Till startsidan
Till startsidan

Regionalt utvecklingsarbete Stigma

Stigmatisering av personer med psykisk ohälsa har negativa konsekvenser för samhället i stort men också för den enskilda individen. Satsningen Regionalt utvecklingsarbete Stigma ska hitta arbetssätt för att minska stigmatiseringen.

Fyra personer sitter runt ett bord, fikar och pratar tillsammans.

Gemenskap med andra är viktigt för att må bra. Stigmatisering kan bidra till att personer tappar kontakten med andra och får sämre hälsa och livskvalitet. Regionalt utvecklingsarbete Stigma vill vara med och bidra till att murar mellan människor rivs och stigmatisering minskar.

Stigmatisering innebär att en grupp som anses avvika från normerna, pekas ut och förknippas med negativa stereotyper. En sådan grupp kan vara personer med psykisk ohälsa. Stigmatiseringen kan leda till sämre bemötande och diskriminering i arbetslivet eller i vården. Det i sin tur kan leda till att den stigmatiserade får sämre självkänsla. Det kan också göra att personen inte söker vård när hen behöver, på grund av rädsla att bli stämplad som psykiskt sjuk.

Utvecklingsarbeten för att minska stigma pågår i fyra regioner i Sverige, däribland Region Värmland. Satsningen i Värmland pågår under åren 2022–2024.

Det finns olika former av stigma. För all stigma är orsaken ofta rädsla, fördomar och okunskap. För att minska förekomsten av stigma behöver vi bland annat öka kunskapen om stigma och om de grupper som ofta stigmatiseras.

Läs mer här om stigma, orsaken till stigmatisering och om att minska stigmatisering.

Arbetets övergripande mål: En långsiktig och utvecklad struktur samt hållbar systematik för antistigmaarbetet.

Uppdragets mål:

  • Utvecklat arbetssätt för att minska stigmatisering inom områdena psykisk hälsa och suicid.
  • Minskat stigma i målgruppen män 18 år och äldre.
  • För målgruppen män 18 år och äldre: Ökad kunskap om stigma och psykisk ohälsa.
  • För målgruppen nyckelpersoner som möter målgruppen män: Ökad kunskap om stigma och psykisk ohälsa. Nyckelpersoner kan till exempel vara elevhälsa, primärvård, personal inom skadligt bruk och beroende samt arbetsgivare.

Regionalt utvecklingsarbete Stigma ses som en del i pågående utvecklingsarbete inom Regional koordinering psykisk hälsa, (RKPH). RKPH är ett långsiktigt arbete där Region Värmland och Värmlands kommuner tillsammans med brukar- och anhörigföreningar koordinerar arbetet för ökad psykisk hälsa i Värmland.

Styrgrupp: Region Värmlands folkhälsochef, regional samordnare för suicidprevention i Värmland, regional koordinator Regional koordinering psykisk hälsa, representant för Nationell samverkan psykisk hälsa (NSPH), utvecklingsledare inom Region Värmlands hälso- och sjukvård.

Projektledare: Annika Ode, folkhälsostrateg i Region Värmland och Sophia Alm, koordinator för Regional koordinering psykisk hälsa.

Regionalt utvecklingsarbete Stigma pågår under åren 2022–2024.

Bilden visar en tidslinje. Mer information finns i bildtexten.

Under första delen av 2022 pågår planering. Under hösten 2022 och hela 2023 är aktiviteten genomförande och informationsspridning.

En långsiktig och utvecklad struktur samt hållbar systematik för arbetet med att minska stigma vid psykisk ohälsa behöver utvecklas. I det arbetet kommer befintliga strukturer och samarbeten som redan idag finns användas som utgångspunkt. Några exempel på organisationer och nätverk som kan komma att vara med i arbetet är:

  • Regional koordinering psykisk hälsa.
  • Regionala nätverket för suicidprevention i Värmland.
  • Karlstads universitet, KAU.
  • Jämställdhetssatsningen En riktig man som initierats av Region Värmland.
  • NSPH i Värmland (NSPH = Nationell samverkan psykisk hälsa).

Fler organisationer, nätverk, projekt och arbeten kan tillkomma under projektets gång.

Filmer

Folkhälsomyndigheten har tagit fram filmer om de utvecklingsarbeten om stigma som pågår i fyra regioner i Sverige. Filmen nedan är filmen från Värmland.

Ökad kunskap om psykisk ohälsa och stigma är ett sätt att motverka utanförskap och diskriminering. Det i sin tur kan leda till minskad stigmatisering.

När utvecklingsarbetet Stigma arrangerar olika tillfällen för ökad kunskap finns information här.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats