Till startsidan
Start /Administration /Asyl- och flyktingfrågor /Asylsökande och massflyktingar

Asylsökande och massflyktingar

Barn och ungdomar har samma rätt till hälso- och sjukvård som svenska medborgare. Vuxna har begränsade rättigheter. Patienten ska alltid legitimera sig med LMA-kort, UT-kort eller kvitto på asylansökan och registreras med dossiernummer (LMA-nummer) i dokumentation.

Definitioner

Asylsökande

En asylsökande är en person som tagit sig till Sverige och sökt skydd, men väntar fortfarande på ett slutligt svar på sin ansökan om asyl. Under tiden som ansökan prövas är den asylsökande inskriven i Migrationsverkets mottagningssystem och omfattas av lagen om mottagande av asylsökande (LMA).

Personen får ett LMA-kort av Migrationsverket som bevis på att hen har rätt att vara i Sverige under tiden ansökan handläggs.

Läs mer om LMA-kort

Massflykting

Med anledning av kriget i Ukraina aktiverades EU:s massflyktsdirektiv den 4 mars 2022. Massflyktsdirektivet ger personer som flyr från Ukraina rätt att få tillfälligt uppehålls- och arbetstillstånd inom EU. Massflyktingar omfattas av lagen om mottagande av asylsökande och har därmed samma rätt till vård som asylsökande.

Personer som flytt från Ukraina får ett uppehållstillståndskort (UT-kort) i stället för ett LMA-kort.

Läs mer om UT-kort

Kontrollera om person med tillfälligt skydd har folkbokfört sig

Migrationsverket har uppdaterat information till sjukvård och apotek för personer med UT-kort (uppehållstillståndskort) där det anges att de omfattas av LMA (dvs att Migrationsverket ska stå för deras läkemedelskostnader).

Efter EUs beslut i juni om att massflyktsdirektivet kommer att förlängas, har personer med tillfälligt skydd börjat anmäla bosättning till Skatteverket. De som blir folkbokförda och får fullständigt personnummer omfattas inte längre av LMA. Det innebär även förändringar i rätten till statlig ersättning för regioner och apotek.

Detta är övergående men kan skapa praktiska problem när recept ska förskrivas och när de ska hämtas ut på apotek. Detta innebär att både sjukvård (förskrivare) och apotek behöver tillfråga personer med giltiga UT-kort som anger att de omfattas av LMA om de är folkbokförda.

Om personen är folkbokförd och har fullständigt personnummer, ska förskrivning göras på personnummer och personen omfattas då av läkemedelsförmånen på vanligt sätt = regionerna faktureras.

Personer med UT-kort som anger att de omfattas av LMA, och som inte är folkbokförda, hanteras genom att apoteken fakturerar Migrationsverket.

Tyvärr finns inget annat sätt än att tillfråga dessa personer, vilket skapar en extra administration. Problemet är övergående då UT-kortens giltighet upphör och nya UT-kort ska utfärdas. Migrationsverket har bett oss kommunicera detta så att information kan nå ut till sjukvården och förskrivarna.

Kontrollera om person med tillfälligt skydd har folkbokfört sig (Migrationsverket)

Information till apoteken om att Kontrollera om person med tillfälligt skydd har folkbokfört sig (Migrationsverket)

Vid frågor kontakta Asyl- och flyktinghälsa

Micaela Fristedt, handläggare

Telefon: 010-8314246

E-post: Micaela.Fristedt@regionvarmland.se

Rättigheter

Observera att vårdpersonalens bedömning av behov för varje enskild individ avgör vilken vård som patienten får.

Socialstyrelsen om begreppet "Vård som inte kan anstå" (socialstyrelsen.se)

Kostnadsfri hälsoundersökning

Alla asylsökande har rätt till en kostnadsfri hälsoundersökning.

Vid en kontakt:

 1. Personer med uppehållstillstånd, som ännu inte fått ett personnummer från Skatteverket, registreras i reservnummersystemet på sitt medborgarskapsland. Passnummer anges som legitimationsnummer.
 2. Var särskilt uppmärksam på luftvägssymtom utifrån:
  - Att graden av vaccination mot covid-19 är lägre.
  - Att luftvägssymtom med långvarig hosta och viktnedgång även kan vara tecken på tuberkulos.

Fullständig hälso- och sjukvård

Asylsökande barn och ungdomar under 18 år har dessutom rätt till fullständig hälso- och sjukvård. Det vill säga samma rättigheter som övriga barn och ungdomar i Region Värmland, inklusive hjälpmedel, läkemedel och psykiatrisk vård.

Tandvård för asylsökande

Kostnadsfri hälsoundersökning

Alla asylsökande har rätt till en kostnadsfri hälsoundersökning.

Vid en kontakt:

 1. Personer med uppehållstillstånd, som ännu inte fått ett personnummer från Skatteverket, registreras i reservnummersystemet på sitt medborgarskapsland. Passnummer anges som legitimationsnummer.
 2. Var särskilt uppmärksam på luftvägssymtom utifrån:
  - Att graden av vaccination mot covid-19 är lägre.
  - Att luftvägssymtom med långvarig hosta och viktnedgång även kan vara tecken på tuberkulos.

