Till startsidan
Start / Politik / Dialog och inflytande / Var med och påverka

Överklaga beslut

Region Värmland fattar beslut som berör många människor. Som invånare i Värmland kan du överklaga ett sådant allmänt beslut om du till exempel anser att regionen har gjort ett formellt fel eller överskridit sina befogenheter. Du kan överklaga beslut genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär.

Överklagan behöver också innehålla följande personuppgifter:

  • person- eller organisationsnummer
  • postadress till bostad och arbetsplats
  • telefonnummer till bostad och arbetsplats samt mobiltelefonnummer
  • andra uppgifter som kan vara av betydelse för att förvaltningsrätten ska kunna skicka sitt beslut i ärendet till dig.

Överklaga beslut genom laglighetsprövning

Reglerna för laglighetsprövning finns i kommunallagen och innebär att man prövar om beslutet är lagligt. Exempel på varför ett beslut överklagas genom laglighetsprövning kan vara att du anser att Region Värmland inte har rätt att fatta beslut i frågan, att det har gjorts något fel i samband med beslutet eller att beslutet strider mot lag eller annan författning.

I överklagan behöver du ange vilket beslut som du vill överklaga och de omständigheter som överklagandet grundas på. Överklagandet ska skickas in till Förvaltningsrätten i Karlstad. Om förvaltningsrätten finner att beslutet är felaktigt i något formellt avseende kan beslutet upphävas. Domstolen får inte ersätta beslutet med något annat beslut.

En laglighetsprövning ska lämnas skriftligen till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det har tillkännagivits på Region Värmlands officiella anslagstavla att beslutsprotokollet har justerats.

Överklagan genom laglighetsprövning skickas till:

Förvaltningsrätten i Karlstad
Box 568
651 12 Karlstad

Överklaga beslut genom förvaltningsbesvär

Reglerna för förvaltningsbesvär finns i förvaltningslagen. Bara den som berörs av ett beslut kan överklaga det. Beslutet behöver även ha gått den berörde emot för att vara överklagbart.

Överklagandet ställs till förvaltningsrätten men skickas till Region Värmland. Överklagan ska lämnas inom 3 veckor efter det att du fått del av beslutet. Region Värmland prövar sedan om överklagandet kommit in i rätt tid. Om det har det, skickar myndigheten vidare överklagandet och andra handlingar till förvaltningsrätten. I överklagandet ska anges vilket beslut som överklagas och på vilket sätt du vill att beslutet ska ändras.

Överklaga beslut om avslag på begäran om att lämna ut allmän handling

Beslut om avslag på begäran om att lämna ut allmän handling överklagas enligt reglerna för förvaltningsbesvär med den skillnaden att de överklagas direkt till kammarrätt.

Överklagan ställs till:

Kammarrätten i Göteborg
Box 1531
401 50 Göteborg


Överklagandet skickas dock via mejl till diariet@regionvarmland.se med angivandet av diarienumret i beslutet. Kan även skickas via post till:

Region Värmland
Rättsenheten
651 82 Karlstad

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?