Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Hälso- och sjukvårdsnämnden i korthet 22 november 2022

Hälso- och sjukvårdsnämnden i korthet 22 november 2022

Vid tisdagens sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden fattades bland annat beslut om larmcentral i egen regi samt om medborgarförslag och motion om mobil mammografi. Dessutom delades månadens förbättringsutmärkelse ut.

Larmcentral Region Värmland

I maj tidigare i år fattade hälso- och sjukvårdsnämnden beslut om att gå vidare med planeringen av övertagande och drift av en larmcentral i egen regi från och med 2024.
I dag hanteras inkommande larm av SOS Alarm AB, med stöttning av sjuksköterskor från Region Värmland under vissa delar av dygnet.
Vid de tillfällen då Region Värmlands personal förstärker ses ett minskat resursutnyttjande av ambulans, vilket lett till att tillgänglighet till disponibel ambulans ökat.
Att ta över larmcentralen i egen regi bedöms generera ytterligare kvalitets- och effektiviseringsvinster kopplat till bedömning av patientens vårdbehov och koordineringen av mobila resurser. Det integrerar också larmcentralen tydligare i hälso- och sjukvården, och gör den till en naturlig del i övergången till god och nära vård.
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att Region Värmland övertar och utför drift av larmcentral i egen regi från och med våren 2024 då nuvarande avtal med SOS Alarm AB löper ut.

Medborgarförslag och motion om mobil mammografi

Från en privatperson och från Anders Skogsberg (SD) har ett medborgarförslag respektive en motion om att införa en mobil mammografienhet inkommit.
I medborgarförslaget och motionen lyfts miljöskäl och ökad tillgänglighet som fördelar med en mobil, uppsökande mammografienhet.
Värmland har redan i dag högre deltagarfrekvens i mammografiscreening än snittet i riket. Hos de regioner som använder mobil enhet märks ingen högre deltagarfrekvens.
Hälso- och sjukvårdsnämnden avslog således både medborgarförslaget och motionen om mobil mammografienhet.

Månadens förbättringsutmärkelse för optimerad strålbehandlingsprocess

Strålbehandlingsenheten onkologikliniken är november månads mottagare av utmärkelsen Månadens förbättrare. Detta för arbetet med att optimera strålbehandlingsprocessen.
Motiveringen lyder:
”Med utgångspunkt i rapporterade avvikelser har problem kunnat identifieras i processen såsom dubbelarbete, brister i informationsöverföring och manuell pappershantering. Därigenom har befintliga arbetssätt granskats, värderats och nödvändiga förbättringar har kunnat vidtas.
Genom ett gott systematiskt planeringsarbete har förändringar införts som syftar till optimering av arbetsflöden och kvalitetssäkring av enhetens närmare 11 000 årligen utförda strålbehandlingar.
Digitala arbetsflöden och arbetsytor har skapats och tidigare pappersflöden har ersatts av IT-programvara, med syftet att uppnå god och säker strålbehandling för patienten samt en förbättrad arbetsmiljö för medarbetare.”

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?