Viss övrig sjukvård

Vuxna asylsökande har dessutom rätt till:

 • Akut vård. Det gäller även psykiatrisk vård, där patienten vid behov slussas vidare till specialistvård. Vid allvarlig psykisk ohälsa gäller samma regler som för övriga invånare.
 • Nödvändig vård.
 • Tandvård som inte kan anstå.
  Tandvård för asylsökande
 • Avgiftsfri hälsoundersökning.
 • Avgiftsfri vård och läkemedel enligt smittskyddslagen.
 • Avgiftsfri mödravård, förlossningsvård samt vård i samband med abort.
 • Avgiftsfri preventiv­medelsrådgivning, dock är inte preventivmedel alltid avgfitsfria.
 • Avgiftsfri resa på kallelse med kollektivtrafiken, i samband med all hälso- och sjukvård och tandvård. Det gäller alla med giltigt LMA-kort.
  Om övriga sjuktransporter

Riktlinjer och rutiner

Hälsoundersökning av asylsökande och nyanlända

Regionen ska enligt lag erbjuda hälsoundersökning till asylsökande. Hälsoundersökning erbjuds även till kvotflyktingar och invandrade anhöriga till asylsökande. Lagen omfattar inte "kärleksinvandrade".

Migrationsverket är enligt lag skyldiga att förse regionen med uppgifter om nyanlända asylsökande så att kallelser till hälsoundersökning kan skickas ut.

Det är smittskydd som avgör vilka länders medborgare som ska hälsoundersökas.

Hälsoundersökning görs oftast på den vårdcentral som ligger närmast den ort där den asylsökande bor. På de flesta vårdcentraler finns asylsköterskor som utför hälsoundersökning enligt en gemensam samtalsmall. Kallelsen finns översatt till några av de vanligaste asyl-språken och finns som pdf-filer nedan. Den översatta kallelsen bifogas vårdcentralens kallelse.

Samtalsmall för hälsoundersökning - FOR 25493 (formulär i Vida, internt nätverk)

Att skolbarn genomgått hälsoundersökning meddelas på blankett till medicinska elevhälsan.

Information till medicinsk elevhälsa om utförd hälsoundersökning - FOR 22011 (formulär i Vida, internt nätverk)

Dokumentera i Cosmic

Kassahanteringen för barnmorskor, bvc-personal och ungdomsmottagningar ska skötas av kassapersonalen. De i sin tur har hjälp av dokumentet ”Lathund för Patientkort”, som ska finnas tillgängligt i alla kassor.

I Cosmic dokumenteras hälsoundersökningen i mallen "Hälsoundersökning asylsökande med flera". Som huvuddiagnos anges Z108, som åtgärd anges AV031.

Används tolk skriver du in åtgärdskod ZV020.

Alla asylsökande patienter som kallats till hälsoundersökning registreras i kassan i Cosmic under "avtal asyl" - "hälsoundersökning asyl". Det är avgiftsfritt för patienten.

Hälsoundersökning för kvotflyktingar och anhöriginvandrade redovisas på samma sätt som ovan men i kassan som "hälsoundersökning kvot". Dessa patienter går som folkbokförda i övrig vård men får dubbelt medlemskap i Cosmic vad gäller hälsoundersökningen (både avtal Värmland och avtal asyl).

Den här patientgruppen ska i normalfallet ha fullständigt personnummer när hälsoundersökningen görs. Om så krävs görs hälsoundersökning även med enbart reservnummer.

Kallelse till hälsoundersökning

Bifogas vårdcentralens kallelse.

Kallelse till provtagning

Läs mer

I Värmland har vi enbart egenbosatta asylsökande. Det är mottagningsenheten i Örebro som ansvarar för Värmlands asylsökande.

Med anledning av att Migrationsverket ska göra en sekretessprövning i varje enskilt ärende behöver de en skriftlig förfrågan. Den ska innehålla:

 • dossiernummer.
 • datum för förfrågan.
 • den asylsökandes adress.
 • vilken status som gäller.
 • orsak till förfrågan - till exempel fakturering, fortsatt vård eller aktuell status.
 • avsändare med namn, befattning och arbetsplats.
 • kan du hänvisa till ett lagrum - gör det!

Skicka endast ett mail per dossiernummer.

Använd mailadress: noreply-statuskontrollen@migrationsverket.se

Telefonnummer

Migrationsverket i Örebro: 010-485 29 43
Migrationsverket nationellt: 0771-23 52 35

Vid remittering av patient till annan vårdinrättning, till exempel specialistvård, annan region eller till röntgen, är det absolut nödvändigt att LMA-nummer finns på remissen.

Om du får en remiss utan LMA-nummer, vänder du dig till den vårdgivare som skickade remissen. Ansvaret ligger på den som lämnar ifrån sig dokumentet att se till att alla uppgifter finns med.

Observera att betalningsförbindelser bara ska göras så lång tid som är nödvändigt, eftersom asylsökande ofta flyttar.

Medicinska åldersbedömningar görs av Rättsmedicinalverket i samband med asylprövning. Tid bokas av God man hos en av Rättsmedicinalverkets upphandlade vårdgivare. I samband med åldersbedömning eller utfärdande av uppehållstillstånd kan Migrationsverket sedan ändra en persons födelsedatum.

Observera att det är alltid är Migrationsverkets födelsedatum som gäller.

Om medicinska åldersbedömningar (rmv.se)

Om du upptäcker att någon fått nytt födelsedatum

Skapa en ny journal med det nya födelsedatumet och koppla samman den nya med den gamla journalen. Skriv i båda journalerna "OBS, personen har bytt födelsedatum".

Information riktad till asylsökande

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?