Till startsidan

Satsningar inom området

Här berättar vi om de olika arbeten och insatser som genomförs inom eller med stöd av Regional koordinering psykisk hälsa.

Systematisk brukarmedverkan

Stigmatisering av personer med psykisk ohälsa har negativa konsekvenser för samhället i stort men också för den enskilda individen. Satsningen Regionalt utvecklingsarbete Stigma ska hitta arbetssätt för att minska stigmatiseringen.

Läs mer om utvecklingsarbetet här

Systematisk brukarmedverkan

Under 2021 och 2022 pågår ett pilotprojekt med stöd av stimulansmedel som ska utforska vad systematisk brukarmedverkan innebär för god och nära vård i Värmland. Piloten ska ta fram förslag som ska testas inom processen för målbildsarbetet God och nära vård samt Regional koordinering psykisk hälsa.

Utforskandet fokuserar på hur olika typer av brukardata* kan användas för planering och beslutsfattande på strategisk nivå men också i mötet mellan verksamheterna och patienten/brukaren. En samordnare för NSPH i Värmland har anställts på 50 procent och kommer delta i piloten.

*Brukardata innebär data och information om och av invånare i Värmland. Det vill säga både erfarenhetsbaserad data och kunskap via olika typer av samråd och dialoger, men också digitaliserad information via journalsystem, registerdata och andra typer av användardata från digitala tjänster.

Finns det ett intresse hos dig och din verksamhet att förstå vad brukarmedverkan är och hur det kan göras i praktiken? Ni är inte ensamma med de tankarna i Värmland och vi har därför satt ihop ett dialogpaket som stöd. Vi har tagit fram en dialogprocess som vi gärna testar tillsammans med dig! Vi bjuder in till ett samtal om vad brukarmedverkan är, vad det kan vara och vi pratar om olika metoder för brukarinvolvering. Tanken är att vi ses vid två dialogtillfällen och att du praktiskt testar involvering i någon form mellan de två tillfällena.

Mer information och kontakt

lina.larhult@regionvarmland.se
carl.hast@regionvarmland.se

Design- och tjänstelogik

I filmen berättar arbetsgruppen om design- och tjänstelogiska glasögon och hur invånare kan involveras på olika sätt.

Föreningen Nationell Samverkan för Psykisk hälsa i Värmland beskriver sin verksamhet och på vilka olika sätt brukaren kan få möjlighet till inflytande på olika nivåer.

Petter Falk, data- och demokratiforskare, pratar också om brukaren eller brukarens data som en oumbärlig resurs. Han beskriver även metod som kombinerar kvantitativ data med erfarenheter från brukare och medarbetare - de verkliga dataexperterna.

Vår syn på systematik

I filmen (klipp 1:11:32-1:32:07) går vi igenom vår syn på systematik och delger några exempel.

Jämlik barnhälsa

Arbetet kring Jämlik barnhälsa handlar om samverkan för att minska övervikt och fetma och nå god och jämlik hälsa hos alla barn och unga i Värmland. Kommunerna Filipstad, Storfors och Säffle deltar i arbetet tillsammans med Region Värmland.

Vi har gjort en systemkartläggning utifrån Hälsans bestämningsfaktorer och synliggjort ett stort antal faktorer som kan ha påverkan på barns övervikt och påverkar förutsättningar för jämlik hälsa. Vi fokuserar på att förändra systemet med insatser som skapar bättre förutsättningar i samhället och bättre livsvillkor. Samverkan Jämlik Barnhälsa fungerar som ett case för att testa att arbeta med data på nya sätt, och att synliggöra system som behöver förändras. Vi har testat metoden Regional Datasprint för att tvärprofessionellt analysera data kring de första levnadsåren, matlandskap och rörelse.

Läs mer om satsningen om barnhälsa via den här länken och titta på några av de seminarier här. Här når du den regionala datasprinten.

Att följa upp värdeskapande

Vi deltar i ett utforskande arbete tillsammans med SKR för att försöka hitta arbetssätt för att kunna följa upp hur Värmland närmar sig omställningen till nära vård. Vilken uppföljning behövs i framtiden för att fånga individers egna målsättning och att på något sätt kunna följa utvecklingen däremot? Under våren 2022 involverar vi olika idéburna- eller brukarorganisationer i utvecklingsarbetet för att ta fram och testa olika frågor och sätt att samla in dem. Vi kommer även synliggöra vem som skulle kunna äga den data som samlas in och vad som behövs för att kunna agera på den.

Uppföljning av stimulansmedel psykisk hälsa

I Värmland arbetar vi även med en process för uppföljning av de statliga stimulansmedel som finansierar delar av de insatser som görs inom planen för psykisk hälsa. Arbetet handlar under 2022 om att ta fram en prototyp för en uppföljningsprocess som innefattar datainsamling och analys kopplat till de insatsområden som synliggjorts i planen, och som väntas var underlag för framtida prioritering av insatser men även för verksamheters årliga lokala verksamhetsplanering. I arbetet ingår att ta fram nya sätt att samla in data från individer och profession. Hösten 2022 testas datainsamling och analysprocessen och Socialstyrelsen att involveras.

