Till startsidan

Lämna medborgarförslag

Har du en idé om hur Region Värmland kan utvecklas och förbättras? Då kan du lämna ett medborgarförslag.

Vi vill ta del av dina förbättringsidéer

Ett medborgarförslag är ett förslag om att förändra eller förbättra något inom regionens verksamhet eller ansvarsområde. Genom att lämna ett medborgarförslag får du möjligheten att påverka och förbättra Region Värmlands verksamhet.

Förslagen kan gälla allt som rör Region Värmlands verksamhet, men får inte handla om personalärenden eller myndighetsutövning mot enskild.

Gäller alla som är folkbokförda i länet

Ett medborgarförslag får lämnas av alla som är folkbokförda i en kommun i Värmlands län, oavsett ålder och rösträtt.

Föreningar, sammanslutningar, råd och olika slags organisationer kan inte lämna medborgarförslag.

Obs!

Medborgarförslag ska inte förväxlas med synpunkter, frågor eller felanmälningar. Då vänder du dig till den berörda verksamheten.

Kontakta en verksamhet

Ska gälla Region Värmlands verksamhet

Medborgarförslag ska handla om Region Värmlands verksamhet. Det vill säga det som regionen har ansvar för och möjlighet att besluta om. Det är bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och bildning och regional utveckling.

Kriterier för ett medborgarförslag

För att ditt förslag ska anses vara ett medborgarförslag och i regionen hanteras som ett sådant måste följande villkor vara uppfyllda. Ett medborgarförslag ska:

 • Vara skriftligt.
 • Innehålla namn, adress och telefonnummer till dig som lämnat förslaget.
 • Vara märkt "Medborgarförslag".
 • Innehålla ett konkret förslag som regionfullmäktige kan ta ställning till. I förslaget ska du tydligt förklara vilken åtgärd du vill att Region Värmland ska besluta om, samt med fördel en motivering till ditt förslag.
 • Handla om regionens verksamhet. Regionen kan inte besluta om något utanför dess befogenhet.
 • Endast innehålla ett ämne per förslag. Har du förslag i flera frågor kan du lämna in flera medborgarförslag.

Du har möjlighet att komplettera

Det första regionen gör när vi får in ett medborgarförslag är att granska det för att se så att det uppfyller kraven. Om villkoren inte är uppfyllda kontaktar vi dig och erbjuder möjlighet för komplettering.

Ärendet diarieförs och handläggningen startar

När ditt medborgarförslag har kommit in diarieförs det och anmäls på regionfullmäktiges nästkommande möte. Efter att ärendet anmälts till regionfullmäktige skickas det vidare till regionstyrelsen eller den nämnd som förslaget berör. Den utsedda styrelsen eller nämnd ansvarar därefter för att medborgarförslaget handläggs enligt de rutiner som finns.

Beslut tas snarast

Handläggningstiden varierar beroende på hur komplicerat det är att utreda förslaget. Enligt kommunallagen bör fullmäktige eller nämnd kunna fatta beslut inom ett år från det att medborgarförslaget väckts, men regionens ambition är att fatta beslut tidigare än så.

Delta i ditt ärendes överläggningar

När ditt förslag är färdigberett och beslut ska fattas hör vi av oss till dig. Du som lämnat förslaget har rätt att delta i överläggningarna för ditt ärende.

Ärendet kan få ett av tre olika beslut

Ett medborgarförslag kan antingen bifallas, avslås eller anses besvarat:

 • Bifall innebär att regionen kommer att genomföra ditt medborgarförslag.
 • Avslag innebär att regionen inte kommer att genomföra ditt medborgarförslag.
 • Besvarande innebär att regionen redan genomför, eller har planerat att genomföra, det du föreslagit.

När du lämnar in ett medborgarförslag blir det en allmän handling. Det betyder att vem som helst har rätt att ta del av handlingen.

Personuppgfter hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Region Värmland hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning. Myndighetsutövning är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter. Ändamålet med behandlingen är att kunna handlägga medborgarnas förslag. De personuppgifter som lämnas i medborgarförslaget kommer att registreras och lagras i Region Värmlands diarium. De personuppgifter som förekommer i medborgarförslaget kan också komma att publiceras i protokoll, kallelser och handlingar inom ramen för handläggningen av medborgarförslaget.

Mer information

Region Värmland och personuppgifter

För frågor kring utlämnande och hantering av medborgarförslag, vänligen kontakta diariet@regionvarmland.se.

Så lämnar du in ditt medborgarförslag

Du kan lämna in medborgarförslaget till regionfullmäktige genom att

 • skicka det med vanlig post,
 • skicka det med e-post,
 • lämna det personligen i Regionens hus, Karlstad,
 • eller fylla i formuläret här på webbsidan.

Adress

Region Värmland
Rosenborgsgatan 50
651 82 Karlstad

E-post

diariet@regionvarmland.se

Formulär

Se till att du har läst igenom de villkor som medborgarförslaget behöver uppfylla innan du skickar in formuläret. Du hittar dem på denna sida.Så många medborgar­förslag har kommit in

Mellan 2019 och 2022 anmäldes 30 medborgarförslag till region­fullmäktige. 13 av dem handlade om hälso- och sjukvård, 9 rörde kollektivtrafik och ett om kultur och bildning. Övriga förslag handlade om övriga frågor, som demokrati­beredningens befattning och om hanteringen av just medborgar­förslag.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?