Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Regionstyrelsen i korthet den 21 november 2023

Regionstyrelsen i korthet den 21 november 2023

Regionstyrelsen beslutade i samband med tisdagens sammanträde bland annat om fler åtgärder för att nå en ekonomi i balans samt reviderad regionplan, budget och flerårsplan för 2024.

Regiondirektören ska utreda en minskning av antalet anställda

Regiondirektör Peter Bäckstrand rapporterar löpande till regionstyrelsen om åtgärder som vidtas med anledning av det ekonomiska läget och vars syfte är att nå en ekonomi i balans.

På tisdagens sammanträde redovisades bland annat att regionen kommer att införa ett generellt anställningsstopp från och med den 1 december 2023. Sedan tidigare finns ett anställningsstopp för administrativ personal, men från och med december gäller stopp för all anställning. Vidare ska förvaltningen se över om det går att skjuta vissa investeringar på framtiden.

Regionstyrelsen godkände redovisningen och beslutade dessutom att regiondirektören får i uppdrag att ta fram en plan för att minska antalet anställda. Planen ska redovisas vid styrelsens sammanträde den 19 december 2023.

Beslut om nytt elevboende på Molkoms folkhögskola

Molkoms folkhögskola har i dag ett elevboende som saknar möjligheter att ta emot boende med funktionsnedsättning. Därför har man tillsammans med Regionfastigheter utrett olika möjligheter för att tillgänglighetsanpassa boendet. Detta har lett till ett förslag om att bygga nya elevboenden i modulform. Det handlar om totalt 13 elevrum varav 2 är tillgänglighetsanpassade. Modulerna kan uppföras intill det elevboende som finns i dag vilket innebär att man inte behöver några ersättningslokaler. Dagens elevboende kan därefter rivas.

Ärendet prioriterades redan 2020 att belasta investeringsutrymmet för regionens fastigheters bevarande 2021. Investeringen uppskattades då till mellan 15 och 20 miljoner kronor. I dag är den bedömda kostnaden 19 miljoner kronor.

Regionstyrelsen beslutade att investeringen ska genomföras enligt förslaget.

Regionstyrelsens internkontroll

Verksamhetens resultat för perioden januari till september är minus 484 miljoner kronor vilket är 675 miljoner sämre än budgeterat. De främsta orsakerna till resultatet är fortsatt bemanningskostnader, 710 miljoner, indexkostnad för linjetrafik, 80 miljoner, samt köpt vård, 140 miljoner.

Prognosen för helåret 2023 är ett underskott på 937 miljoner vilket är 659 miljoner sämre än budgeterat.

Regionstyrelsen godkände internkontrollrapporteringen.

Regionstyrelsen föreslår revidering av regionplan, budget och flerårsplan

Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i juni 2023 om regionplan och budget 2024 samt flerårsplan 2024–2026. På grund av att väsentliga förutsättningar har ändrats sedan dess föreslår regionstyrelsen fullmäktige att besluta om revidering.

Budgetbeslutet i juni baserades på ett negativt ekonomiskt resultat för 2024. Enligt Kommunallagen är det möjligt att budgetera för ett negativt resultat om en av två förutsättningar är uppfyllda. Den ena är om det finns en resultatutjämningsreserv (RUR) att balansera det negativa resultatet mot, den andra om regionen har tillräckligt stark ekonomisk ställning för att kunna åberopa synnerliga skäl för det negativa resultatet.

Vid tidpunkten för beslutet förutsattes att tillräckligt mycket medel skulle återstå av regionens resultatutjämningsreserv för att möjliggöra ett budgeterat negativt resultat även 2024. Höstens prognoser av det ekonomiska resultatet för 2023 pekar dock mot att reserven kommer att förbrukas redan i år. Orsaken är att tidigare beslutade åtgärder för sänkta kostnader hittills inte gett den effekt som avsetts. Då regionen heller inte har en stark ekonomisk ställning, enligt den definition som finns i förarbetet till Kommunallagen, kan synnerliga skäl inte åberopas. Därför föreslås en reviderad budget där resultatet för 2024 är ett underskott på 100 miljoner kronor.

Man föreslår också ett avsteg från Region Värmlands finanspolicy vad gäller hur mycket pengar som ska tillföras pensionsfonden under 2024. Beloppet utgår från den senaste prognosen från KPA och ska enligt policyn motsvara minst 75 procent av den prognosticerade avsättningen till pensioner. För att klara den ekonomiska situationen 2024 föreslås att 40 procent av den prognostiserade skuldökningen tillförs pensionsfonden.

Årets prognos 2023 tillsammans med den prognostiserade utvecklingen 2024 och framåt innebär att ett nollresultat endast kan uppnås med kraftiga kostnadssänkande åtgärder med bestående effekt.

Åsa Johansson
Regionråd (S) och regionstyrelsens ordförande
070-880 71 53
asa.b.johansson@regionvarmland.se

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?