Mer information och kontakt

Kalle Pettersson, Experio Lab, kalle.pettersson@regionvarmland.se 
André Szeles, tjänstedesigner, andre.szeles@regionvarmland.se 

Lära känna invånare via data

Under våren 2022 arbetar vi tillsammans med Västerstrands vårdcentral i Karlstad. De är nyfikna på hur de kan lära känna patienter genom datan som verksamheten samlar in och hur den kan användas för att skapa en bättre vård. Arbetet görs i samarbete med medarbetare på vårdcentralen, dataanalytiker från företaget Qbim, forskare från Karlstads Universitet och en tjänstedesigner. Just nu pågår datainsamling och planering för hur medarbetare och patienter kan involveras i att tolka och förstå den data som finns.

Mer information och kontakt

André Szeles, tjänstedesigner, andre.szeles@regionvarmland.se 
Victoria Bruun, enhetschef Västerstrands vårdcentral, victoria.bruun@regionvarmland.se

Patientforum

Under 021 och 2022 inför olika verksamheter inom Region Värmland metoden Patientforum, först ut är Rättspsykiatrin. Samtalsledare från NSPH håller i samtalen. Vi synliggör också hur och vilken information som tar sig vidare inom organisationen och inom NSPH och hur man kan skapa olika typer av beslutsunderlag av den informationen.

Hör Lina Larhult prata med verksamhetsutvecklare Victoria Dalgård om Patientforum på Rättspsykiatrin i filmen nedan (klipp 1:43:30-1:52:02)

Mer information och kontakt

Lina Larhult, lina.larhult@regionvarmland.se
Victoria Dalgård, verksamhetsutvecklare, victoria.dalgard@regionvarmland.se
Carl Hast, utvecklingsledare, carl.hast@regionvarmland.se


Personligt ombud

I ett samarbete med Personligt Ombud i Värmland tog vi fram en film som ger insyn i ett personligt ombuds vardag och erfarenheter. Vanligtvis sammanställer de sina reflektioner och systemhinder som de stöter på för de klienter de stödjer, i en erfarenhetsrapport. Filmen nedan är ett komplement till den planen. Den synliggör viktiga perspektiv som lätt hamnar i skymundan i olika organisationer eller verksamheters vardag och arbetsprocesser. Filmen har tagits fram tillsammans med kommunikationsbyrån Tomorro som en del i att samarbeta med storytelling för att kunna synliggöra brukares perspektiv.

 

Samarbetet med Personligt ombud fortsätter under 2022 genom att stödja verksamheten att ytterligare arbeta med den statistik och erfarenheter de har och som de hela tiden samlar in. De är nu piloter i den kunskapsprocess i att hantera data som vi tar fram (#datagrunder) och kommer vara bland de första som testar den. Vi kommer under året att bearbeta data och skapa nya former av berättelser för att påverka beslutsfattare, håll utkik!

Mer information och kontakt

Verksamhetschef mattias.hallberg@karlstad.se

Utvecklingsledare carl.hast@regionvarmland.se

Mer information om personligt ombud i Värmland via povarmland.se

Datademokrati

#datagrunder

För att kunna arbeta datadrivet behöver data ses som både en resurs och styrmedel. Skulle invånare som lämnar ifrån sig data om sig själva till offentlig sektor också skulle kunna förvänta sig att den datan förvaltas och skapar sociala värden och välfärd på samma sätt som skattemedel gör idag?

#demokratidata är en kunskapssatsning för ökad dataläskunnighet och datasjälvförtroende hos personer inom offentlig sektor, idéburen sektor och hos invånare. Kunskapssatsningen bidrar till att skapa förutsättningar för organisationer att arbeta mer datadrivet.

Mer information och kontakt

Har du frågor eller inspel som kan utveckla #datagrunder, hör av dig till André Szeles på andre.szeles@regionvarmland.se

Kika gärna in på: https://demokratidata.experiolab.se/

#demokratidatapodden

I demokratidatapodden fördjupar vi oss i data, demokrati och design och urforskar datans roll som demokratisk resurs i en välfärd som blir allt mer datadriven. Vad är data egentligen? Hur fångas den in och kommuniceras? Kan den vara en representation av invånare. Dessa, och fler frågor ställs i podden som bjuder in intressanta gäster för samtal. Lyssa in på:
https://demokratidata.experiolab.se/demokratidatapodden/

Datasprint

I takt med att offentliga tjänster blir allt mer strukturerade kring digitala system och processer blir brukares data en allt mer central resurs i den moderna välfärden. Men ögonblicket när datan uppstår och skapas - i exempelvis ett möte mellan en brukaren och medarbetare i offentlig sektor på en vårdcentral eller online - glöms ofta bort när data analyseras och bearbetas. Hur kan de som faktiskt är med när datan uppstår och kan berätta om den kontexten, vara med i att även analysera den? Det har vi testat: https://demokratidata.experiolab.se/metod-datasprint/

Kvalitetsberättelse för Värmlands läns vårdförbund

Hösten 2022 arbetar vi med en process tillsammans med Värmlands läns vårdförbund för att utforska hur verksamheter inom förbundet kan arbeta mer med data för att synliggöra och förstå de värden som verksamheten skapar. I processen synliggör vi den datainsamling som sker idag och är nyfikna på vad kvantitativa data tillsammans med erfarenhet- och upplevelsebaserade data från brukare och profession kan berätta om verksamheten.

Mer information och kontakt

Pär Johansson, verksamhetschef Värmlands läns vårdförbund. par.johansson@forshaga.se

Carl Hast, utvecklingsledare, carl.hast@regionvarmland.se


Värmlands läns vårdförbund (varmlandsvardforbund.se)

Samarbete med samsjuklighetsutredningen

Mer om samsjuklighetsutredningen (sou.gov.se).

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats