Till startsidan

Terapiområde smärta

Här hittar du behandlingsrekommendationer och rekommenderade läkemedel för terapiområdet smärta.

Akut nociceptiv smärta

Nociceptiv smärta – orsakas av vävnadsretningar som aktiverar smärtreceptorer.

Grupp med särskild risk vid ohälsosamma levnadsvanor, se avsnitt Levnadsvanor.

Tänk på möjligheten att via växeln kontakta smärtläkare för konsultation.

Allmänt

 • Gör smärtanalys!
 • Utvärdera behandlingseffekt efter 2–4 veckor!
 • Stark restriktivitet med läkemedelsbehandling, framför allt opioider, vid långvariga icke-maligna smärttillstånd.

Icke-opioida analgetika

Paracetamol

Paracetamol {byta}

Maxdos till äldre över 65 år är 3 gram per dygn. Vid eGFR <50 ml/min bör maxdosen reduceras till 500 mg x 4 oavsett ålder.

Antiinflammatoriska läkemedel (NSAID)

Försiktighet vid luftvägsobstruktivitet och efter gastric bypass-operation. Stor försiktighet och dosreduktion vid lätt njur- och hjärtsvikt. Överväg ulcusprofylax. Vid utebliven effekt överväg byte till annan grupp. 

Ibuprofen

Ibuprofen {byta}

Naproxen

Naproxen {byta}

Ibuprofen kan motverka den antitrombotiska effekten av acetylsalicylsyra (ASA). Vid låg-dos ASA överväg kombination med annan COX-hämmare. Källa: Janusinfo.se

Vid ökad risk för gastrointesinala biverkningar

Celecoxib

Celecoxib {byta}

Alternativ till äldre

Ketoprofen   

Orudis, Siduro gel {obytbart}

Ketoprofengel är ett alternativ för äldre med akut/kortvarig smärta i led eller muskulatur, och ökad risk för systembiverkningar.

Diklofenakgel rekommenderas inte på grund av liten effekt och stor negativ miljöpåverkan.

I allmänhet avråds från användning av kombinationspreparat då doseringen blir mer svårstyrd.

Opioidanalgetika

Allmänna riktlinjer för opioidanvändning

 • Den läkare som initierar läkemedelsbehandlingen ska ha det fortsatta ansvaret till dess att det i samråd överlämnas till en kollega.
 • Behandlingsplan med definierad behandlingslängd ska alltid finnas.
 • All smärta svarar inte på opioder – utvärdera!
 • Var restriktiv med opioidbehandling vid långvarig icke-malign smärta.
 • Endast för kort behandlingstid, 3–5 dagar. Källa: Janusinfo.se. För längre behandlingstider kontaktas smärtspecialist.
 • Risk för förstoppning, yrsel och illamående. Incidensen ökar hos äldre.
 • Kvalitetsindikatorer på bra opioidbehandling är funktionsförbättring och ökad livskvalitet.
 • Samtliga opioider medför risk för toleransutveckling.
 • Grundregeln är att behandlingen sker peroralt. Mixturberedning kan användas för att individualisera dosen.
 • Transdermal behandling kan vara ett alternativ vid störd mag-tarmfunktion (t.ex. sväljsvårigheter).

Kortverkande

Morfin

Morfin tablett, mixtur, injektion

Oxikodon

Oxycodon tablett, mixtur, injektion {tand}

Långverkande

Morfin

Dolcontin depottablett {tand}

Oxikodon

Oxycodon depottablett {tand} {byta}

Transdermal applikation

Buprenorfin

Buprenorfin depotplåster {tand} {byta}

Fentanyl

Fentanyl depotplåster {tand} {byta}

Vid metabolisering av morfin bildas aktiva metaboliter med risk för ackumulering vid nedsatt njurfunktion. Gäller ej oxikodon och fentanyl, men de kan ändå behöva dosreduceras vid nedsatt njurfunktion.

Opioidinducerad förstoppning

Obstipationsprofylax ska ges under hela behandlingstiden. Behandling
med opioider orsakar alltid förlångsammad tarmpassage. Vid otillräcklig effekt av nedanstående preparat var god ta kontakt med smärtläkare.

Grundbehandling

Makrogol

Forlax {byta}

Makrogol + mineralsalter 

Movicol {byta}

Tilläggsbehandling vid behov

Natriumpikosulfat

Cilaxoral {byta}

Opioidinducerat illamående

Meklozin

Postafen {tand}

Profylaktisk behandling mot illamående bör övervägas från första behandlingsdagen. När illamåendet upphör, vanligen inom 7–14 dagar, kan försök till nedtrappning göras.

Konverteringstabell opioider

Morfin

30 mg/dygn peroralt

Oxycodon

15 mg/dygn peroralt

Kodein

300 mg/dygn peroralt

Tramadol

300 mg/dygn peroralt

Fentanyl

12 µg/timme transdermalt

Buprenorfin

15 µg/timme transdermalt

Angivna doser är inte rekommenderade startdoser i detta sammanhang.

Se även appen Konverteringsguiden som kostnadsfritt kan laddas ned till smartphone eller läsplatta. Appen finns i Region Värmlands appkatalog (för anställda inom Region Värmland) eller som dokument Konverteringsguide för opioder (pdf) distriktslakare.com

Nociplastisk smärta - långvarig smärta

 • Med nociplastisk smärta menas en smärtproblematik som pågått i minst tre månader.
 • Nociplastisk smärta är fysiologiskt sett inte detsamma som en akut smärta utsträckt i tid.
 • Farmakologisk behandling har oftast underordnad betydelse.
 • Se dokument med upptrappningsschema och patientinformation i Vida.
  - Upptrappningsschema för amitriptylin (CHE-19116) (vida)
  - Upptrappningsschema för duloxetin (CHE-19104) (vida)
 • Uttrappningsförsök rekommenderas en till två gånger per år, lämpligen genom att ”vända” på upptrappningsschemat.
 • Vid långvarig smärta utan tydlig bakomliggande orsak kan behandling inledas med:

Amitriptylin 

Amitriptylin {tand} {äldre} {byta}

Försiktighet vid hjärt-kärlsjukdom. Beakta antikolinerga effekter, särskilt hos äldre.

Duloxetin 

Duloxetin {tand} {byta}

Försiktighet vid nedsatt njurfunktion.

Neuropatisk smärta

Neuropatisk smärta – orsakad av en skada i perifera eller centrala nervsystemet.

Farmakologisk behandling av neuropatisk smärta

Förstahandsval

Amitriptylin

Amitriptylin {byta} {tand} {äldre}

Försiktighet vid hjärt-kärlsjukdom. Beakta antikolinerga effekter, särskilt hos äldre.

Gabapentin

Gabapentin {tand}

Försiktighet vid nedsatt njurfunktion.

Neurontin och generiska gabapentinpreparat är likvärdiga vid behandling av neuropatisk smärta.

Pregabalin är inte förstahandspreparat på grund av risk för beroende.

Andrahandsval

Duloxetin

Duloxetin {byta} {tand}

Teckenförklaring

Läkemedel med denna symbol har muntorrhet som vanlig eller mycket vanlig biverkan. Minskad salivation ökar risken för karies.

Preparatet kan bytas till motsvarande generika eller parallellimporterat läkemedel på apotek.

Läkemedel som är olämpliga till äldre eller bör användas med försiktighet och kan kräva dosanpassning.

Läkemedlet ingår inte i läkemedelsförmånen och byts därmed inte ut på apotek.

När ingen beredningsform anges avses tabletter eller kapslar.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?