Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Regionala utvecklingsnämnden i korthet, 22 november 2022
Entrén till Sundsta-Älvkullegymnasiet.

När regionala utvecklingsnämnden träffades på Sundsta-Älvkullegymnasiet godkände de projektansökningar på nästan 17 miljoner kronor.

Regionala utvecklingsnämnden i korthet, 22 november 2022

När regionala utvecklingsnämnden sammanträdde hölls mötet på Sundsta-Älvkullegymnasiet i Karlstad. Syftet var att få lära sig mer om hur det fungerar på Värmlands största gymnasieskola, men även att få höra hur de jobbar med närproducerad mat. Nämnden fick även lära sig mer Karlstad kommuns framtida utmaningar och utveckling.

– Våra skolor fyller en jätteviktig funktion för att trygga den värmländska kompetensförsörjningen och det är därför vi är här, säger Stina Höök (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Under sammanträdet godkände nämnden också projektansökningar på nästan 17 miljoner kronor. Där bland 3,4 miljoner kronor till Nifa för att utveckla konceptet "hållbara måltider" och 3 miljoner kronor till Almi för att med rätt insatser till rätt företag möta behovet av grön omställning i näringslivet.

Beslutsärenden

Överenskommelse om förbättringar av E18 genom Karlstad

Nämnden beslutade att godkänna den avsiktsförklaring med tillhörande handlingsplan som har tagits fram gemensamt mellan Karlstad kommun, Region Värmland och Trafikverket Region Väst. Syftet är att på ett effektivt sätt gemensamt prioritera, ansvarsfördela och i förlängningen genomföra åtgärder längs E18

samt på anslutande primärt vägnät i centrala Karlstad. Föreslagna åtgärder är kollektivkörfält, cirkulationsplats, gång- och cykelpassager och nya avfarter längs E18 genom centrala Karlstad. Här kan du läsa mer om avsiktsförklaringen.

Överenskommelse skapar tydlig bild av Karlstad Innovation Park

Nämnden beslutade att godkänna avsiktsförklaringen till Karlstad Innovation Park. Föreningen finansieras av Karlstads kommun och Region Värmland och genom en avsiktsförklaring mellan finansiärerna tydliggörs vilka förväntningar som finns på verksamheten och hur ansvaret fördelas mellan parterna. Det övergripande syftet med avsiktsförklaringen är att skapa en långsiktighet för Karlstad Innovation Park som bidrar till en positiv utveckling av verksamheten och som definierar Karlstad Innovation Parks roll i det regionala innovationssystemet.

Karlstad Innovation Parks uppdrag är att vara:

  1. Rådgivare och facilitator för metoder och processer i utveckling och innovation.
  2. Utvecklare av det regionala innovationsstödssystemet i samverkan med övriga aktörer.
  3. Plattform för smart specialiseringsuppdraget Dataspel och spelifiering.

Akademin för smart specialisering får utökat stöd

Regionala utvecklingsnämnden beviljar 1 363 940 kronor till Karlstads universitet för projekt Akademin för smart specialisering 2.0 för år 2022–2025. Syftet med projektet är att ansvara för förvaltning, drift och utveckling av det strategiska partnerskapet mellan Region Värmland och Karlstads universitet.

Visit Värmland får stöd till att skapa hållbara och attraktiva platser

Regionala utvecklingsnämnden beviljar 2 400 000 kronor till Visit Värmland för projekt HAJK Hållbar Attraktivitet, Jämställdhet och Konkurrenskraft för år 2023–2024. Beslutet gäller under förutsättning att projektet beviljas medel i Europeiska Regionala utvecklingsfonden.

Syftet med projektet är att stärka företagens konkurrenskraft och bidra till utveckling av hållbara och attraktiva platser genom att utveckla besöksnäringens företag inom områdena digitalisering, hållbarhet och internationalisering.

