Till startsidan

Asylsökande med LMA-kort

Regionens skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård samt tandvård för asylsökande regleras enligt lag.

Detta regleras i lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. Region Värmland ska erbjuda:

  • Asylsökande barn och unga (som inte har fyllt 18 år), vård i samma omfattning som erbjuds de som är bosatta inom regionen. Från den 1 mars 2016 gäller en ny lag (2016:35) om bidrag för glasögon till vissa barn och unga. Enligt lagen ska regionen lämna bidrag för kostnad för glasögon eller kontaktlinser till barn och unga som är mellan 8 och 19 år och som omfattas av regionens skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård med stöd av bl.a. lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.
  • Asylsökande som fyllt 18 år, omedelbar sjukvård enligt 4 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och omedelbar tandvård enligt 6 § tandvårdslagen (1985:125) samt sjukvård och tandvård som inte kan anstå, preventivmedelsrådgivning, mödrahälsovård, förlossningsvård, vård vid abort samt vård och åtgärder enligt smittskyddslagen (2004:168). I de fall föräldrabehandling är nödvändigt för barnets vård, inom barn- och ungdomspsykiatrin, bör regionen erbjuda detta.
  • En hälsoundersökning när den asylsökande etablerat boende inom regionen. (Om det inte är uppenbart obehövligt). 

Regionens vårdåtagande gäller till och med den tidpunkt när den asylsökande har fått beslut om permanent uppehållstillstånd och blir folkbokförd. Därefter har personen tillgång till hälso- och sjukvård som övriga bosatta i Sverige. Vårdåtagandet för landstinget upphör efter ett slutligt avslagsbeslut om asylansökan och när den asylsökande har lämnat landet. Region Värmlandt har ett fortsatt vårdåtagande för personer som har fått ett avslagsbeslut men av olika skäl inte kan överföras till sitt hemland eller annat säkert land.

Avgifter och bidrag vid uppvisande av giltigt LMA-kort

Avgifter för asylsökande regleras i förordning 1994:362. Aktuella avgifter och bidrag framgår i Patientavgifter och högkostnadsskydd.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?