Till startsidan
Till startsidan

Ordlista för asyl- och flyktingfrågor

Förklaringar av några vanliga ord och begrepp som används när vi hanterar asyl- och flyktingfrågor.

Familjeband som en sökande hänvisar till när han eller hon söker uppehållstillstånd. Som familjeanknytning räknas fru, make, registrerad partner eller sambo, en person som den sökande planerar att gifta sig eller bli sambo med, föräldrar, barn. Kan vara anhörig till vem som helst som bor i Sverige, inte nödvändigtvis med asylbakgrund, till exempel kärleksinvandring.

De anhöriga ska ha ansökt om uppehållstillstånd inom sex år från det att den person de har anknytning till först togs emot i en kommun. Syskon som fyllt 18 räknas inte som familjeanknytning.

En asylsökande är en person som tagit sig till Sverige och sökt skydd. Han eller hon har inte fått ett slutligt svar på sin ansökan om asyl.

Under tiden en ansökan prövas är den asylsökande inskriven i Migrationsverkets mottagningssystem och omfattas av LMA (Lagen om Mottagande av Asylsökande). 

Personen får ett LMA-kort av Migrationsverket som bevis på att han eller hon har rätt att vara i Sverige under tiden ansökan handläggs.

Utlänning som har sökt asyl och fått tillstånd att som flykting bosätta sig i Sverige.

Genève-konventionen angående skydd för civilpersoner under krigstid (regeringen.se)

Person som fått uppehållstillstånd och ansökt om att bli folkbokförd hos Skatteverket. Först då tilldelas man de fyra sista siffrorna och får ett fullständigt svenskt personnummer. Det krävs ett uppehållstillstånd om minst 12 månader för att skatteverket ska folkbokföra en person.

Det är den enskildes ansvar att folkbokföra sig och anmäla flytt. Som folkbokförd omfattas man av många rättigheter och skyldigheter (Socialtjänsten, Försäkringskassan, Transportstyrelsen, CSN med flera).

Man kan vara folkbokförd utan att vara kommunplacerad.

Ungdomar som fått avslag på sin asylansökan och istället sökt och fått uppehållstillstånd för gymnasiestudier omfattas inte längre av lagen om mottagande av asylsökande. Ungdomen får ett tillfälligt uppehållstillstånd.

En person som tagits emot i en kommun och fått ett boende inom kommunen. Till den här gruppen hör nyanlända.

Utländsk medborgare som före resan till Sverige fått uppehållstillstånd inom den flyktingkvot som regeringen fastställt. Resan hit organiseras och betalas av Migrationsverket. Kvotflyktingar utses av FN genom flyktingorganet UNHCR.

LMA står för lagen om mottagande av asylsökande.

LMA-kortet är ett bevis på att en person är asylsökande. I väntan på att den asylsökande får sitt LMA-kort gäller dennes skriftliga kvitto på asylansökan. Kvittot är giltigt i 30 dagar.

Under fotot på LMA-kortet finns ett 8-siffrigt nummer, detta är personens dossiernummer, i sjukvården även kallat LMA-nummer. Den asylsökandes dossiernummer (LMA-nummer) ska alltid finnas med i RuNaR i journalen, på remisser och andra förekommande underlag. Siffran efter snedstrecket efter dossiernumret visar endast antalet LMA-kort personen haft och behöver ej anges.

Observera

  • Eftersom asylhandläggningstiderna är så långa, går det bra att skriva giltighetstiden till två år i journalen.
  • Alla som sökt ett uppehållstillstånd i Sverige av något skäl, har ett dossiernummer, även studenter och "kärleksinvandrade".
  • Kvotflyktingar och anhöriginvandrade har inte LMA-kort.
  • Ekonomiservice behöver inte kopior på asylkvitton eller LMA-kort.
  • Patienter med giltigt LMA-kort kan resa till och från hälso- och sjukvård, tandvård och hälsoundersökning genom att visa upp en särskild kallelse.
    Instruktion för resa på kallelse för personer med LMA-kort (Vida, Region Värmlands intranät)
LMA-kort

Exempel på hur ett LMA-kort ser ut. Bilden är hämtad från Migrationsverkets webbplats.

Läkarintyg utfärdas enbart om de är beställda av Migrationsverket. Hänvisa därför till Migrationsverket vid förfrågningar.

Kontakta oss (migrationsverket.se)

Med anledning av kriget i Ukraina aktiverades EU:s massflyktsdirektiv den 4 mars 2022. Massflyktsdirektivet ger personer som flyr från Ukraina rätt att få tillfälligt uppehålls- och arbetstillstånd inom EU.

Massflyktsdirektivet innebär att ukrainska medborgare eller de som har skyddsstatus i Ukraina och har lämnat landet kan få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige. En person som har fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet har rätt att få hjälp med kost och logi, rätt att arbeta, rätt att söka grundläggande vård, rätt till skolgång för barn och visst ekonomiskt bistånd i Sverige. Massflyktingar har inte rätt till folkbokföring i Sverige.

Massflyktingar omfattas av LMA (Lagen om mottagande av asylsökande) och har samma rätt till vård som asylsökande.

