Till startsidan
Till startsidan

Scenariokartan

Scenariokartan är en metod som synliggör vilka konsekvenser en händelse får inom er verksamhet.

Metoden passar när ni vill riskbedöma en situation eller hitta åtgärder kopplade till en viss händelse. Händelsen kan varit utmanande, återkommande, som sker mer sällan eller har hänt vid enstaka tillfälle men som påverkat er arbetsmiljö. Metoden kan också användas för att kartlägga händelser som fungerat bra för att befästa och främja lärande.

Syfte

Syftet med övningen är att synliggöra arbetssätt, processer och händelseförlopp.

Mål

Målet med övningen är att skapa en scenariokarta som ett underlag för dialog och reflektion.

Du behöver

Förutsättningar

Bestäm om du ska göra övningen fysiskt eller digitalt. Vid fysiskt, skriv ut pdf-mallen, vid digitalt, använd Powerpoint-mallen. Materialet behöver beskrivas för gruppen inför genomförandet.

I den här övningen ska ni bryta ner er händelse i steg. Det ska vara de större och tydliga stegen som är avgörande för nästa steg i händelsekedjan. Vad var det som startade det hela? Vad hände sedan? Hur slutade det? Finns det en aktivitet som tar vid efter att ni ser själva händelsen som avslutad, i så fall vilken? Fungerar den övergången bra?

Gör så här

Materialet kan användas på olika sätt:

a) Enskilt: Dela ut mallen till deltagarna och be dem att använda den för att skriva ner händelser på egen hand. Ofta är det lättare att ha scenariokartan tillhands på det egna skrivbordet för att kunna fånga händelser precis när de inträffar. Efter en uppgjord tid, exempelvis nästa möte om X veckor, går ni gemensamt igenom händelseförloppet från de ifyllda scenariokartorna.

b) Under arbetsmötet: Använd scenariokartan i ett arbetsmöte och fyll i den gemensamt eller enskilt under mötet. Gå sedan igenom kartorna tillsammans.

Så här använder ni scenariokartan

Scenariokartan består av ett antal rader.

Här beskrivs de olika stegen i händelseförloppet. Fyll i stegen övergripande. Blir det för detaljerat kan det vara svårt att se de större händelserna i relation till de mindre. Vad som är en lagom nivå avgörs från fall till fall.

Exempelvis:

  • Jag fick information X.
  • Jag pratade sedan med person Y.
  • Efter det gjorde jag Z.

Varje rad Göra, Tänka och Känna fylls i utifrån den egna upplevelsen respektive utifrån gruppens perspektiv. Självklart kan en person inte svara för hela gruppens görande, tankar eller känslor men genom att försöka sätta ord och dela så skapas en grund för gemensam dialog. Uttryck som: ”Så tror inte jag att det var” eller ”jag tror inte att de uppfattade det på det sättet” kan höras.

Markera med emojis olika känslolägen i de olika stegen. När kändes det bra, mindre bra och så vidare. Det ger samsyn och det blir tydligt om ni uppfattat situationen på samma sätt.

Efter att scenariokartan är ifylld så går ni igenom de olika stegen. Ofta blir det tydligt var utmaningarna finns när ni delar upplevelsen tillsammans under genomgången.

Låt var och en komma till tals och beskriva sin bild av händelseförloppet. Öppna upp för återkoppling efter varje presentation. Eller om det är en trygg grupp där ni ger varandra utrymme så kan ni ha en dialog under själva presentationen. Du känner din grupp bäst och vet vad som fungerar.

Den som håller i övningen kan stötta med frågor och fånga frågor som kommer upp. Ta anteckningar i syfte att hitta utmaningar för gruppen att arbeta vidare med.

Efterarbete

Beroende på vad som kommer upp och hur långt ni hinner i övningen kan ytterligare möten för gemensam reflektion behövas. Kanske blir det tydligt var utmaningarna ligger och ni kan i så fall adressera den eller de utmaningarna specifikt inför nästa möte. Kanske är andra funktioner, verksamheter eller aktörer berörda. Ni kan då behöva ta kontakt med dem för att fortsätta processen gemensamt.

Nästa steg

Du som leder arbetet kan behöva göra ett efterarbete för att sammanställa resultatet av dialogen. Det beror på vad som diskuterades och hur långt ni hann under själva övningen. Ibland fungerar det att göra sammanställningen gemensamt under mötet och gemensamt komma fram till nästa steg. I andra fall kan det vara bättre att summera och sedan återkoppla till gruppen vid ett senare tillfälle som ni kommer överens om.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats