Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Regionstyrelsen i korthet 20 februari 2024

Regionstyrelsen i korthet 20 februari 2024

Regionstyrelsen beslutade i samband med tisdagens sammanträde bland annat om regiondirektörens förslag till plan för att minska antalet anställda.

Plan för att minska antalet anställda

Vid regionstyrelsens sammanträde den 23 januari fick regiondirektör Peter Bäckstrand i uppdrag att inleda en omställningsprocess för att minska personalkostnaderna i linje med den tidigare föreslagna planen. Bedömningen är bland annat att antalet anställda skulle behöva minskas med cirka 750 anställda. Minskningen motsvarar den ökning av tillsvidareanställda som skett under perioden november 2020 till och med november 2023. Syftet är att minska kostnaderna med cirka en halv miljard kronor.

På tisdagens sammanträde redovisade regiondirektören den första fasen av arbetet där fokus legat på yrkesgrupperna administratörer och handläggare. Det innebär bland annat en minskning av personalkostnaderna med cirka 100 miljoner kronor genom en reducering med cirka 130 tjänster inom nämnda yrkesgrupper. Totalt handlar det om en minskning av Region Värmlands administrativa resurs med 16 procent.

Administrativa arbetsuppgifter finns inom alla nämnder och förvaltningsområden vilket innebär att hela regionen berörs. Varje förvaltningsområde har analyserat den ökning av antalet anställda som skett under perioden november 2020 till och med november 2023 och tagit fram förslag på reduceringar av tjänster för att minska personalkostnaderna.
Regiondirektören redovisade också andra åtgärder som planeras. Bland annat inrättandet av en resurspool inom hälso- och sjukvården och regionservice och ett uppdrag om att revidera utvecklingsplanen för framtidens hälso- och sjukvård.

Regionstyrelsen godkände redovisningen och förslagen på nya åtgärder vad gäller resurspool, revidering av utvecklingsplanen samt fortsatt arbete med tidigare beslutade åtgärder. Regiondirektören fick också i uppdrag att återkomma med en analys av olika scenarier för vad eventuella bidrag till hälso- och sjukvården från regeringen skulle kunna innebära för Region Värmland. Detta i samband med att den andra fasen av omställningsprocessen redovisas på regionstyrelsen sammanträde i mars.

Preliminärt ekonomiskt resultat 2023

Det preliminära resultatet för 2023 presenterades för regionstyrelsen på tisdagen. Det visar ett underskott på 878 miljoner kronor vilket är 600 miljoner sämre än budgeterat. De främsta orsakerna till resultatet är högre kostnader bestående av bemanning, 850 miljoner, köp av hälso- och sjukvård, 200 miljoner, och indexkostnad för linjetrafik, 100 miljoner.

Slutgiltigt beslut om resultatet fattas av regionfullmäktige i april.

Åsa Johansson
Regionråd (S) och regionstyrelsens ordförande
070-880 71 53
asa.b.johansson@regionvarmland.se

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?