Almi får stöd till den gröna omställningen

Regionala utvecklingsnämnden beviljar 3 000 000 kronor till ALMI Företagspartner för projekt Accelerera hållbar omställning för år 2023–2026. Beslutet gäller under förutsättning att projektet beviljas medel i Europeiska Regionala utvecklingsfonden samt från av Region Gävleborg och Region Dalarna.

Projektets syfte är att stödja 600 små och medelstora företag i Norra Mellansverige, 200 i vardera regionen, med rätt insatser till rätt företag för att möta behovet av grön omställning i näringslivet. Projektet ska bidra till att accelerera hållbar omställning i företagen genom att ge förutsättningar att utveckla hållbara affärsmodeller och stärka ledarskap för omställning och jämställdhet.

Sustainable Steel Region får stöd till stålindustrins gröna omställning

Regionala utvecklingsnämnden beviljar 1 935 742 kronor till Sustainable Steel Region för projekt Innovativa SMF:s bidrag till stålindustrins omställning för år 2023–2026. Beslutet gäller under förutsättning att projektet beviljas medel i Europeiska Regionala utvecklingsfonden.

Syftet med projektet är att bidra till stålindustrins gröna omställning i norra Mellansverige. Detta genom att stötta små och medelstora företag. Projektet omfattar aktiviteter inom strategisk relations- och nätverksbyggande, internationalisering och konkreta insatser som ska bidra till innovationer i små och medelstora företag och som bygger på de stora företagens behov i den gröna omställningen.

RISE LignoDemo får stöd till att driva på användandet av lignin

Regionala utvecklingsnämnden beviljar 1 500 000 kronor till RISE LignoDemo AB för projekt Lignin For Future för år 2023–2026. Beslutet gäller under förutsättning att projektet beviljas medel i Europeiska Regionala utvecklingsfonden.

Projektets syfte är att öka möjligheterna för innovativa små och medelstora företag inom bioekonomi att växa och genomföra sina idéer kopplat till råvaran lignin. Projektet har som mål att nå 80 företag, främst i Värmland, och hjälpa dessa att växa och verkställa sina gröna idéer. Ligninspåret är en viktig del av att hitta nya innovativa produkter med högt förädlingsvärde från en restprodukt som är klimatneutral. Det blir en viktig del i strävandet att stärka företag och verksamheter som vill göra insatser för omställningen till en cirkulär ekonomi. Samtidigt öppnas möjligheten för att dessa företag kan starta upp sin produktion i Värmland vilket skapar tillväxt och sysselsättningseffekter.

Stål & Verkstad får stöd till att hjälpa företag med industriell omvandling

Regionala utvecklingsnämnden beviljar 3 099 104 kronor till IUC Stål & Verkstad för projekt HISS (Hållbarhet, Innovation och Styrka i Samverkan) för år 2023–2025. Beslutet gäller under förutsättning att projektet beviljas medel i Europeiska Regionala utvecklingsfonden.

Projektets syfte är att stödja 80 värmländska industri- och industrinära små och medelstora företag. Projektet ska möta upp de identifierade behoven och utmaningar som hindrar företagen att åstadkomma industriell omvandling. Det handlar om att möta utmaningar inom digitalisering, automation, integration av tillverkning och tjänster samt värdekedjornas globalisering. På så vis säkerställs företagens konkurrenskraft.

NIFA får stöd till att etablera tjänsten ”hållbara måltider”

Regionala utvecklingsnämnden beviljar 3 418 323 kronor till Nifa för projektet Värmlandsmat – den hållbara måltiden för år 2023–2026. Beslutet gäller under förutsättning att projektet beviljas medel i Europeiska Regionala utvecklingsfonden.

Projektet syftar till att ge aktörer, i och kring livsmedelskedjan, ökad förmåga att i samverkan etablera tjänsten ”hållbara måltider”. Tjänsten innebär att aktörer gemensamt ska kunna erbjuda en hållbar värdekedja för olika typer av måltider, situationer och därigenom öka måltidens funktionalitet och hållbara värden.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?