Till startsidan
Start /Samverkan, avtal och vårdval /Kriget i Ukraina /Samordningsarbeten som pågår

Samordningsarbeten som pågår

Samordning sker både internt inom Region Värmland, regionalt och nationellt så att våra befintliga resurser används på ett klokt och effektivt sätt samt för att säkerställa att vi kan upprätthålla vår verksamhet i händelse av att krisen eskalerar.

Kommunerna i Värmland

Det är framför allt kommunerna i Värmland som arbetar mest intensivt med förberedelser för att ta emot de personer som förväntas komma hit från Ukraina. Kommunerna arbetar också med att på bästa sätt ta hand om dem som redan har kommit.

Nationell samordning via SKR

Den nationella samordningen hanteras i linjen inom Region Värmland. Här handlar det framför allt om att delta i de befintliga nätverken som leds av Sveriges kommuner och regioner, SKR och genomföra insatser på uppdrag av Socialstyrelsen. Fokus ligger främst på frågor kopplade till vårdkapacitet samt tillgång till läkemedel, sjukvårdsmaterial och medicinskteknisk utrustning.

Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet

Länsstyrelsen har ansvaret för den regionala samordningen i Värmlands län. I det arbetet deltar kommunerna i länet tillsammans med Region Värmland och berörda myndigheter. Den regionala samverkan bygger på ett antal befintliga nätverk som leds av Länsstyrelsen i Värmland, till exempel nätverk för kommunernas och regionernas beredskapssamordnare, kriskommunikatörer respektive tjänsteman i beredskap (TiB). Nätverken har regelbundna avstämningar och Region Värmland deltar i samtliga.

Länsstyrelsen har också aktiverat det regionala Krishanteringsrådet. Krishanteringsrådets verksamhet bygger på den överenskommelse som Länsstyrelsen i Värmland, länets kommuner, Region Värmland, Polismyndigheten, Försvarsmakten och Trafikverket tecknade 2020. Rådets uppgift är att samordna aktiviteter före, under och efter olika samhällsstörningar. Migrationsverket är adjungerade till rådet. Rådet leds av landshövdingen och Region Värmland representeras av Regiondirektör eller biträdande regiondirektör.

Flera interna arbetsgrupper

Inom Region Värmland fokuserar vi i nuläget på att kartlägga vår försörjningsberedskap och att säkra tillgången på läkemedel, sjukvårdsmaterial, livsmedel, drivmedel och medicinteknisk utrustning. Vi ser också över frågan om skyddsrum och hanteringen av eventuell krigsplacering. Säkerhets- och beredskapsavdelningen i Region Värmland har det övergripande ansvaret för den interna samordningen av linjens olika ansvarsområden.

Arbetsgrupp: Försörjningsberedskap

Bevakar händelseutvecklingen och fokusera på försörjningsberedskap. I nuläget sker en avgränsning till läkemedel, förbrukningsmaterial, gas, medicinskteknisk utrustning och IT-system.

Arbetsgrupp: Flyktingströmmar

Bevakar händelseutvecklingen och samordnar berörda verksamheter. Gruppen har fokus på mottagandet i hälso- och sjukvården av personer på flykt från Ukraina. I gruppen ingår representanter från bland andra smittskydd, asyl- och flyktinghälsan, barn- unga och familjehälsan, vaccinationsenheten, vårdcentralerna, barn- och ungdomsmedicin, infektionskliniken, tandvården och kommunikationsavdelningen.

Arbetsgrupp: Skyddsrum

Inventerar våra skyddsrum, både i Region Värmlands egna lokaler och i de vi hyr in oss i. Gruppen ska ta fram en plan för att säkerställa att skyddsrummen går att använda som skyddsrum utifrån gällande krav samt att de går att tömma på 48 timmar. Verksamheter och enheter som nyttjar skyddsrummen kommer att bli kontaktade.

Arbetsgrupp: Drivmedel

Bevakar händelseutvecklingen och fokuserar på att säkerställa tillgång till drivmedel vid en eventuell bristsituation.

Arbetsgrupp: Planering lokaler för materialförsörjning

Inventerar lokaler och utrymmen för läkemedel och material med tanke på ökade volymer.

Arbetsgrupp: Krigsorganisation och dess bemanning

Hanterar och bereder bland annat frågan om eventuell krigsplacering av personal i samarbete med HR-avdelningen.

Frågor till arbetsgrupperna

Har du en fråga kopplad till arbetet med kriget i Ukraina till någon av arbetsgrupperna kan du mejla den till funktionsbrevlådan krisberedskap@regionvarmland.se. Då blir frågan hanterad av den arbetsgrupp som har ansvaret och du får en återkoppling.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?