Som invandrad till Sverige ska man ha haft permanent uppehållstillstånd i 2, 5 eller 7 år (beroende på typ av uppehållstillstånd) för att kunna ansöka om medborgarskap. Berättigar till att rösta i riksdagsvalet.

En nyanländ person är någon som är mottagen i en kommun och som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning på grund av flyktingskäl eller andra skyddsskäl till exempel kvotflykting, massflykting och tribunalvittne, men även av synnerligen ömmande omständigheter. Även anhöriga till dessa personer anses vara nyanlända.

En person är nyanländ under tiden som han eller hon omfattas av lagen om etableringsinsatser, det vill säga två till tre år.

Permanent uppehållstillstånd.

En utländsk medborgare som har beviljats ett permanent uppehållstillstånd har tillstånd att bo och arbeta i Sverige under obegränsad tid. Tillståndet gäller så länge utlänningen är bosatt i Sverige.

Så snart en person beviljats uppehållstillstånd är det möjligt för deras anhöriga att ansöka om familjeåterförening. Det är föräldrar och barn under 18 år som i första hand får uppehållstillstånd.

Patienten betalar som övriga värmlänningar. 

Tidigare kallat ”papperslös”. Det betyder att man saknar ett giltigt tillstånd att vistas i Sverige, inte att man saknar ID-handling.

Vården för före detta asylsökande, som fått avslag på sin asylansökan men inte rest ut ur Sverige, regleras enligt lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.

Patienten betalar samma vårdavgifter som asylsökande.

En person som har rätt att vistas i Sverige tillfälligt kan ha olika typer av uppehållstillstånd, till exempel visum, eller vara asylsökande.

I vissa fall får personen ett samordningsnummer. Samordningsnummer är inte en identitetsbeteckning och ger inga rättigheter eller förmåner i Sverige. Numret används för att undvika personförväxling och för att underlätta informationsutbyte mellan olika myndigheter.

Skapa reservnummer för person som har samordningsnummer (Runar)

Patienter med giltigt LMA-kort kan resa till och från hälso- och sjukvård, tandvård och hälsoundersökning genom att visa upp en särskild kallelse.

Instruktion för resa på kallelse för personer med LMA-kort, länk fungerar endast på Region Värmlands nätverk (Vida)

Tillfälligt uppehållstillstånd. Tidsbegränsat. Vanligast är att de som söker uppehållstillstånd i Sverige nu får tillfälligt uppehållstillstånd i 13 månader. Även kortare uppehållstillstånd än 12 månader förekommer och då folkbokför inte Skatteverket personen.

Patienten betalar som övriga värmlänningar. 

Uppehållsrätt är ett EU-rättsligt begrepp som ger EES-medborgare och deras familjemedlemmar rätt att vistas i Sverige utan krav på uppehållstillstånd. En varaktig uppehållsrätt kan ge rätt till folkbokföring i Sverige. (EES-medborgare har inget EU-kort).

EU-medborgare, som kan vistas fritt i Sverige i 3 månader, behöver uppvisa sitt EU-kort för att vårdgivare ska kunna fakturera patientens EU-land via Försäkringskassan i Visby. Utan EU-kort faktureras patienten hela beloppet.

Sekundär uppehållsrätt

Sekundär uppehållsrätt att vistas i Sverige som en familjemedlem till en EES-medborgare (exempelvis Norge är EES-land) med primär uppehållsrätt. En medföljande eller anslutande familjemedlem till en EES-medborgare med primär uppehållsrätt kan ha sekundär uppehållsrätt som familjemedlem till EES-medborgaren.

Både EES-medborgare och tredjelandsmedborgare kan ha sekundär uppehållsrätt.

En familjemedlem kan bara härleda sekundär uppehållsrätt från en EES-medborgare som har primär uppehållsrätt. Sekundär uppehållsrätt kan inte härledas från en EES-medborgare som själv har sekundär uppehållsrätt.

Exempel

Norsk medborgare bosatt i Sverige (har primär uppehållsrätt) har en sambo från tredjeland (exempelvis afrikanskt, asiatiskt land eller USA med flera) = Sambon har sekundär uppehållsrätt, men har inte rätt till folkbokföring eller subventionerad sjukvård, och är därmed självbetalande.

Uppehållstillstånd i Sverige innebär att en person har tillstånd att resa in i och bo i Sverige under en viss tid. Uppehållstillståndet ska ha utverkats före inresan till Sverige. Uppehållstillstånd i Sverige är antingen tillfälliga eller permanenta. Se även under punkten folkbokförd.

Personer som flytt från Ukraina får ett uppehållstillståndskort (UT-kort) i stället för ett LMA-kort. På kortet finns ett dossiernummer med 8 siffror. Det är jämförbart med ett LMA-nummer. Detta nummer registreras enligt samma rutin som för asylsökande i reservnummer- och journalsystem.

Visar fram och baksida av ett uppehållstillståndskort. Kortet har bland annat ett porträttfoto, signatur och gilltighetstid.

Exempel på hur ett UT-kort ser ut. Bilden är hämtad från Migrationsverkets webbplats.

Om UT-kort (migrationsverket.se)
Läs under fråga "Hur identifierar sig en person som har beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet?"

Lagar

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats