Till startsidan
Till startsidan

Hjälpmedelspolicy

Hjälpmedelspolicyn är beslutad av Hjälpmedelsnämnden i Värmland 2015-04-01, reviderad 2019.

Ansvar

Region Värmland och kommunernas ansvar att tillhandahålla hjälpmedel regleras i hälso- och sjukvårdslagen. I all hjälpmedelsverksamhet ska även FN:s konventioner om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och om barnens rättigheter beaktas.

Region Värmland och kommunerna i Värmland samverkar i en gemensam nämnd, Hjälpmedelsnämnden i Värmland. Hjälpmedelspolicyn beskriver synsätt och viljeinriktning för alla verksamheter inom länet som ingår i hjälpmedelsnämnden.

Tillgång till väl fungerande hjälpmedel ska bidra till att personer med funktionsnedsättning kan leva ett liv med samma rättigheter, möjligheter och ansvar som andra i samhället.

Hjälpmedelsnämndens ansvarsområde omfattar personliga hjälpmedel som personer med funktionsnedsättning behöver för att själv eller med hjälp av någon annan, klara det dagliga livet i boende, närmiljö, förskola eller skola. Ansvarsområdet omfattar även personliga hjälpmedel för vård och behandling.

Hjälpmedel är en integrerad del av hälso- och sjukvården och patientens hjälpmedelsbehov ska beaktas och ingå i den samordnade vårdkedjan. Genom gemensamma riktlinjer och samverkan, vill hjälpmedelsnämnden inom sitt ansvarsområde att personer med funktionsnedsättning ska få en likvärdig bedömning och tillgång till hjälpmedel. De personliga hjälpmedel som kan förskrivas ska kräva hälso- och sjukvårdens särskilda kompetens för bedömning och utprovning samt ingå i beslutade riktlinjer.

Behov

Patienter med störst behov ska ges företräde till hjälpmedelsinsatser och prioriteringar ska göras på individnivå. Behovet bedöms utifrån följande kriterier:

  • Hälsotillståndets svårighetsgrad och varaktighet.
  • Konsekvenser om hjälpmedel inte förskrivs.
  • Hjälpmedlets förväntade effekt för hälsa och livskvalitet.
  • Kostnadseffektivitet dvs en rimlig relation mellan kostnader och effekt eller nytta mätt i förbättrad hälsa och förhöjd livskvalitet.
  • Hjälpmedlets evidensbaserade effekt.

Helhetssyn ska prägla förskrivningen av hjälpmedel och utgå från patientens hela livssituation, vilket innebär att fysiska, psykiska och sociala behov tillgodoses. Patientens delaktighet, inflytande och möjlighet till valfrihet ska vara en del i förskrivningsprocessen. Patientens erfarenheter och kunskaper om sin funktionsnedsättning, sitt funktionshinder och sina behov ska tillvaratas.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats