Till startsidan

Kunskapsbaserad hälso- och sjukvård genom Kunskapsstyrning

Alla regioner samverkar i ett nationellt system för kunskapsstyrning. Kunskapsstyrningen leder till kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet.

År 2018 gick alla Sveriges regioner samman i ett nationellt system för kunskapsstyrning. Alla regioner har förbundit sig att stödja systemet och bidra med resurser och kompetens. Det var, och är, ett viktigt steg mot en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet.

Hälso- och sjukvården arbetar på olika sätt för att säkerställa jämlik och god hälso- och sjukvård och ta bort oönskad variation. Kunskapsstyrning är ett av flera verktyg som används och enkelt uttryckt är målet med kunskapsstyrning att alltid använda bästa tillgängliga kunskap i varje patientmöte.

Systemet organiseras på tre nivåer: regionerna, sjukvårdsregionalt och nationellt.

Kunskapsstyrning i Region Värmland

Region Värmland har byggt upp en lokal struktur som stödjer den nationella och sjukvårdsregionala strukturen. Syftet med den lokala strukturen är att ge rätt förutsättning för hälso- och sjukvårdens medarbetare i Värmland att jobba kunskapsbaserat och säkert. Det bidrar i sin tur till en god och jämlik vård för våra patienter.

Den lokala strukturen bygger på att vi har en ordnat mottagande av nationella kunskapsstöd, ordnat införande av nya medicinsktekniska produkter och nya arbetssätt samt ordnad utfasning av produkter, arbetssätt och behandlingar. I Värmland inkluderas även mottagande av riktliner som är framtagna och fastställda av Socialstyrelsen.

Grunden i den lokala strukturen är en lokal spegling av de nationella programområdena (NPO) och samverkansgrupperna (NSG). Våra lokala programområden (LPO) och samverkansgrupper (LSG) leds av sakkunnig med stöd av utsedda utvecklingsledare från Kliniska kunskapsstödsenheten.

Kunskapsstyrningsrådet säkerställer en sammanhållande struktur för arbetet. Rådet är att bland annat rådgivande till hälso- och sjukvårdsdirektörens ledningsgrupp.

Mer information

En presentation har tagits fram för dig som vill veta mer om Region Värmlands kunskapsstyrningsarbete och som stöd till dig som vill berätta om systemet för andra. Bildspelet innehåller ett antal dolda bilder som kan användas när ytterligare fördjupning behövs.