Till startsidan

Ansvarsfördelning för asyl- och flyktingfrågor mellan Region Värmland och kommunerna

Ansvaret beskrivs i lagar samt i avtal som träffats mellan region och kommun.

Regionens ansvar

All sjukvård, inklusive hemsjukvård, till asylsökande, massflyktingar och personer som saknar nödvändiga tillstånd, faller inom regionens ansvarsområde, enligt lag (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. (asylsökande) samt lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd (papperslösa), oavsett boendeform. Ansvaret regleras i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Personer som får uppehållstillstånd i Sverige enligt EUs massflyktsdirektiv (direktiv 2001/55/EG) omfattas av samma regelverk för hälso- och sjukvård som asylsökande.

Hjälpmedel till asylsökande med avancerad hemsjukvård (sjukvård som ersätter sjukhusvård, benämns ibland "medicinskt omfattande hemsjukvård"). Innan asylsökande med fortsatt stort vårdbehov skrivs ut från sjukhuset ska en samordnad individuell plan (SIP) utformas enligt rutin.

Därefter träffas avtal mellan berörd kommun och Region Värmland för de vårdinsatser som kommunen skall utföra för regionens räkning. Vårdinsatserna, inkluderat hjälpmedel och utprovning av dessa, faktureras sedan regionen.

Regionen har i vissa fall möjlighet att ansöka om ersättning från Migrationsverket för kostnadskrävande vård för asylsökande och massflyktingar.

Kommunens ansvar

Kommunen har kostnadsansvar och ansvarar för förskrivning av enklare hjälpmedel i förekommande fall till exempel betastöd, badkarsbräda och toaförhöjning.

För hemsjukvård och mer avancerade hjälpmedel med ID-märkning, såsom rollator, rullstol, personlyft och säng, ansvarar kommunen för förskrivning och fakturerar Asyl- och flyktinghälsa för hyra. Kommunen meddelar Asyl- och flyktinghälsa för att träffa ett avtal gällande enskild patient. Det åligger Asyl- och flyktinghälsa att kontrollera om den asylsökande är fortsatt asylsökande och därefter meddela kommunen om så inte är fallet.

Hyreskostnad för hjälpmedel till asylsökande framgår av blankett "Hyra av hjälpmedel till extern vårdgivare/företag/myndighet". Den kan användas som underlag till fakturering. Fakturering sker månadsvis till Asyl- och flyktinghälsa.

Hyra av hjälpmedel till extern vårdgivare, företag eller myndighet (Word)

Fakturering sker månadsvis till Asyl- och flyktinghälsa.

Patientens namn, boendeadress och dossier-nummer ska finnas angivet i fakturaunderlaget, liksom specifikation av åtgärder och datum.

Även kontaktuppgifter till ansvarig hos kommunen ska anges på fakturaunderlaget.

Fakturaadress

Ekonomiservice
Beställar ID 2310101
Region Värmland
Box 5081
650 05 Karlstad

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?