Region Värmland logga

Allmän trafikplikt

Beslut om allmän trafikplikt tydliggör vilken kollektivtrafik som kommer finansieras med offentliga medel. I grunden handlar det om att verkställa de mål och strategier som beslutas i det regionala trafikförsörjningsprogrammet.

Beslut om allmän trafikplikt måste finnas innan avtal ingås med kollektivtrafikföretag.

Allmän trafikplikt beslutas av kollektivtrafiknämnden. 

Beslut om allmän trafikplikt

Uppföljning

I enighet med EU:s kollektivtrafikförordning artikel 7.1 och lag (2010:1065) om kollektivtrafik ska Region Värmland som regional kollektivtrafikmyndighet årligen publicera en samlad rapport om den allmänna trafikplikten inom sitt område och de utvalda kollektivtrafikföretagen samt om ersättningar och ensamrätt som dessa kollektivtrafikföretag beviljats som kompensation. Rapporten redovisas till Transportstyrelsen.

Sidan uppdaterad