Avgiftshandbok

Här finns information om vad patienten får betala för vård i Region Värmland. Vad patienten får betala beror bland annat på var patienten är folkbokförd och vilken vård det gäller.

Kvitton

De patienter som har rätt till vårdförmåner betalar generellt en patientavgift, vilken är en del av den verkliga vårdkostnaden. Om patienten inte har rätt till vårdförmåner kan patienten få betala hela vårdkostnaden enligt regionala prislistan.

I Patientavgifter och högkostnadsskydd framgår gällande regelverk för Region Värmland. I Vård av personer från andra länder finns information om vad en patient, som kommer från ett annat land får betala samt vilka underlag som krävs för att styrka rätten till vårdförmåner.

Förslag till förändrade patientavgifter och högkostnadsskydd samordnas inom staben för verksamhets- och ledningsstöd. Generellt så gäller att landstingsfullmäktige vid ett tillfälle per år, beslutar om de förändringar som ska träda i kraft kommande år.

Förändrade patientavgifter från 1 januari 2018

I juni beslutade landstingsfullmäktige om följande: 

Hjälpmedel

Nya avgiftsnivåer för övriga hjälpmedel där CPAP-utrustning, andningshjälpmedel, infusionspumpar, övrig inhalationsutrustning samt hjälpmedel vid antikoaguleringsbehandling ingår. Hjälpmedlen ingår i högkostnadsskyddet för hjälpmedel. Dessa delas in i två avgiftsnivåer:

  • Övriga hjälpmedel med ett värde på 2 000 kronor eller högre har fortsatt en årsavgift på 600 kronor per år. Förbrukningsartiklar och tillbehör ingår.
  • Övriga hjälpmedel med ett värde på lägre än 2 000 kronor får en engångsavgift på 20 procent av hjälpmedlets värde. Förbrukningsartiklar och tillbehör står patienten själv för.

 

Linser för vuxna vid medicinska behov

Egenavgift för kontaktlinser för vuxna vid medicinskt behov införs och de ingår inte i högkostnadsskyddet för hjälpmedel. Patienten står för förbrukningsmaterial.

  • Mjuka linser får en egenavgift på 500 kronor per år.
  • Hårda linser får en egenavgift på 1 000 kronor per år.