Till startsidan
Till startsidan
Start / Samverkan, avtal och vårdval / Kriget i Ukraina / Läkemedel - förskrivning, identifiering och volymer

Läkemedel - förskrivning, identifiering och volymer

Volymer av läkemedel i läkemedelsförråd utifrån situationen i Ukraina och receptförskrivningsregler för personer på flykt.

Nationellt pågår arbete och samverkan kring att säkra läkemedelsleveranser till Sverige. Man ser i dagsläget ingen risk för leveransproblem och uppmaningen till regionerna är att inte hamstra läkemedel för att undvika nationella restsituationer.

Region Värmlands rekommendation är att enheterna ser över sitt behov av läkemedel. Målet på sikt är att läkemedel i verksamheternas läkemedelsförråd ska motsvaras upp emot en månads normalförbrukning. Ökningen får inte ske omgående och alla verksamheter kan inte beställa på en gång, detta för att undvika nationella restsituationer.

Verksamheter som idag har stöd av avdelningsfarmaceuter via tjänsten läkemedelservice ska i första hand ha dialog med dem för volymoptimering.

Förbrukningsstatistik

Övriga verksamheter kan kontakta läkemedelsförsörjningsenheten vid behov
av farmaceutiskt stöd eller tillhandahållande av förbrukningsstatistik.

Läkemedelsförsörjningsenheten nås på telefon 151 40 eller via e-post: lakemedesforsorjningsenheten@regionvarmland.se.

Controllers kan också vara behjälpliga med att ta fram förbrukningsstatistik. Vid ökning av volymer bör risk för eventuell kassation beaktas, såväl ur miljösynpunkt som ekonomisk.

Vätskor lagerförs av läkemedelscentrum

Vätskor inklusive dialysvätskor till vätskevagnar motsvarande en månads förbrukning lagerförs av läkemedelscentrum, det innebär ett utökat lager vid Centralsjukhuset i Karlstad, Sjukhuset i Arvika respektive Sjukhuset i Torsby.

Inför receptförskrivning upprättas tillfälliga reservnummer enligt särskild instruktion i Vida. Välj land asyl, viktigt att inte ange specifikt land då det påverkar faktureringen till patienterna.

Reservnummerhantering i Cosmic - INS 09183 version 4 (styrande dokument i Vida) (länken fungerar endast inom regionens nätverk.)

E-recept med reservnummer kan skickas elektroniskt om receptet adresseras till specifikt apotek.

Personer som beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet har endast rätt till subventionerade receptförskrivna läkemedel på samma sätt som asylsökande. Personer som flytt från Ukraina får ett så kallat UT-kort (uppehållstillståndskort).

I de fall man inväntar UT-kort kan rutinen för ”papperslösa” tillfälligt tillämpas.

Subvention av läkemedel till personer som vistas i landet utan tillstånd (papperslösa) - RUT 20393 version 1 (styrande dokument i Vida). (Länken fungerar endast inom regionens nätverk.)

Då behovet av stöd vid identifiering av ukrainska läkemedel är stort har Janusinfo publicerat en samlad lista på informationskällor:

Janusinfo (janusinfo.se)

Utreda ärenden som rör läkemedel

Läkemedelsinformationscentralerna, LIC, kan bistå med utredning i ärenden som rör läkemedel från Ukraina. De olika informationscentralerna samarbetar för att ta fram en gemensam lista på översatta läkemedel vartefter förfrågningar kommer in och utreds.

Läkemedelsinformationscentralerna, LIC (lic.nu)

Om ett läkemedel saknas i listan kontaktas lokal LIC. För Värmlands del är det

CLINT (vardgivare.regionorebrolan.se).

Identifiera okända läkemedel utifrån läkemedelssubstans

Om det är ett okänt läkemedel kan man identifiera vilken typ av läkemedelssubstans det är med hjälp av till exempel Dynamed (som man når utan inloggning inom regionens nät).

Dynamed (dynamed.com)

Stöd för översättning

Google translate har en app där det med hjälp av telefonens kamera går att översätta text från internet eller från en förpackning till svenska. I de fall översättningen blir otydlig är ett tips att översätta texten till engelska. Det är viktigt att alltid göra en rimlighetsbedömning av översättningen, exempelvis genom att diskutera med patienten.

Google translate (translate.google.se)

Dosering

Information om doseringar och likande för ukrainska läkemedel kan hittas på:

compendium.com.ua.

Receptblanketter, hjälpmedelskort och livsmedelsanvisning i pappersform beställs från Strålfors tryckeri eller SKR/Kommentus. Information om beställning finns på:

Arbetsplatskoder och receptblanketter (regionvarmland.se/vardgivarwebben)

Varje verksamhet ansvarar för sin beställning till den egna verksamheten. Volymen bör anpassas till upp emot en veckas förskrivning för den egna verksamheten.

Hänsyn bör tas till om verksamheten förskriver läkemedel/hjälpmedel som behövs vid akuta situationer eller inte.

Pappersformat blir undantag

Observera att från och med 10 maj 2022 är huvudregeln att alla förskrivningar ska skrivas elektroniskt och att pappersformat är endast till för undantag.

Samma blankett för särskilda och vanliga läkemedel

Samma receptblankett används för förskrivning av särskilda läkemedel (narkotika) som för vanliga läkemedel. Receptblanketterna ska förvaras och hanteras på ett säkert sätt.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats