  - Den mängd blöjor som täcker dygnsbehovet.

Till barn sex år och äldre med enures ses hygienunderlägg som ett komplement till adekvata behandlingsåtgärder, exempelvis enureslarm. Blöjor rekommenderas inte under enuresbehandling.

Dispensansökan krävs för produkter som

 • Allt i ett byxa med uppsugningsförmåga över 500 ml upp till 700 ml är dispensprodukt och kräver läckagemätning under två dygn inför dispensansökan
 • Övriga absorberande skydd med uppsugningsförmåga över 900 ml upp till 1300 ml är dispensprodukter och kräver läckagemätning under två dygn inför dispensansökan
 • Engångsunderlägg kräver läckagemätning under två dygn inför dispensansökan, om dispens ges gäller denna för en beställning, om fortsatt behov efter tre månader tas ny kontakt med urokonsulent.

Om dispensansökan blir godkänd läggs den in i Onemed/Guide, dispensen gäller under ett år. Finns det fortfarande behov av produkten när dispensåret är slut måste ny dispensansökan göras.

Då dispensprodukt ska förskrivas får alltid det billigaste alternativet prövas först.

Allt i ett-byxa är inte förstahandsval och ersätter inte behovet av egna underkläder.

Allt i ett-byxa förskrivs till uppegående patient där skydd för fixering i underbyxa inte bedöms vara lämpligt, exempelvis personer med demenssjukdom. Patienten kan självständigt eller med hjälp gå på toaletten.

Förskrivs inte till sängliggande eller rullstolsbunden patient.

Förskriv aldrig något mindre skydd för att lägga i allt i ett byxa, då effekten förstörs och det kan istället bli mer läckage.

Allt i ett-byxa med uppsugningsförmåga mellan 500-700 ml är dispensprodukt och kräver läckagemätning under 2 dygn. Då dispensansökan ska förskrivas får alltid det billigaste alternativet prövas. Allt i ett byxa med uppsugningsförmåga över 700 ml finns ej med i det upphandlade avtalet.

Förbrukningsartiklar vid urininkontinens, urinretention eller tarminkontinens.

Riktlinjer hjälpmedel för blåsa och tarm (pdf) Pdf, 434 kB.

Förskrivs inte på dispens, får köpas/ordnas av den enskilde individen själv.

 • Individuell utprovning av personal med formell kompetens. Hänsyn ska tas till personens förmåga till egenvård eller assisterad RIK.
 • Flera katetrar är att föredra.
 • Vardagskateter: Torr hydrofil kateter, förutsatt att patienten har kommunalt vatten. RIK utförs då i hemmet.
 • För fylld: ibland utanför hemmet.
 • Diskret kateter: Om situationen kräver, men det ska vara mycket begränsad förskrivning.
 • Personer med assisterad RIK bör ha katetrar som är för fyllda (ligger i vätska) för att minska risken för handhavandefel.
 • Ett bra hjälpmedel vid RIK i säng/rullstol kan vara en urinflaska för uppsamling av urinen.

Om möjligt är det att föredra kateterventil dagtid, i de fall man kan säkerställa att det fungerar med att öppna den regelbundet med 3-4 timmars intervall. Urinvolymen bör aldrig överstiga 400 ml vid tömning, då behövs tätare tömningar. Byts 1 gång/vecka. Lång urinpåse kan kopplas till natten.

Om hygienuderlägg behövs, ska flergångshygienunderlägg förskrivas.

Utredning behöver även göras varför det förekommer läckage från förskrivet skydd utifrån passform, storlek och uppsugningsförmåga.

Patenten kan få 3-9 stycken flergångshygienunderlägg förskrivet, dessa är tvättbara 450 tvättar, observera att beställningen gäller tills att flergångsunderlägget är urtvättat.

Flergångshygienunderlägg förskrivs från 6 års ålder vid natt enures.

Om engångsunderlägg önskas förskrivas, ska dispensansökan göras efter individuell bedömning och läckagemätning ska utföras under 1-3 dygn

 • Ska provas ut individuellt. Använd fabrikantens mätstickor.
 • Får sitta på max 24 timmar.
 • Till urindroppsamlare förskrivs tömbar urinuppsamlingspåse. Viktigt att anpassa läUrindroppsamlarengd och volym.

 • Kort, tömbar påse dagtid som bytes 1 g/ vecka samt vid behov.
 • Lång påse, icke tömbar kopplas till natten om det behövs.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats