Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Först ut att använda AI i mammografi
Röntgen vid mammografin

AI-verktyget effektiviserar mammografin genom att halvera antalet bröstradiologer som granskar screeningfall med låg risk för cancerfynd.

Först ut att använda AI i mammografi

Som första region i Sverige använder Region Värmland artificiell intelligens vid mammografin på Centralsjukhuset i Karlstad. Arbetssättet frigör både värdefull tid för bröstradiologerna och medför också att färre patienter kallas på återbesök i onödan.

AI-verktyget har använts sedan 2022 och gör det möjligt att effektivisera mammografin genom att halvera antalet bröstradiologer som granskar screeningfall med låg risk för cancerfynd. Tidigare tittade två bröstradiologer på alla bilder, oavsett riskgrupp. Mikael Fred­holm är medicinteknisk ingenjör och tekniskt ansvarig för införandet av AI-verktyget i Region Värmland. Han tar udden av den mystik många kanske upplever kring begreppet artificiell intelligens.

– En del tror att en AI kan tänka själv men så är det verkligen inte, säger han. AI är bara ett dataprogram som programmerats på ett annorlunda sätt och som är enkelt att lära rätt och fel efter satta kriterier. Programmet tränas att känna igen mönster och ju fler exempel det tränas på desto större sannolikhet att det bedömer som det tränats att göra.

Frigör tid och färre kvinnor oroas i onödan

Bröstcancer är den vanligaste cancertypen och det råder brist på bröstradiologer. Det skapar i sin tur ett ökat tryck på befintliga läkare och mammografiverksamheten i Värmland är inget undantag.

– Under 2020 började vi prata om hur och om vi kunde använda AI som ett sätt att möta utmaningarna, säger Jonas Söderberg, biträdande verksamhetschef vid radiologen. Många var intresserade och ville bidra till utvecklingen. Rent tekniskt var införandet inte så svårt men det föregicks av omfattande interna utredningar och diskussioner.

35 000 mammografiscreeningar per år

Mammografi är ett tacksamt område för AI då det handlar om att granska väldigt många likartade bilder. I Värmland genomförs varje år 35 000 mammografiscreeningar av kvinnor i åldrarna 40-74 år. Varje kvinna tar fyra röntgenbilder som hittills dubbelgranskats av två bröstradiologer, oberoende av varandra. Ett väldigt tidskrävande arbetssätt.

Efter beslut i hälso- och sjukvårdsledning om ordnat införande genomfördes en studie där AI-verktyget fick göra egna bedömningar efter att två bröstradiologer tittat på röntgenbilderna. AI-verktygets resultat visade sig överensstämma väldigt väl med bröstradiologernas bedömning.

Röntgenbild mammografin

AI-verktyget har använts sedan 2022 och gör det möjligt att effektivisera mammografin genom att halvera antalet bröstradiologer som granskar screeningfall med låg risk för cancerfynd.

AI endast i lågriskgruppen

AI sätter en så kallad screeningscore från 1-10 där 1 är låg risk för cancer och 10 hög. Bilderna kategoriseras sedan i två grupper: en lågriskgrupp med screeningscore 1-4 och en normalriskgrupp med screeningscore 5-10. Bilderna från lågriskgruppen granskas numer av en bröstradiolog och av AI och normalriskgruppen granskas av två bröstradiologer och AI, tidigare krävdes två radiologer för varje grupp.

– Studien visade att mindre än fem procent av cancerfallen hade en screeningscore under fem, vilket är gränsen för fall att bli enkelgranskade, säger Mikael. Det visar att AI är bra på att sortera ut de som inte är sjuka.

Upprätthåller förebyggande arbete och färre kvinnor i den friska gruppen kallas till återbesök

Sedan november 2022 används AI inom mammografins screeningverksamhet. Knappt tre procent av de kvinnor som genomgår screening återkallas och en halv procent av dem får en cancerdiagnos. Charlotte Johansson är verksamhetschef vid bild- och funktionsdiagnostik på Region Värmland.

– Att jobba med AI har skapat tryggare medarbetare och har också gjort att vi kan genomföra de screeningintervaller vi är ålagda att göra. Det är ett stöd för bröstradiologerna och har inneburit att vi inte återkallar lika många friska ur den grupp som vi tidigare kallat på återbesök. Vi oroar färre patienter innan de friskförklaras helt enkelt.

Mikael håller med om fördelarna med AI.

– Det är arbetsbesparande, en extra säkerhet och säkerställer en jämn kvalitet på resultatet – en AI blir inte trött och har aldrig en dålig dag.

Intresse från övriga Sverige

Intresset från övriga Sverige är stort. Kommande månader är Mikael bokad vid flera tillfällen för att berätta om arbetet. De vanligaste frågorna han får handlar om integritet och om hur informationen kvalitetssäkras.

– Många är oroliga över hur patientdata kan användas av AI-verktyget och också över ansvarsfrågan - vad händer om AI fattar fel beslut? Jag ser det som att det är samma process oavsett vilken ny apparat eller teknik som man inför i vården. Maskiner kan göra fel och det måste finnas processer för att kunna säkerställa att man får ett jämt resultat med hög kvalitet över tid.

Stroke-vården näst på tur?

Och om han får sia om framtiden är stroke-vården nästa område. Där kan en AI snabbt lokalisera skadan på en röntgenbild och på så sätt peka ut ett precist område att behandla.

Varför har då Värmland lyckats så bra inom AI?

– Vi är generellt tidigt ute med bildbehandlingsslösningar i regionen, säger Mikael, många är intresserade av frågorna och vill driva arbetet framåt - både inom medicinsk teknik, IT och bland de kliniska verksamheterna. En framgångsfaktor har varit att ha med sig mammografin på hela resan där de sett vinsterna och kunnat ställa frågor längs vägen. Att Värmland är en relativt liten region har också gjort arbetet mer hanterbart.

Under sommaren görs ytterligare en studie innan AI går in i ordinarie förvaltning vid mammografin.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?