Till startsidan
Till startsidan

Persona - ett verktyg för att få igång en dialog om arbetsmiljön

I Eda provade man att använda en persona för att föra dialogen om arbetsmiljön på ett nytt sätt och sänka barriärerna kring det som kan vara jobbigt att prata om eller hantera.

Om personas

En persona är en fiktiv karaktär som tas fram för att det ska bli lättare att relatera till. Personas har ofta ett namn, ett ansikte och en bakgrundshistoria för att de ska vara enkelt att minnas. Syftet är att skapa en trovärdig beskrivning av en person som går att använda som referens då det är lättare för våra tankegångar att ha en enskild person att relatera till än en hel opersonlig grupp. Det blir också enklare att uttrycka känsliga åsikter utifrån en persona i stället för utifrån sig själv.

Tidigt i projektet framkom det att chefer jobbar mycket med skyddsronder som del av det systematiska arbetsmiljöarbetet men att de psykosociala skyddsronderna upplevs svåra. Det räcker inte med att genomföra dem, gå genom underlaget med ett skyddsombud och förvänta sig att problemet är löst. Dessa problem måste diskuteras och arbetas vidare med i arbetsgrupperna och därför önskade cheferna sig verktyg för att ta sig an de psykosociala utmaningarna.

Skapade persona utifrån en nulägesbild

Efter ett utforskande av medarbetarnas arbetsmiljö sammanställdes en bild av nuläget. Utifrån nulägesbilden skapades en persona som representerar medarbetarnas upplevelse och erfarenhet av arbetsmiljön. Personan skrevs på ett sätt som gruppen kunde relatera till, där drömmar, drivkrafter och bakgrund synliggjordes. Personan var en sammanfattning på just deras arbetsgrupp och hur de upplevde sin arbetsmiljö.

Ett exempel på en persona (Powerpoint) Powerpoint, 978 kB.

Personen bidrog till dialog

Personan presenterades och några övningar där personan användes som verktyg genomfördes. Bland annat testades tvärtom-metoden, som bygger på att vidga perspektiven genom att tvingas att tänka i ytterligheter. Varje grupp fick utifrån en insikt fundera på hur de skapar den värsta respektive den bästa upplevelsen för sin persona. Personan bidrog till en dialog om sin arbetsmiljö på ett nytt, ärligare och öppnare sätt.

Barriärer sänks genom att förflytta dialogen

Personan är ständigt föränderlig och representerar arbetsmiljön just nu. Som lyfter det som funkar bra men även det som är utmanande. Genom att förflytta dialogen om arbetsmiljön till en dialog om personan, sänks barriärerna kring det som kan vara jobbigt att prata om eller hantera. En delprojektledare berättar:

”Jag tror det viktigaste är att man som chef vågar testa något nytt och att man inte känner att man ska ha facit. Det finns inga rätt och fel i ett sådant här upplägg.”

I Eda resulterade användandet av personan en större medvetenhet kring hur man uttrycker sig och vad man gör gentemot kollegor. Det har synliggjorts att man är varandras arbetsmiljö och skapat en större förståelse för varandra.

Metoder som användes

Persona del 1

Persona del 2

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats