Till startsidan
Start / Politik / Dialog och inflytande / Var med och påverka

Överklaga beslut

I överklagan behöver du ange vilket beslut som du vill överklaga, varför du tycker att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha. Du bör även meddela vad du vill att rätten ska känna till och ta hänsyn till vid sin prövning.

Överklagan behöver också innehålla följande personuppgifter:

  • person- eller organisationsnummer
  • postadress till bostad och arbetsplats
  • telefonnummer till bostad och arbetsplats samt mobiltelefonnummer
  • andra uppgifter som kan vara av betydelse för att förvaltningsrätten ska kunna skicka sitt beslut i ärendet till dig.

Laglighetsprövning

Reglerna för laglighetsprövning finns i kommunallagen och innebär att man prövar om beslutet är lagligt. Exempel på varför ett beslut överklagas genom laglighetsprövning kan vara att du anser att landstinget inte har rätt att fatta beslut i frågan, att det har gjorts något fel i samband med beslutet eller att beslutet strider mot lag eller annan författning.

En laglighetsprövning ska lämnas skriftligen till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det har tillkännagivits på landstinget i Värmlands officiella anslagstavla att beslutsprotokollet har justerats.

Överklagan genom laglighetsprövning skickas till:

Förvaltningsrätten i Karlstad
Box 568
651 12 Karlstad

Förvaltningsbesvär

Reglerna för förvaltningsbesvär finns i förvaltningslagen. Bara den som berörs av ett beslut kan göra ett förvaltningsbesvär. Beslutet behöver även ha gått den berörde emot för att vara överklagbart. Exempel på beslut som kan överklagas genom förvaltningsbesvär är beslut att avslå begäran att ta del av allmän handling.

Överklagande skickas till den myndighet som fattat beslutet. Överklagan kan lämnas inom 3 veckor efter det att du fått del av beslutet. Myndigheten som fattat beslutet prövar sedan om överklagandet kommit in i rätt tid. Om det har det, skickar myndigheten vidare överklagandet och andra handlingar till förvaltningsrätten.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?