Region Värmland logga

Mallar och dokument projektmedel

Region Värmland ger stöd till regionala utvecklingsprojekt som stimulerar hållbar tillväxt och utveckling. Här hittar du dokument och mallar för att förenkla processen från planeringsstadiet inför en ansökan till projektets avslut.

Här hittar du information om:

  • Värmlandsstrategin
  • Handbok för projektmedel
  • Region Värmland riktlinjer för projekt
  • Intresseanmälan
  • Mallar för budgetering
  • Allmänna villkor för projektstöd
  • Ansökan om förändring i pågående projekt
  • Lägesrapportering och delrekvisition minst varje halvår
  • Slutrapportering och slutrekvisition
  • Logotyp

Värmlandsstrategin

Projektets verksamhet ska relatera till minst en av de fyra prioriterade områden – Förbättra livsvillkoren, Höja kompetensen, Utveckla attraktiva platser, Stärka konkurrenskraften – som finns i Värmlandsstrategin. Projektet ska motivera sitt val av område och strategi samt hur projektet bidrar till att uppfylla målen i Värmlandsstrategin. Berörda projekt bör också vara kopplade till andra strategidokument som till exempel smart specialisering, klusterstrategi, entreprenörskapsstrategi och så vidare.

www.varmlandsstrategin.se

Handbok för projektmedel

Handboken är en vägledning för er som planerar och genomför projekt som finansieras/delfinansieras med projektmedel från Region Värmland

Handboken (pdf)  Pdf, 265 kB.

Region Värmland riktlinjer för projekt

Region Värmland arbetar för regional utveckling och tillväxt i Värmland som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar. Vi gör detta genom att initiera, stödja, samordna och leda utvecklingsprocesser. Ett medel för att åstadkomma detta är deltagande i olika typer av projekt – som projektägare, projektdeltagare och/eller delfinansiär.

Riktlinjer för finansiering av regionala utvecklingsprojekt (pdf) Pdf, 76 kB.

Intresseanmälan

Intresseanmälan lämnas som en första del innan en eventuell ansökan om projektmedel till Region Värmland.

Intresseanmälan projekt (Word) Word, 40 kB.

Mallar för budgetering

Vid ansökan om projektstöd ska en planeringsbudget bifogas för att redogöra vilka kostnader projektet kommer att ha under projekttiden.

Mall planeringsbudget faktiska kostnader (Excel) Excel, 29 kB.

Mall personalintensiv budget (Om personalkostnader överstiger 45% av totalbudgeten blir det ett personalintensivt projekt, använd då budgetmall för personalintensivt projekt)

Mall budget personal + upp till 40 procent schablon (Excel) Excel, 38 kB.

Mall för sammanställning bidrag i annat än pengar

Sammanställning bidrag i annat än pengar (Excel)

Allmänna villkor för projektstöd

För regionala utvecklingsprojekt som beviljats stöd gäller allmänna villkor. De anger bland annat att förändringar i projekt ska kommuniceras med Region Värmland, vilka krav på redovisning som gäller, när stöd kan återkrävas och hur projektägaren ska projektägaren ska informera om att Region Värmland är en medfinansiär.

I beslutet kan det också finnas särskilda villkor för projektet.

Allmänna villkor för Region Värmlands projektfinansiering (pdf) Pdf, 76 kB.

Ansökan om förändring i pågående projekt

Ska lämnas in vid ansökan om ändringsbeslut. Ansökan ska beskriva vad och varför projektet söker om ett ändringsbeslut och om det finns eventuella avvikelser i förhållandet till beslut från Region Värmland. Vid budgetändring bifogas en ny budget med denna ansökan.

Ansökan om ändringsbeslut (Word) Word, 40 kB.

Lägesrapportering och delrekvisition

Vid varje rekvisitionstillfälle ska en lägesrapport inkomma som redogör för projektets genomförda aktiviteter och uppnådda mål. Delrekvisition skall inkomma senast var sjätte månad. Lägesrapporten bifogas i minansökan.se i samband med delrekvisition.

Mall lägesrapport (Word)

Väljer ni som är finanseriade av ERUF, ESF och/eller Interreg att använda er utav delas mallar så behöver ni även fylla i denna lägesrapport vid varje ansökan om utbetalning.

Lägesrapportering Värmlandsstrategin och hållbarhetsaspekter (Word) Word, 40 kB.

Slutrapportering och slutrekvisition

Slutrapporten som lämnas in vid projekts slut ska redovisa projektets måluppfyllelse och effekter, samt en analys och motivering av föreliggande skillnader mellan förväntade och uppnådda resultat enligt projektplanen. Slutrapporten bifogas i minansökan.se i samband med slutrekvisition.

Ladda ner mall för slutrapport (Word) Word, 47 kB.

Logotyp

När Region Värmland ger projektmedel ska det vid kommunikation om projektet/evenemanget tydligt framgå att Region Värmland är bidragsgivare enligt våra grafiska riktlinjer.

Läs mer och ladda ner logotyp

Har du frågor?

Välkommen att kontakta oss om projektmedel.

Sidan uppdaterad