Start / Kristinehamn / Om skolan / Projekt och samarbeten

Projekt och samarbeten

Kristinehamns folkhögskola arbetar med kompetenshöjning. Vi har mångårig erfarenhet av vuxenutbildning och erbjuder olika möjligheter till utveckling. Folkhögskolan är innovativ och kan anpassa verksamheten utifrån samhällets behov.

Vi är en resurs för arbetsmarknadsregionerna och arbetsmarknadens parter, såväl inom privat som offentlig sektor, för att höja utbildningsnivån i Värmland. Samverkan sker med utbildningsanordnare, brukarorganisationer och andra aktörer inom och utanför Sverige.

Vi är en organisation med lång erfarenhet och stor kompetens inom projektsamordning. Vi samverkar med olika aktörer och agerar själva som huvudman för utvecklingsprojekt.

Projekt och uppdragsverksamhet

Kristinehamns folkhögskola har en lång historia av projekt och uppdragsverksamhet. Att hela tiden pröva nya idéer i form av utvecklingsprojekt är ett naturligt inslag i vår verksamhet och en möjlighet för oss att vara en aktiv part och bidra till regionens positiva utveckling.

Att bland annat underlätta och skapa bättre livsförutsättningar för människor med funktionsnedsättningar har varit centralt genom åren. Värdefulla erfarenheter har gjorts vilka starkt bidragit till den egna organisationens verksamhetsutveckling. Att bistå med vår kompetens kring funktionsnedsättningar är något vi ständigt arbetar med och utvecklar.

Att medverka i mångfalds- och integrationsprojekt ur ett tillväxtperspektiv med en tydlig arbetslinje, där individer blir bättre rustade för arbetslivet leder till ökad livskvalité och ger fler möjligheten att skapa sin egen framtid och sin försörjning. Vi samverkar med projektpartners över gränser, både geografiska, kulturella och verksamhetsmässiga. Samverkanspartners genom åren har bland annat varit angränsande kommuner, Region Värmland, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, universitet och högskolor, näringslivet, handikapporganisationer, Landstinget, Socialstyrelsen, SIDA, Forum Syd, Svenska Institutet, Östersjöenheten, SHIA, EU:s strukturfonder samt EU-programmet för det livslånga lärandet.  Vi samarbetar även med många organisationer internationellt.

Kommungemensam samhällsorientering i Värmland

Sedan december 2010 har alla kommuner ett lagstadgat ansvar att ge nyanlända flyktingar 100 timmars samhällsorientering på deras modersmål. Lagen syftar till att nyanlända snabbare ska komma in i det svenska samhället och få egen försörjning.

Region Värmlands folkhögskolor samordnar och utför samhällsorientering via en gemensam samordningsfunktion som är ett resultat av projektet, Samhällsinformation Regional samverkansmodell steg 2, som pågått sedan 2013. Projektet har övergått i en permanent verksamhet på uppdrag av 10 samverkande kommuner i Värmland. Syftet är att nyanlända, oavsett vilken Värmländsk kommun man är bosatt i eller vilket språk man talar, ska erbjudas en likvärdig kvalitativ samhällsorientering.

Samhällsorienteringen ska ge deltagarna grundläggande förståelse för det svenska samhället. Målet ska vara att deltagarna får kunskap om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar, den enskildes rättigheter och skyldigheter, hur samhället är organiserat, samt praktiskt vardagsliv.

Varje kommun anmäler deltagare till samhällsorientering. Samordningsfunktionen ansvarar för anställning av samhällskommunikatör, planering och löpande kursverksamhet.

Uppdragsutbildningar

Utöver det ordinarie kursutbudet kan Kristinehamns folkhögskola erbjuda andra typer av kompetensutveckling. Vi verkar för utveckling i regionen och kan anpassa våra verksamheter utifrån samhällets och olika målgruppers behov.

Mer om våra uppdragsutbildningar.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?